Zasady psychoterapii i cennik

Cennik sesji psychoterapeutycznych w Instytucie:

 • sesja indy­wi­du­al­na — czas trwa­nia ok. 50 min - 130 zł
 • sesja pary, rodzin­na — 170 zł/ok.50 min
  (z regu­ły prak­ty­ku­je­my, aby sesja pary, rodzin­na obej­mo­wa­ła 2x50 min pra­cy czy­li 2x170 zł)

Od 20 wrze­śnia 2021 r. nastą­pi zmia­na cen­ni­ka sesji psychoterapeutycznych

 • sesja indy­wi­du­al­na — czas trwa­nia ok. 50 min 
  • sesja pro­wa­dzo­na przez psy­cho­te­ra­peu­tę  w trak­cie szko­le­nia — 130 zł
  • sesja pro­wa­dzo­na przez cert­fi­ko­wa­ne­go psy­cho­te­ra­peu­tę — 150 zł
  • sesja pro­wa­dzo­na przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go super­wi­zo­ra, super­wi­zja — 200 zł
 • sesja pary, rodzin­na — 200 zł/ok.50 min
  (z regu­ły prak­ty­ku­je­my, aby sesja pary, rodzin­na obej­mo­wa­ła 2x50 min pra­cy czy­li 2x200 zł)

 

Zasady Psychoterapii w Instytucie:

