Szkoła psychoterapii w Instytucie — program, organizacja

Kształcenie Podyplomowe w Zawodzie Psychoterapeuty Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej to stu­dia prak­tycz­ne, wszech­stron­nie przy­go­to­wu­ją­ce do zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty. Program kształ­ce­nia jest opar­ty na Deklaracji Strasburskiej European Association for Psychotherapy (EAP), zgod­ny ze stan­dar­da­mi szko­le­nio­wy­mi EAP, a tak­że akredytowany/atestowany przez  European Association ofr Integrative Psychotherapy (EAIP), Polską Federację Psychoterapii (PFP) oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS). Kształcenie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty odby­wa się dwustopniowo: 
 • I sto­pień — 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej koń­czy się dyplo­mem, obej­mu­je comie­sięcz­ne 3‑dniowe zjaz­dy oraz dodat­ko­we obo­wiąz­ko­we uczest­nic­two w szko­le­niach tema­tycz­nych. Zdarza się, że część osób koń­czy już na tym eta­pie naukę i nie podej­mu­je dal­szej pra­cy do uzy­ska­nia certyfikatu.
 • II sto­pień — zaawan­so­wa­ne szko­le­nie w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii oraz PROFI jest adre­so­wa­ne dla osób chcą­cych uzy­skać cer­ty­fi­kat oraz sta­no­wi for­mę kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go dla osób pro­wa­dzą­cych prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Tu zjaz­dy są krót­sze i domi­nu­ją­cą for­mą jest super­wi­zja prak­ty­ki psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej. Grupy PROFI mają sta­ły skład co wspie­ra pogłę­bio­ną pra­cę nad sobą. Ten etap nie jest limi­to­wa­ny w cza­sie i czas jego trwa­nia zale­ży od oso­bi­ste­go poten­cja­łu i tem­pa postępów.
Szkolenie zosta­ło skon­stru­owa­ne tak, by: 
 • odpo­wia­da­ło potrze­bom szko­le­nio­wym na róż­nym pozio­mie roz­wo­ju zawodowego
 • zapew­nia­ło w jed­nym miej­scu i przy trans­pa­rent­nych kosz­tach wszyst­kie ele­men­ty wyszko­le­nia zawo­do­we­go: kształ­ce­nie teo­re­tycz­ne, prak­tycz­ne, psy­cho­te­ra­pię szko­le­nio­wą, super­wi­zję, opie­kę tutora
 • uwzględ­nia­ło dane pocho­dzą­ce z badań na temat psychoterapii

REKRUTACJA NA 2025 r — ZAPRASZAMY

» Kliknij po szczegóły «

Szczegółowy opis całościowego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty w naszym Instytucie:

XXVIII edycja

 • I sto­pień — 4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej

Psychoterapia inte­gra­tyw­na sys­te­mo­wa – kie­ru­nek psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej roz­wi­nię­ty przez Milenę Karlińską-Nehrebecką. Stawia sobie za cel pro­wa­dze­nie pacjen­tów w stro­nę zdro­wia i speł­nie­nia w życiu. W myśl teo­rii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej o sku­tecz­no­ści psy­cho­te­ra­pii decy­du­je oso­ba psy­cho­te­ra­peu­ty, a nie modal­ność czy zasto­so­wa­ne tech­ni­ki. Psychoterapeuta inte­gra­tyw­ny sys­te­mo­wy czer­pie z dorob­ku róż­nych kie­run­ków psy­cho­te­ra­pii, wol­ny od dogma­ty­zmu i ogra­ni­czeń pły­ną­cych z przy­na­leż­no­ści do jed­nej szkoły.

Wszystko w jed­nym miej­scu i wia­do­mo za ile. Program jest tak skon­stru­owa­ny, by w jed­nym miej­scu i przy trans­pa­rent­nych kosz­tach zapew­nić wszyst­kie ele­men­ty wyszko­le­nia zawo­do­we­go: kształ­ce­nie teo­re­tycz­ne, prak­tycz­ne, psy­cho­te­ra­pię szko­le­nio­wą, super­wi­zję, opie­kę tutora.

