REKRUTACJA NA 2022

Zapraszamy oso­by zain­te­re­so­wa­ne kształ­ce­niem w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty do udzia­łu w 26-tej edy­cji Studium Psychoterapii Integratywnej. Program Studium jest zgod­ny ze stan­dar­da­mi szko­le­nio­wy­mi Polskiej Rady Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. Zgodnie z naucza­nym mode­lem – Integratywną Psychoterapią Systemową, w szko­le­niu duży nacisk kła­dzio­ny jest na roz­wój oso­bi­stych kom­pe­ten­cji przy­szłe­go psy­cho­te­ra­peu­ty, poprzez obszer­ną psy­cho­te­ra­pię szko­le­nio­wą. Poziom wyma­gań pod­czas nauki jest wyso­ki; wie­le przed­mio­tów teo­re­tycz­nych zakoń­czo­nych jest egza­mi­nem. Zajęcia odby­wa­ją się w sta­łych gru­pach, co budu­je poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i owo­cu­je wza­jem­nym wspar­ciem oraz wię­zią pomię­dzy uczest­ni­ka­mi. Rozwój uczest­ni­ków jest moni­to­ro­wa­ny, m.in. w for­mie dorocz­nych egza­mi­nów kom­pe­ten­cyj­nych, pod­czas któ­rych stu­den­ci otrzy­mu­ją infor­ma­cje zwrot­ne i zale­ce­nia. Uczestnicy mogą też liczyć na wspar­cie swo­ich nauczy­cie­li i super­wi­zo­rów. Z rela­cji osób, któ­re szko­lą się na Studium, wyni­ka, że cenią sobie przy­ja­zną atmos­fe­rę w Instytucie. Wskazują też, że wyma­ga­nia, któ­rym muszą spro­stać, prze­kła­da­ją się potem na poczu­cie kom­pe­ten­cji w pra­cy z pacjen­ta­mi i w kon­tak­tach z kole­ga­mi w śro­do­wi­sku zawo­do­wym.

WARUNKI KANDYDOWANIA DO STUDIUM PSYCHOTERAPII:

 • Dyplom magi­stra nauk spo­łecz­nych, huma­ni­stycz­nych, ewen­tu­al­nie medycz­nych (stan­dard euro­pej­ski).
 • Preferowani są uczest­ni­cy szko­leń: Integratywna psy­cho­te­ra­pia krót­ko­ter­mi­no­wa, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń lęko­wych, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń depre­syj­nych, Podstawy Psychoterapii , któ­rzy prze­szli wła­sną psy­cho­te­ra­pię.
 • Od kan­dy­da­tów, któ­rzy nie pra­cu­ją w pla­ców­kach pro­wa­dzą­cych psy­cho­te­ra­pię lub pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, ocze­ku­je się pod­ję­cia takiej pra­cy po I roku (akcep­to­wa­ny jest wolon­ta­riat).

Mile widzia­na jest zna­jo­mość angiel­skie­go.

 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA:

 1. Do 30 paź­dzier­ni­ka 2021 nale­ży prze­słać do sekre­ta­ria­tu:
  • Wypełnioną ankie­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną — »pobierz ankie­tę«
  • Kopię dyplo­mu stu­diów magi­ster­skich lub lekar­skich
  • List moty­wa­cyj­ny oraz cv
  • Dowód uisz­cze­nia 50 zł opła­ty egza­mi­na­cyj­nej,
 2. Kandydat speł­nia­ją­cy wymo­gi for­mal­ne zosta­je zapro­szo­ny na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Jej celem jest oce­na, czy kan­dy­dat ma pre­dys­po­zy­cje do kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty w Instytucie. Termin roz­mo­wy: 16 — 17 listo­pa­da 2021.
 3. Kandydaci otrzy­mu­ją pisem­ną infor­ma­cję o zakwa­li­fi­ko­wa­niu, przy­ję­ciu, wpi­sie na listę rezer­wo­wą lub nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu oraz zale­ce­nia.