Prawo regulujące psychoterapię

Rozporządzenie MZ i zarządzenie NFZ

PSYCHOTERAPIASYTUACJA PRAWNAPOLSCE – 18.05.2016. 

Pobierz doku­ment»>roz­po­rzą­dze­nie MZ i zarzą­dze­nie NFZ

Psychoterapia jest ist­nie­ją­cym i uzna­nym w Polsce zawodem/specjalnością, wyszcze­gól­nio­nym pod nume­rem 228905 w kla­sy­fi­ka­cji zawo­dów i spe­cjal­no­ści wpro­wa­dzo­nej roz­po­rzą­dze­niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwiet­nia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja 2010 r. ), któ­re weszło w życie z dniem 1 lip­ca 2010 r. Zaliczono ją w tym doku­men­cie do kate­go­rii “Specjaliści ochro­ny zdro­wia gdzie indziej niesklasyfikowani”.

W trak­cie prac nad pro­jek­tem usta­wy regu­lu­ją­cej zawód psy­cho­te­ra­peu­ty Ministerstwo Zdrowia i Polska Rada Psychoterapii uzgod­ni­ły (17.01.2007) pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia Ministra Zdrowia w spra­wie ramo­we­go pro­gra­mu naucza­nia w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii – tzw. Minima szko­le­nio­we dla psy­cho­te­ra­pii. Wszystkie orga­ni­za­cje, człon­ko­wie Polskiej Rady Psychoterapii zade­kla­ro­wa­ły dosto­so­wa­nie swo­ich pro­gra­mów szko­le­nio­wych do wymo­gów okre­ślo­nych w tym doku­men­cie. Uzgodnienia te sta­ły się pod­sta­wą do obo­wią­zu­ją­ce­go obec­nie roz­po­rzą­dze­nia Ministra Zdrowia z dn. 6 listo­pa­da 2013 r., w któ­rym okre­ślo­ne są wymo­gi doty­czą­ce oso­by wyko­nu­ją­cej psy­cho­te­ra­pię w ramach służ­by zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001386 zawiera następującą definicję psychoterapeuty:

3) psy­cho­log lub oso­ba, któ­ra speł­nia łącz­nie nastę­pu­ją­ce warunki:

a) posia­da dyplom leka­rza lub magi­stra: psy­cho­lo­gii, pie­lę­gniar­stwa, peda­go­gi­ki, reso­cja­li­za­cji albo speł­nia warun­ki okre­ślo­ne w art. 63 ust. 1 usta­wy z dnia 8 czerw­ca 2001 r. o zawo­dzie psy­cho­lo­ga i samo­rzą­dzie zawo­do­wym psy­cho­lo­gów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

b) ukoń­czy­ła pody­plo­mo­we szko­le­nie w zakre­sie oddzia­ły­wań psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych mają­cych zasto­so­wa­nie w lecze­niu zabu­rzeń zdro­wia, pro­wa­dzo­ne meto­da­mi o udo­wod­nio­nej nauko­wo sku­tecz­no­ści, w szcze­gól­no­ści meto­dą tera­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, poznawczo–behawioralnej lub sys­te­mo­wej, w wymia­rze co naj­mniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukoń­czy­ła pody­plo­mo­we szko­le­nie w zakre­sie oddzia­ły­wań psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych mają­cych zasto­so­wa­nie w lecze­niu zabu­rzeń zdro­wia w wymia­rze cza­su okre­ślo­nym w pro­gra­mie tego szkolenia,

c) posia­da zaświad­cze­nie, zwa­ne dalej „cer­ty­fi­ka­tem psy­cho­te­ra­peu­ty”, poświad­cza­ją­ce odby­cie szko­le­nia wymie­nio­ne­go w lit. b, zakoń­czo­ne­go egza­mi­nem prze­pro­wa­dzo­nym przez komi­sję zewnętrz­ną wobec pod­mio­tu kształ­cą­ce­go, w skład któ­rej nie wcho­dzą przed­sta­wi­cie­le pod­mio­tu kształ­cą­ce­go, w szcze­gól­no­ści powo­ła­ną przez sto­wa­rzy­sze­nia wyda­ją­ce cer­ty­fi­ka­ty psy­cho­te­ra­peu­ty – zwa­na dalej „oso­bą pro­wa­dzą­cą psy­cho­te­ra­pię”, lub oso­ba, o któ­rej mowa w lit. a, posia­da­ją­ca sta­tus oso­by uczest­ni­czą­cej co naj­mniej dwa lata w pody­plo­mo­wym szko­le­niu, o któ­rym mowa w lit. b, oraz posia­da­ją­ca zaświad­cze­nie wyda­ne przez pod­miot pro­wa­dzą­cy kształ­ce­nie oraz pra­cu­ją­ca pod nad­zo­rem oso­by posia­da­ją­cej cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty, zwa­na dalej „oso­bą ubie­ga­ją­cą się o otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu psychoterapeuty” .

Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

http://www2.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-792013dsoz,5831.html

30)  psy­cho­te­ra­peu­ta -oso­ba pro­wa­dzą­ca psy­cho­te­ra­pię, któ­ra ukoń­czy­ła stu­dia wyż­sze i pody­plo­mo­we szko­le­nie w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii, o któ­rej mowa w załącz­ni­ku nr 1, l.p. 1,: kolum­na 3, pkt 3 i załącz­ni­ku nr 6, l.p. 1, w czę­ści kolum­na 2 pkt 6 — Sesja psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej, kolum­na 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

21) oso­ba ubie­ga­ją­ca się o otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu psy­cho­te­ra­peu­ty — oso­bę, o któ­rej mowa w załącz­ni­ku nr 6, l.p. 1, w czę­ści: kolum­na 2 pkt 6 — Sesja psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej, kolum­na 3, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;

MINIMA SZKOLENIOWE

Ramowy pro­gram naucza­nia w zakre­sie psychoterapii.

(tekst zgod­ny z pro­jek­tem roz­po­rzą­dze­nia Ministra Zdrowia z dn. 19.01. 2007 r. w spra­wie ramo­we­go pro­gra­mu naucza­nia w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii). Pobierz doku­ment »>  MINIMA SZKOLENIOWE