27 lat doświad­czeń w kształ­ce­niu. Model psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej, wypra­co­wa­ny w cią­gu ponad 20 lat w Instytucie, oka­zał się bar­dzo sku­tecz­ny w lecze­niu pacjen­tów, a model kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty, spraw­dził się w wie­lo­let­niej prak­ty­ce szko­le­nio­wej. Szkolenie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty opar­te jest na naukach psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych i pokrewnych.

520 absol­wen­tów. W cią­gu 27 lat ponad 520 absol­wen­tów i stu­den­tów Studium, psy­cho­lo­gów, peda­go­gów, leka­rzy, absol­wen­tów nauk huma­ni­stycz­nych i medycz­nych, zdo­by­ło zawód psy­cho­te­ra­peu­ty i wyka­za­ło swo­ją sku­tecz­ność w pra­cy z pacjen­ta­mi w porad­niach, szpi­ta­lach i ośrod­kach, gdzie czę­sto zaj­mu­ją kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska. Rozwinęli też prak­ty­ki pry­wat­ne, two­rząc gabi­ne­ty i więk­sze placówki.

Praktyka pry­wat­na. Wysokie stan­dar­dy kształ­ce­nia i tera­pii oso­bi­stej owo­cu­ją wyso­ki­mi kom­pe­ten­cja­mi. Badania z 2015 wska­zu­ją, że przed roz­po­czę­ciem Studium jedy­nie 1% stu­den­tów pro­wa­dzi pry­wat­ne gabi­ne­ty, a na IV roku 90% ma prak­ty­kę prywatną.

Zakorzenienie w nauce euro­pej­skiej i sta­le wery­fi­ko­wa­na sku­tecz­ność. Nad mode­lem psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej i mode­lem kształ­ce­nia zawo­do­we­go w Instytucie pro­wa­dzo­ne są obec­nie bada­nia empi­rycz­ne pod kie­run­kiem kadry nauko­wej Sigmund Freud University w Wiedniu. Instytut jest amba­sa­do­rem SFU w Polsce i jako jeden z nie­licz­nych w Polsce, pod­da­je swo­ją dzia­łal­ność kli­nicz­ną i szko­le­nio­wą sys­te­ma­tycz­nym bada­niom nauko­wym. Pokazują one wyso­ką sku­tecz­ność psy­cho­te­ra­peu­tów wyszko­lo­nych w Instytucie. Spójność teo­re­tycz­na psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej połą­czo­na jest z otwar­ciem na inne kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii i sta­łym adap­to­wa­niem nowych osią­gnięć nauki. Cenimy przy­na­leż­ność do mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej — naszym „domem” jest psy­cho­te­ra­pia europejska.

Wysokie wymo­gi wobec psy­cho­te­ra­peu­ty. Psychoterapeuta — jako czło­wiek — jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­we. Na ile potra­fi być szczę­śli­wy, two­rzyć dobre związ­ki, zna­leźć speł­nie­nie w życiu: kochać, pra­co­wać, bawić się, sta­nąć wobec spraw osta­tecz­nych — na tyle będzie mógł pomóc swo­im pacjen­tom. W swo­ich prze­ło­mo­wych bada­niach B. Wampold udo­wod­nił, że wpływ oso­bi­stych kom­pe­ten­cji psy­cho­te­ra­peu­ty na wynik tera­pii jest wie­lo­krot­nie więk­szy, niż kon­kret­nych tech­nik. Dlatego na Studium Psychoterapii kła­dzie­my nacisk na oso­bo­wo­ścio­we kom­pe­ten­cje psychoterapeuty.

