Szkolenia

Proponowane przez nas szko­le­nia są tak skon­stru­owa­ne, by odpo­wia­da­ły potrze­bom szko­le­nio­wym na róż­nym pozio­mie roz­wo­ju zawo­do­we­go, a jed­no­cze­śnie uwzględ­nia­ły dane pocho­dzą­ce z badań na temat psychoterapii.

Osoby, któ­re jesz­cze nie ukoń­czy­ły stu­diów, a pra­gną się szko­lić w psy­cho­te­ra­pii, mogą sko­rzy­stać z 3 zjaz­do­we­go szko­le­nia pt. „Podstawy Psychoterapii”.
Jest to wer­sja nasze­go pod­sta­wo­we­go prak­tycz­ne­go szko­le­nia w psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej adap­to­wa­na na potrze­by osób nie posia­da­ją­cych jesz­cze doświad­cze­nia kli­nicz­ne­go. Studenci mogą też brać udział w róż­nych for­mach psy­cho­te­ra­pii wła­snej oraz w szko­le­niu w dia­gno­zie kli­nicz­nej DSM. Nasze doświad­cze­nia wska­zu­ją, że stu­den­ci czę­sto w tym ostat­nim osią­ga­ją bar­dzo dobre wyniki.

Dla osób już pra­cu­ją­cych z pacjen­ta­mi pro­po­nu­je­my krót­kie zaję­cia o cha­rak­te­rze warsz­ta­to­wym, szko­le­nia w dia­gno­zie, róż­ne for­my oso­bi­stej psy­cho­te­ra­pii oraz szko­le­nie cało­ścio­we pro­wa­dzą­ce do dyplo­mu lub certyfikatu.

Kursy


Warsztaty