Psychoterapia w Instytucie

Każdy z nas, kie­dy doty­ka­ją go trud­no­ści, sta­ra się dać z nimi radę wła­sny­mi siła­mi.
I w więk­szo­ści sytu­acji sku­tecz­nie roz­wią­zu­je swo­je pro­ble­my sam, albo z pomo­cą bli­skich osób. Kiedy jed­nak dotych­cza­so­we spo­so­by nie poma­ga­ją, poja­wia się wra­że­nie że jest się w mat­ni, pułap­ce z któ­rej nie ma wyj­ścia. Kiedy wyda­je się, że życie wymy­ka się z rąk, i ani dobre rady ani więk­sze sta­ra­nia nie przy­no­szą roz­wią­za­nia, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy psy­cho­te­ra­peu­ty.

Wiele osób, któ­re sko­rzy­sta­ły z psy­cho­te­ra­pii, kie­dy przy­po­mi­na sobie, jak trud­no było im się zde­cy­do­wać na poszu­ka­nie pomo­cy, żału­je, że tak dłu­go odwle­ka­ło tę decy­zję. Ale nie­mal każ­de­mu, kto przy­cho­dzi do psy­cho­te­ra­peu­ty, jest trud­no – bo trze­ba się przy­znać, naj­pierw przed sobą, a potem przed psy­cho­te­ra­peu­tą, że coś się nie uda­ło. Ujawnienie obcej oso­bie swo­ich roz­te­rek jest trud­ne i krę­pu­ją­ce. Często po pierw­szej wizy­cie poja­wia się nadzie­ja, że jest wyj­ście z sytu­acji, któ­ra wyda­wa­ła się bez­na­dziej­na i że moż­na sobie pora­dzić.

Niekiedy w stre­sie prze­ce­nia się ogrom swo­je­go pro­ble­mu i roz­mo­wa za spe­cja­li­stą poma­ga zoba­czyć spra­wy bar­dziej reali­stycz­nie. Niekiedy pomoc­ne jest dowie­dzieć się od psy­cho­te­ra­peu­ty, że przy­tła­cza­ją­cy stan, jakie­go Państwo dozna­ją, jest tak­że udzia­łem wie­lu innych ludzi i są spraw­dzo­ne meto­dy pora­dze­nia sobie z nim.

Badania na temat sku­tecz­no­ści psy­cho­te­ra­pii stwier­dza­ją że jest ona pomoc­na w 80% przy­pad­ków. Ci, któ­rzy korzy­sta­ją z psy­cho­te­ra­pii, dozna­ją nie tyl­ko zmniej­sze­nia obja­wów, ale polep­sze­nia związ­ków z ludź­mi, lep­sze­go radze­nia sobie z codzien­ny­mi kło­po­ta­mi i roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Są też bar­dziej zado­wo­le­ni z życia, rodzi­ny i bar­dziej pro­duk­tyw­ni w pra­cy.

W naszym Instytucie pro­wa­dzo­na jest psy­cho­te­ra­pia inte­gra­tyw­na. Tam, gdzie jest to moż­li­we – krót­ko­ter­mi­no­wa. Oznacza to, że psy­cho­te­ra­peu­ta korzy­sta z metod wywo­dzą­cych się z róż­nych podejść, dopa­so­wu­jąc je do potrzeb i moż­li­wo­ści klien­ta, zgod­nie z wie­dzą nauko­wą na temat psy­cho­te­ra­pii.