Bezpieczeństwo i opar­cie. Psychoterapia i super­wi­zja odby­wa się w gru­pie o sta­łym skła­dzie. Stała gru­pa szko­le­nio­wa na prze­strze­ni 4 lat daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i wza­jem­ne opar­cie, poma­ga uczest­ni­kom osią­gnąć wię­cej, niż gru­py o zmien­nym skła­dzie. Każdy stu­dent ma opie­kę patro­na ze star­sze­go rocz­ni­ka, któ­ry go wspie­ra w spra­wach zawo­do­wych. Unikalna atmos­fe­ra przy­jaź­ni i wię­zi owo­cu­je też wspól­ny­mi przed­się­wzię­cia­mi zawodowymi.

Uczenie od doświad­czo­nych psy­cho­te­ra­peu­tów — nauczy­cie­li. Osobista rela­cja z doświad­czo­ny­mi super­wi­zo­ra­mi i nauczy­cie­la­mi psy­cho­te­ra­pii, o zróż­ni­co­wa­nym sty­lu pra­cy, poma­ga w roz­wi­ja­niu wła­snych kom­pe­ten­cji i sta­niu się profesjonalistą.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 sierp­nia 2023 r o róż­nych zawo­dach medycz­nych, od lat pro­gram 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej obej­mu­je łącz­nie ponad 1200 godzin. Czerpiąc z wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia w zakre­sie kształ­ce­nia psy­cho­te­ra­peu­tów, a tak­że odpo­wia­da­jąc na wyma­ga­nia stan­dar­dów w Polsce i Europie, pro­wa­dzi­my spraw­dzo­ny pro­gram szko­le­nio­wy, któ­ry obej­mu­je łącz­nie ponad 1400 godzin: 
 • szko­le­nia teo­re­tycz­ne­go i prak­tycz­ne­go w zakre­sie oddzia­ły­wań psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych mają­cych zasto­so­wa­nie w lecze­niu zabu­rzeń zdro­wia, pro­wa­dzo­ne­go w modal­no­ści inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej (czy­li jed­nej z metod o udo­wod­nio­nej nauko­wo skuteczności),
 • psy­cho­te­ra­pii wła­snej, doświad­cze­nia własnego,
 • super­wi­zji psychoterapii,
 • sta­ży.
Psychoterapia wła­sna i super­wi­zja są pro­wa­dzo­ne w ramach zjaz­dów, bez koniecz­no­ści odby­wa­nia dodat­ko­wych, indy­wi­du­al­nych spo­tkań. Wszystko w jed­nym miej­scu.

Przygotowanie do leczenia

 • Praktyczne i teo­re­tycz­ne przy­go­to­wa­nie do lecze­nia peł­ne­go zakre­su zabu­rzeń i pro­ble­mów psy­chicz­nych: zabu­rzeń nastro­ju, zabu­rzeń lęko­wych, zabu­rzeń post­trau­ma­tycz­nych, zabu­rzeń jedze­nia, zabu­rzeń soma­to­for­micz­nych, zabu­rzeń sek­su­al­nych i toż­sa­mo­ści płcio­wej, zabu­rzeń dyso­cja­cyj­nych, zabu­rzeń kon­tro­li impul­su i zwią­za­nych z sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi, zabu­rzeń przy­sto­so­wa­nia, zabu­rzeń psy­cho­tycz­nych i zabu­rzeń oso­bo­wo­ści, dys­funk­cji mał­żeń­skich i rodzin­nych oraz psy­cho­te­ra­pii wspo­ma­ga­ją­cej lecze­nie cho­rób soma­tycz­nych – w mode­lu inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii systemowej.
 • Praktyczne przy­go­to­wa­nie do psy­cho­te­ra­pii pro­ble­mów nie­kli­nicz­nych, będą­cej pre­wen­cją zabu­rzeń, zale­ca­ną przez WHO.
 • Wielowymiarowa dia­gno­za psy­cho­te­ra­peu­tycz­na, kon­cep­tu­ali­za­cja przy­pad­ku, pro­gno­za, dosto­so­wa­nie psy­cho­te­ra­pii do spe­cy­fi­ki pacjenta.