 • W Instytucie przyj­mo­wa­ne są oso­by przy­cho­dzą­ce z wła­snej ini­cja­ty­wy, a tak­że skie­ro­wa­ne przez leka­rzy i innych specjalistów.
 • Oferujemy kon­sul­ta­cję i psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, mał­żeń­ską i gru­po­wą w podej­ściu Integratywnym Systemowym.
 • Usługi pro­wa­dzo­ne są przez spe­cja­li­stów psy­cho­te­ra­peu­tów, nale­żą­cych do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej i Polskiej Federacji Psychoterapii.
 • Zapisu na pierw­szą kon­sul­ta­cję doko­nu­je się w biu­rze od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8.00 — 16.00. Kolejne spo­tka­nia uzgad­nia się z psy­cho­te­ra­peu­tą pro­wa­dzą­cym po sesji i poda­je ter­min w biurze.
 • Usługi są odpłat­ne. Pojedyncza sesja indy­wi­du­al­na kosz­tu­je 130 zł/50 min, nato­miast poje­dyn­cza sesja pary 170 zł/50min (z regu­ły prak­ty­ku­je­my, aby sesja pary obej­mo­wa­ła 2x50 min pra­cy czy­li 2x170 zł). Płatność w biu­rze, zaraz po sesji.
 • Sesja pary trwa zwy­kle 100 min (rów­no­war­tość dwóch sesji), chy­ba że tera­peu­ta posta­no­wi ina­czej – sesja może trwać do skut­ku. Odpłatność za taką sesję jest pro­por­cjo­nal­na do cza­su jej trwania.
 • Podwyższanie opłat z powo­du infla­cji jest zapo­wia­da­ne z 2‑miesięcznym wyprze­dze­niem. W przy­pad­ku spóź­nie­nia pła­ci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Za opusz­cze­nie umó­wio­nej sesji pacjent pła­ci 130 zł (w przy­pad­ku pary 170 zł/50 min.), chy­ba że odwo­ła ją na 24 godzi­ny przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem (uwzględ­nia­ne są rów­nież wia­do­mość sms, bądź nagra­nie na auto­ma­tycz­ną sekre­tar­kę). Po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu takiej chę­ci w ter­mi­nie odwo­ła­nej sesji moż­na roz­ma­wiać z tera­peu­tą telefonicznie.
 • Sesje odby­wa­ją się zwy­kle raz w tygo­dniu, chy­ba, że tera­peu­ta uzna, że potrzeb­na jest inna częstość.
 • Pomiędzy sesja­mi moż­na w naglą­cych spra­wach dzwo­nić do swo­je­go tera­peu­ty, w uzgod­nio­nych godzi­nach. Jeśli łącz­ny czas tele­fo­nów, odpo­wia­da­nia na maile czy sms zaj­mie tera­peu­cie wię­cej niż 15 minut pomię­dzy jed­ną a dru­gą sesją, pła­ci się za to dodat­ko­wą pro­por­cjo­nal­ną opła­tę na naj­bliż­szej sesji.
 • Rozmowa tele­fo­nicz­na nie zastę­pu­je terapii.
 • Psychoterapeuta uprze­dza pacjen­ta o pla­no­wa­nych prze­rwach w tera­pii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi sko­rzy­stać ze spo­tkań z tera­peu­tą zastęp­czym, wska­za­nym przez tera­peu­tę prowadzącego.
 • Przerwa urlo­po­wa Mileny Karlińskiej – Nehrebeckiej trwa od 1 lip­ca do 31 sierp­nia, a z uwa­gi na duże obcią­że­nie dzia­łal­no­ścią publicz­ną moż­li­we są ich nie­prze­wi­dzia­ne nie­obec­no­ści. Prosimy to wziąć pod uwa­gę przy wybo­rze psychoterapeuty.
 • W okre­sie psy­cho­te­ra­pii nie moż­na pozo­sta­wać w psy­cho­te­ra­pii u inne­go tera­peu­ty, chy­ba że tera­peu­ta pro­wa­dzą­cy zde­cy­du­je inaczej.
 • Czas trwa­nia psy­cho­te­ra­pii lub cyklu kon­sul­ta­cji jest uzgad­nia­ny indy­wi­du­al­nie z terapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobo­wią­za­ny do zacho­wa­nia w tajem­ni­cy wszyst­kich infor­ma­cji pocho­dzą­cych z tera­pii, a tak­że same­go fak­tu korzy­sta­nia przez pacjen­ta z tera­pii, wobec osób trze­cich, np. rodzi­ny, postron­nych. Wyjątkiem jest sytu­acja zagro­że­nia życia lub zdro­wia pacjen­ta lub osób trze­cich, albo sytu­acje okre­ślo­ne pra­wem. Współpracując z inny­mi spe­cja­li­sta­mi leczą­cy­mi pacjen­ta, np. psy­chia­trą udo­stęp­nia tyl­ko nie­zbęd­ne infor­ma­cje, za wie­dzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobo­wią­za­ny do super­wi­zo­wa­nia swo­jej pra­cy. Służy to ulep­sza­niu jego usług i lep­szej opie­ce nad pacjen­ta­mi. Omawiając ją z inny­mi tera­peu­ta­mi dba o ano­ni­mo­wość pacjentów.
 • W nie­któ­rych sesjach psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych mogą za zgo­dą towa­rzy­szyć inni psy­cho­te­ra­peu­ci — asy­sten­ci, sta­ży­ści, konsultanci.
 • Dla celów super­wi­zji psy­cho­te­ra­peu­ci muszą nagry­wać sesje. Nagrania te są przed­sta­wia­ne wyłącz­nie uczest­ni­kom super­wi­zji, któ­rzy też są zobo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia pouf­no­ści. Pacjentów pro­si­my o pisem­ne wyra­że­nie zgo­dy na nagranie.
 • By tera­peu­ta mógł sku­tecz­nie poma­gać pacjent musi infor­mo­wać go na bie­żą­co o swo­ich prze­ży­ciach i zna­czą­cych fak­tach ze swo­je­go życia.
 • O wykształ­ce­nie, wyszko­le­nie zawo­do­we, przy­na­leż­ność do orga­ni­za­cji zawo­do­wych, super­wi­zję, staż pra­cy, doświad­cze­nie zawo­do­we, swo­ją dia­gno­zę i pro­gno­zę, meto­dy tera­peu­tycz­ne i spo­sób pro­wa­dze­nie tera­pii – o to wszyst­ko mogą Państwo kie­dy­kol­wiek pytać swo­je­go terapeutę.
 • Przestrzegamy kodek­su etycz­ne­go Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy.

Życzymy Państwu owoc­nej psy­cho­te­ra­pii, a my doło­ży­my wszel­kich sta­rań, by taka wła­śnie była.

Zespół Instytutu