Psychoterapeutyczne wsparcie dla WETERANÓW

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN to kolej­ne Miejsce Przyjazne Weteranom.

18 czerw­ca 2018 Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej otrzy­mał z rąk gene­ra­ła Jarosława Stróżyka, repre­zen­tu­ją­ce­go Fundację Stratpoints, Certyfikat Miejsca Przyjaznego Weteranom. To dla nas zaszczyt móc poma­gać wete­ra­nom Wojska Polskiego, któ­rzy słu­ży­li Polsce poza gra­ni­ca­mi kraju.

W ramach współ­pra­cy Certyfikowani psy­cho­te­ra­peu­ci świad­czyć będą usłu­gi dla wete­ra­nów i ich rodzin w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Jaworznie, Rybniku i Lublinie z 80 pro­cen­to­wą zniżką.

Konsultacja i psy­cho­te­ra­pia za sym­bo­licz­ną opłatą!!!
1 sesja (45–50 min.) — 20 zł
sesja małżeńska/rodzinna (90–100 min.) — 30 zł.

 

Kontakt:

Biuro Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej
ul. Koło Strzelnicy 12, Kraków
tel. +48731414422 lub 797414938
Umawianie spo­tkań w godzi­nach pra­cy biu­ra: pn — pt godz. 8.00–16.00

Spotkania pn — pt w godz. 8.00–20.00

Dyrektor pro­jek­tu: Milena Karlińska-Nehrebecka

 

W zakład­ce znaj­dą Państwo gabi­ne­ty z róż­nych czę­ści Polski, współ­pra­cu­ją­ce w ramach projektu.