 Integratywna psy­cho­te­ra­pia systemowa

 • Integratywna psy­cho­te­ra­pia sys­te­mo­wa (IPS) – model teo­re­tycz­ny inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej: teo­ria zdro­wia, teo­ria pato­lo­gii i pato­ge­ne­zy, teo­ria zmia­ny, dia­gno­za sys­te­mo­wa, meto­do­lo­gia interwencji.
 • Praktyczna nauka inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej (IPS); dia­gno­za, kon­cep­tu­ali­za­cja, stra­te­gie, tak­ty­ki, meto­dy i tech­ni­ki sys­te­mo­we, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia oraz ety­ka inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii systemowej.

 Metody innych kie­run­ków psychoterapii

 • Metody zaczerp­nię­te z innych nur­tów: psy­cho­dy­na­micz­ne, beha­wio­ral­ne, kogni­tyw­ne, tera­pii zorien­to­wa­nej na klien­ta, hip­no­za natu­ra­li­stycz­na, mind­ful­ness, body-work, meto­dy sys­te­mo­we, BSFT i inne tech­ni­ki psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne są asy­mi­lo­wa­ne do teo­rii inte­gra­tyw­nej systemowej.

Przedmioty psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne

 • Psychoterapia szko­le­nio­wa (self-expe­rien­ce)
 • Superwizja pierw­szych przypadków
 • Wybrane teo­rie psy­cho­ana­li­tycz­ne i roz­wój czło­wie­ka w świe­tle tych teorii
 • Wiedza medycz­na w psy­cho­te­ra­pii, w tym ele­men­ty farmakoterapii
 • Etyka zawo­du psychoterapeuty
 • Kierunki psy­cho­te­ra­pii
 • Psychopatologia
 • Diagnoza nozo­lo­gicz­na i róż­ni­co­wa DSMICD, szko­le­nie pod­sta­wo­we i zaawansowane
 • Podstawy psy­cho­lo­gii dla osób nie­bę­dą­cych psy­cho­lo­ga­mi (od 2022)
 • Kulturowe i spo­łecz­ne uwa­run­ko­wa­nia psy­cho­te­ra­pii i kom­pe­ten­cje kul­tu­ro­we w zawo­dzie psychoterapeuty
 • Psychoterapia ogól­na, w tym histo­ria psy­cho­te­ra­pii, zja­wi­ska uni­wer­sal­ne w psy­cho­te­ra­pii, zawód psy­cho­te­ra­peu­ty w Polsce i w innych krajach
 • Psychoterapia jako dys­cy­pli­na naukowa
 • Propedeutyka prak­ty­ki psychoterapeutycznej
 • Model teo­re­tycz­ny i meto­dy­ka prak­ty­ki Integratywnej Psychoterapii Systemowej (IPS)
 • Psychoterapia zabu­rzeń depresyjnych
 • Psychoterapia zabu­rzeń lęko­wych i posttraumatycznych
 • Psychoterapia zabu­rzeń jedzenia
 • Psychoterapia krót­ko­ter­mi­no­wa
 • Hipnoza kli­nicz­na; szko­le­nie pod­sta­wo­we i zaawansowane
 • Psychoterapia par
 Psychoterapia szko­le­nio­wa, super­wi­zja, staż kliniczny
 • Psychoterapia szko­le­nio­wa, oko­ło 490 godzin.
 • Superwizja prak­ty­ki, oko­ło 160 godzin.
 • Nadzór mery­to­rycz­ny nad 3 mie­sięcz­nym sta­żem kli­nicz­nym w pla­ców­ce psychiatrycznej.

