4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej

XXIII edycja całościowego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty
Pobierz ulotkę >> kliknij tutaj

OPIS

Psychoterapia integratywna systemowa – kierunek psychoterapii integratywnej rozwinięty przez Milenę Karlińską-Nehrebecką. Stawia sobie za cel prowadzenie pacjentów w stronę zdrowia i spełnienia w życiu. W myśl teorii integratywnej systemowej o skuteczności psychoterapii decyduje osoba psychoterapeuty, a nie modalność czy zastosowane techniki. Psychoterapeuta integratywny systemowy czerpie z dorobku różnych kierunków psychoterapii, wolny od dogmatyzmu i ograniczeń płynących z przynależności do jednej szkoły.

Wszystko w jednym miejscu i wiadomo za ile. Program jest tak skonstruowany, by w jednym miejscu i przy transparentnych kosztach zapewnić wszystkie elementy wyszkolenia zawodowego: kształcenie teoretyczne, praktyczne, psychoterapię szkoleniową, superwizję, opiekę tutora.

25 lat doświadczeń w kształceniu. Model psychoterapii integratywnej, wypracowany w ciągu ponad 20 lat w Instytucie, okazał się bardzo skuteczny w leczeniu pacjentów, a model kształcenia w zawodzie psychoterapeuty, sprawdził się w wieloletniej praktyce szkoleniowej. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty oparte jest na naukach psychoterapeutycznych i pokrewnych.

480 absolwentów. W ciągu 25 lat ponad 450 absolwentów i studentów Studium, psychologów, pedagogów, lekarzy, absolwentów nauk humanistycznych i medycznych, zdobyło zawód psychoterapeuty i wykazało swoją skuteczność w pracy z pacjentami w poradniach, szpitalach i ośrodkach, gdzie często zajmują kierownicze stanowiska. Rozwinęli też praktyki prywatne, tworząc gabinety i większe placówki.

Praktyka prywatna. Wysokie standardy kształcenia i terapii osobistej owocują wysokimi kompetencjami. Badania z 2015 wskazują, że przed rozpoczęciem Studium jedynie 1% studentów prowadzi prywatne gabinety, a na IV roku 90% ma praktykę prywatną.

 Zakorzenienie w nauce europejskiej i stale weryfikowana skuteczność. Nad modelem psychoterapii integratywnej systemowej i modelem kształcenia zawodowego w Instytucie prowadzone są obecnie badania empiryczne pod kierunkiem kadry naukowej Sigmund Freud University w Wiedniu. Instytut jest ambasadorem SFU w Polsce i jako jeden z nielicznych w Polsce, poddaje swoją działalność kliniczną i szkoleniową systematycznym badaniom naukowym. Pokazują one wysoką skuteczność psychoterapeutów wyszkolonych w Instytucie. Spójność teoretyczna psychoterapii integratywnej systemowej połączona jest z otwarciem na inne kierunki psychoterapii i stałym adaptowaniem nowych osiągnięć nauki. Cenimy przynależność do międzynarodowej społeczności psychoterapeutycznej - naszym „domem" jest psychoterapia europejska.

Wysokie wymogi wobec psychoterapeuty. Psychoterapeuta - jako człowiek - jest kluczowym czynnikiem psychoterapii integratywnej systemowe. Na ile potrafi być szczęśliwy, tworzyć dobre związki, znaleźć spełnienie w życiu: kochać, pracować, bawić się, stanąć wobec spraw ostatecznych - na tyle będzie mógł pomóc swoim pacjentom. W swoich przełomowych badaniach B. Wampold udowodnił, że wpływ osobistych kompetencji psychoterapeuty na wynik terapii jest wielokrotnie większy, niż konkretnych technik. Dlatego na Studium Psychoterapii kładziemy nacisk na osobowościowe kompetencje psychoterapeuty.

Bezpieczeństwo i oparcie. Psychoterapia i superwizja odbywa się w grupie o stałym składzie. Stała grupa szkoleniowa na przestrzeni 4 lat daje poczucie bezpieczeństwa i wzajemne oparcie, pomaga uczestnikom osiągnąć więcej, niż grupy o zmiennym składzie. Każdy student ma opiekę patrona ze starszego rocznika, który go wspiera w sprawach zawodowych. Unikalna atmosfera przyjaźni i więzi owocuje też wspólnymi przedsięwzięciami zawodowymi.