 Formy zajęć

 • Warsztaty, wykład, semi­na­rium, ćwi­cze­nia, demon­stra­cja kli­nicz­na, super­wi­zja in vivo, super­wi­zja gru­po­wa, tele­fo­nicz­na kon­sul­ta­cja super­wi­zyj­na, pre­zen­ta­cja PowerPoint, uczest­nic­two w eks­pe­ry­men­tach, pro­wa­dze­nie badań nauko­wych, udział w kon­fe­ren­cjach, ana­li­za zapi­su video sesji tera­peu­tycz­nych, pre­zen­ta­cja i kli­nicz­na ana­li­za przy­pad­ku, psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa, indy­wi­du­al­na kon­sul­ta­cja tera­peu­tycz­na, ćwi­cze­nia self-experience.

 Zawód

 • Uzyskanie wol­ne­go i nie­za­leż­ne­go zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty — sta­nie się profesjonalistą.
 • Przygotowanie do samo­dziel­nej psy­cho­te­ra­pii peł­ne­go zakre­su pro­ble­mów i zabu­rzeń psy­chicz­nych oraz wspo­ma­ga­nia lecze­nia cięż­kich cho­rób soma­tycz­nych. Umiejętność dia­gno­zy, kon­sul­ta­cji, budo­wa­nia rela­cji i soju­szu tera­peu­tycz­ne­go, kon­cep­tu­ali­za­cji i two­rze­nia pla­nu tera­pii, stra­te­gii, tak­tyk i tech­nik inter­wen­cji, moni­to­ro­wa­nia prze­bie­gu, współ­pra­cy z inny­mi specjalistami

Kierunek psy­cho­te­ra­pii, któ­ry się sprawdził

 • Wyszkolenie w spój­nym mode­lu inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej, któ­ry jest coraz czę­ściej poszu­ki­wa­ny przez pacjen­tów, z uwa­gi na sku­tecz­ność i zakres możliwości.

 Wszystko w jed­nym miej­scu i jed­nym modelu

 • Odbycie wszyst­kich ele­men­tów szko­le­nia w jed­nym miej­scu i w ramach jed­ne­go mode­lu teo­re­tycz­ne­go, co powo­du­je, że szko­le­nie jest skuteczniejsze.

Udział w nauce europejskiej

 • Studiowanie w pla­ców­ce będą­cej for­mal­ną czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej wspól­no­ty psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej, kli­nicz­nej i naukowej.
 • Uczestnictwo w mode­lu kształ­ce­nia i psy­cho­te­ra­pii, wery­fi­ko­wa­nych nauko­wo i zgod­nych z naj­now­szy­mi bada­nia­mi nad psychoterapią.
 • Możliwość udzia­łu w bada­niach nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Instytucie.

 Społeczność i odczu­wal­na zmia­na w życiu

 • Stanie się człon­kiem spo­łecz­no­ści Instytutu, two­rzą­cej uni­kal­ną atmos­fe­rę i dają­cej duże oparcie.
 • Przejście w ramach Studium grun­tow­nej psy­cho­te­ra­pii wła­snej zwy­kle owo­cu­je: szczę­śliw­szym związ­kiem, więk­szym zado­wo­le­niem z życia, reduk­cją obja­wów i dole­gli­wo­ści zdro­wot­nych, naby­ciem umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, popra­wą rela­cji z dzieć­mi i rodzi­ca­mi. Większość uczest­ni­ków twier­dzi, że dzię­ki wła­snej tera­pii uzy­ska­li moż­li­wo­ści poma­ga­nia wcze­śniej im niedostępne
Otrzymywanie na bie­żą­co infor­ma­cji zwrot­nych o swo­ich postę­pach poprzez corocz­ny Egzamin Kompetencyjny, koń­czą­cy się wska­za­nia­mi i zaleceniami

Koszty umiar­ko­wa­ne w sto­sun­ku do korzy­ści i kon­tro­la kosztów

 • Przejrzystość i brak ukry­tych kosztów.
 • Zniżki w opła­tach za szkolenia.
 • Szybkie naby­cie kom­pe­ten­cji, co pozwa­la sta­ty­stycz­ne­mu stu­den­to­wi pokryć kosz­ty Studium jesz­cze przed jego ukoń­cze­niem – z docho­dów z pry­wat­nej praktyki.