Uczenie od doświadczonych psychoterapeutów- nauczycieli. Osobista relacja z doświadczonymi superwizorami i nauczycielami psychoterapii, o zróżnicowanym stylu pracy, pomaga w rozwijaniu własnych kompetencji i staniu się profesjonalistą

CO DAJE UCZESTNICTWO I UKOŃCZENIE STUDIUM PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ:
 Zawód
 • Uzyskanie wolnego i niezależnego zawodu psychoterapeuty — stanie się profesjonalistą.
 • Przygotowanie do samodzielnej psychoterapii pełnego zakresu problemów i zaburzeń psychicznych oraz wspomagania leczenia ciężkich chorób somatycznych. Umiejętność diagnozy, konsultacji, budowania relacji i sojuszu terapeutycznego, konceptualizacji i tworzenia planu terapii, strategii, taktyk i technik interwencji, monitorowania przebiegu, współpracy z innymi specjalistami.
Kierunek psychoterapii, który się sprawdził
 • Wyszkolenie w spójnym modelu integratywnej psychoterapii systemowej, który jest coraz częściej poszukiwany przez pacjentów, z uwagi na skuteczność i zakres możliwości.
 Wszystko w jednym miejscu i jednym modelu
 • Odbycie wszystkich elementów szkolenia w jednym miejscu i w ramach jednego modelu teoretycznego, co powoduje, że szkolenie jest skuteczniejsze.
Udział w nauce europejskiej
 • Studiowanie w placówce będącej formalną częścią międzynarodowej wspólnoty psychoterapeutycznej, klinicznej i naukowej.
 • Uczestnictwo w modelu kształcenia i psychoterapii, weryfikowanych naukowo i zgodnych z najnowszymi badaniami nad psychoterapią.
 • Możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie.
 Społeczność i odczuwalna zmiana w życiu
 • Stanie się członkiem społeczności Instytutu, tworzącej unikalną atmosferę i dającej duże oparcie.
 • Przejście w ramach Studium gruntownej psychoterapii własnej zwykle owocuje: szczęśliwszym związkiem, większym zadowoleniem z życia, redukcją objawów i dolegliwości zdrowotnych, nabyciem umiejętności społecznych, poprawą relacji z dziećmi i rodzicami. Większość uczestników twierdzi, że dzięki własnej terapii uzyskali możliwości pomagania wcześniej im niedostępne.
Otrzymywanie na bieżąco informacji zwrotnych o swoich postępach poprzez coroczny Egzamin Kompetencyjny, kończący się wskazaniami i zaleceniami.
Koszty umiarkowane w stosunku do korzyści i kontrola kosztów
 • Przejrzystość i brak ukrytych kosztów.
 • Zniżki w opłatach za szkolenia.
 • Szybkie nabycie kompetencji, co pozwala statystycznemu studentowi pokryć koszty Studium jeszcze przed jego ukończeniem – z dochodów z prywatnej praktyki.
Podstawy uprawnień zawodowych
 • Uzyskanie wyszkolenia zgodnego ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii, przyjętymi przez polskie Ministerstwo Zdrowia, a przede wszystkim - ze standardami European Association for Psychotherapy.
 • Dyplom Studium daje możliwość ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.
 • Psychoterapeuci z certyfikatem psychoterapeuty integratywno-systemowego, którzy będą prowadzili praktykę psychoterapeutyczną 3 lata po ukończeniu Studium, spełniają warunki uzyskania European Certificate of Psychotherapy w European Association for Psychotherapy (EAP).

Program szkolenia

Przygotowanie do leczenia
 • Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do leczenia pełnego zakresu zaburzeń i problemów psychicznych: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń posttraumatycznych, zaburzeń jedzenia, zaburzeń somatoformicznych, zaburzeń seksualnych i tożsamości płciowej, zaburzeń dysocjacyjnych, zaburzeń kontroli impulsu i związanych z substancjami psychoaktywnymi, zaburzeń przystosowania, zaburzeń psychotycznych i zaburzeń osobowości, dysfunkcji małżeńskich i rodzinnych oraz psychoterapii wspomagającej leczenie chorób somatycznych – w modelu integratywnej psychoterapii MetaSystemowej.
 • Praktyczne przygotowanie do psychoterapii problemów nieklinicznych, będącej prewencją zaburzeń, zalecaną przez WHO.
 • Wielowymiarowa diagnoza psychoterapeutyczna, konceptualizacja przypadku, prognoza, dostosowanie psychoterapii do specyfiki pacjenta.
 Integratywna psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia systemowa – model teoretyczny terapii systemowej: teoria zdrowia, teoria patologii i patogenezy, teoria zmiany, diagnoza systemowa, metodologia interwencji.
 • Praktyczna nauka psychoterapii systemowej; diagnoza, konceptualizacja, strategie, taktyki, metody i techniki systemowe, wskazania i przeciwwskazania oraz etyka psychoterapii systemowej.
 Metody innych kierunków psychoterapii
 • Metody zaczerpnięte z innych nurtów: psychodynamiczne, behawioralne, kognitywne, terapii zorientowanej na klienta, hipnoza naturalistyczna, mindfulness, body-work, metody systemowe, BSFT i inne techniki psychoterapeutyczne są asymilowane do teorii MetaSystemowej.
Przedmioty psychoterapeutyczne
 • Kierunki i prądy psychoterapii: psychodynamicznej, systemowej, humanistycznej, poznawczo – behawioralnej, integratywnej a także Gestalt, TA, narratywnej, rodzinnej, body-work, egzystencjalnej, M. H. Ericksona, S. deShazera i innych modalności.
 • Psychoterapia porównawcza.
 • Psychoterapia jako dyscyplina naukowa, paradygmaty, dziedzina i metodologia.
 • Historia psychoterapii i społeczno-kulturowe uwarunkowania psychoterapii.
 • Etyka i aksjologia psychoterapii.
 • Teorie rozwoju zdrowej osobowości na przestrzeni życia.
 • Podstawy wiedzy medycznej i psychofarmakoterapii.
 • Teorie psychopatologii.
 • Diagnoza nozologiczna (DSM, ICD-10), diagnoza różnicowa, elementy diagnozy neuropsychologicznej.
 Psychoterapia szkoleniowa, superwizja, staż kliniczny
 • Psychoterapia szkoleniowa, około 350 godzin.
 • Superwizja praktyki, około 160 godzin.
 • Nadzór merytoryczny nad 3 miesięcznym stażem klinicznym w placówce psychiatrycznej.

Forma zajęć

Warsztaty, wykład, seminarium, ćwiczenia, demonstracja kliniczna, superwizja in vivo, superwizja grupowa, telefoniczna konsultacja superwizyjna, prezentacja PowerPoint, uczestnictwo w eksperymentach, prowadzenie badań naukowych, udział w konferencjach, analiza zapisu video sesji terapeutycznych, prezentacja i kliniczna analiza przypadku, psychoterapia grupowa, indywidualna konsultacja terapeutyczna, ćwiczenia self-experience.

Zaświadczenie

Podstawy uprawnień zawodowych
 • Uzyskanie wyszkolenia zgodnego ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii, przyjętymi przez polskie Ministerstwo Zdrowia, a przede wszystkim - ze standardami European Association for Psychotherapy.
 • Dyplom Studium daje możliwość ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.
 • Psychoterapeuci z certyfikatem psychoterapeuty integratywno-systemowego, którzy będą prowadzili praktykę psychoterapeutyczną 3 lata po ukończeniu Studium, spełniają warunki uzyskania European Certificate of Psychotherapy w European Association for Psychotherapy (EAP).

Kogo zapraszamy

WARUNKI KANDYDOWANIA NA STUDIUM PSYCHOTERAPII:
 •  Dyplom magistra nauk społecznych, humanistycznych, ewentualnie medycznych (standard europejski).
 • Preferowane są uczestnicy szkoleń: Integratywna psychoterapia krótkoterminowa, Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych, Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych, Podstawy Psychoterapii , którzy przeszli własną psychoterapię.
 • Od kandydatów, którzy nie pracują w placówkach prowadzących psychoterapię lub pomoc psychologiczną, oczekuje się podjęcia takiej pracy po I roku (akceptowany jest wolontariat).
 • Mile widziana jest znajomość angielskiego.

Koszt szkolenia

ORGANIZACJA I KOSZT STUDIUM:
 • Roczne czesne w 2019 r. wynosi 8 500 zł. Każdy rok liczy minimum 286 godzin akademickich.
 • W każdym roku jest osiem trzydniowych zjazdów weekendowych i dwa zjazdy sześciodniowe wyjazdowe.
 • Program kształcenia czterech lat Studium wraz ze szkoleniami fakultatywnymi obejmuje minimum 1360 godzin akademickich.
 • Czesne zawiera koszt: warsztatów, seminariów teoretycznych, wykładów, ćwiczeń, szkolenia praktycznego, grupowej psychoterapii szkoleniowej, superwizji, szkoleń wyjazdowych, opieki tutora, materiałów szkoleniowych, opłat za egzaminy w I terminie, pierwszej poprawy prac pisemnych, wystawianych dokumentów , dorocznych egzaminów kompetencyjnych, obrony pracy dyplomowej i przerw kawowych.
 • Czesne jest corocznie rewaloryzowane w oparciu o inflację. Czesne może być rozłożone na raty.
 • Do kosztów 4 lat Studium należy doliczyć opłaty za warsztaty: DSM, Integratywnej psychoterapii krótkoterminowej (I rok), Integratywnej Psychoterapii zaburzeń lękowych i Integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych (II-III rok).
 • Od drugiego roku uczestnik Studium zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy psychoterapeutycznej z pacjentami.
 • Trzymiesięczny staż kliniczny odbywa się pod kierownictwem Koordynatora Stażu, w placówce psychiatrycznej.
 • Część przedmiotów zaliczana jest na podstawie obecności i aktywności, część wymaga zdania egzaminu. Każdy rok nauki kończy się egzaminem kompetencyjnym, który sprawdza rozwój kompetencji osobowościowych i technicznych psychoterapeuty.
 • Po ukończeniu 4 lat Studium można się zakwalifikować na zaawansowane kształcenie PROFI, prowadzące do uzyskania certyfikatu. Uczestniczą w nim także psychoterapeuci certyfikowani, spełniając w ten sposób wymóg ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Prowadzący