Podstawy upraw­nień zawodowych

 • Uzyskanie wyszko­le­nia zgod­ne­go ze stan­dar­da­mi przy­ję­ty­mi przez pol­skie Ministerstwo Zdrowia, a przede wszyst­kim — ze stan­dar­da­mi European Association for Psychotherapy.
 • Dyplom Studium daje moż­li­wość ubie­ga­nia się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, zgod­ny z wymo­ga­mi Ministerstwa Zdrowia.
 • Psychoterapeuci z Dyplomem Studium, któ­rzy będą pro­wa­dzi­li prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną 3 lata pod­czas szko­le­nia PROFI speł­nie­niu wymo­gów ilo­ścio­wych Studium, speł­nia­ją warun­ki uzy­ska­nia European Certificate of Psychotherapy w European Association for Psychotherapy (EAP) i mogą się o nie­go ubiegać.
 • Roczne cze­sne w 2024 r. wyno­si 11 140 zł + kosz­ty poby­tu na zjaz­dach wyjaz­do­wych 1680 zł. Każdy rok liczy mini­mum 290 godzin akademickich.
 • W każ­dym roku jest osiem trzy­dnio­wych zjaz­dów week­en­do­wych i dwa zjaz­dy sze­ścio­dnio­we wyjazdowe.
 • Czesne zawie­ra koszt: warsz­ta­tów, semi­na­riów teo­re­tycz­nych, wykła­dów, ćwi­czeń, szko­le­nia prak­tycz­ne­go, gru­po­wej psy­cho­te­ra­pii szko­le­nio­wej, super­wi­zji, szko­leń wyjaz­do­wych, opie­ki tuto­ra, mate­ria­łów szko­le­nio­wych, opłat za egza­mi­ny w I ter­mi­nie, pierw­szej popra­wy prac pisem­nych, wysta­wia­nych doku­men­tów , dorocz­nych egza­mi­nów kom­pe­ten­cyj­nych, obro­ny pra­cy dyplo­mo­wej, przerw kawo­wych, a tak­że poby­tu na zjaz­dach wyjazdowych.
 • Czesne jest corocz­nie rewa­lo­ry­zo­wa­ne w opar­ciu o infla­cję. Czesne może być roz­ło­żo­ne na raty.
 • Do kosz­tów 4 lat Studium nale­ży doli­czyć opła­ty za warsz­ta­ty: DSM, Integratywnej psy­cho­te­ra­pii krót­ko­ter­mi­no­wej (I rok), Integratywnej Psychoterapii zabu­rzeń lęko­wych i Integratywnej psy­cho­te­ra­pii zabu­rzeń depre­syj­nych (II-III rok).
 • Po dru­gim roku uczest­nik Studium zobo­wią­za­ny jest do roz­po­czę­cia pra­cy psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej z pacjentami.
 • Trzymiesięczny staż kli­nicz­ny odby­wa się pod kie­row­nic­twem Koordynatora Stażu, w pla­ców­ce psychiatrycznej.
 • Część przed­mio­tów zali­cza­na jest na pod­sta­wie obec­no­ści i aktyw­no­ści, część wyma­ga zda­nia egza­mi­nu. Każdy rok nauki koń­czy się egza­mi­nem kom­pe­ten­cyj­nym, któ­ry spraw­dza roz­wój kom­pe­ten­cji oso­bo­wo­ścio­wych i tech­nicz­nych psychoterapeuty.
 • Po zakoń­cze­niu 4 lat Studium moż­na się zakwa­li­fi­ko­wać na zaawan­so­wa­ne kształ­ce­nie PROFI, pro­wa­dzą­ce do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu. Uczestniczą w nim tak­że psy­cho­te­ra­peu­ci cer­ty­fi­ko­wa­ni, speł­nia­jąc w ten spo­sób wymóg usta­wicz­ne­go pod­no­sze­nia kwalifikacji.
 • Dyplom magi­stra nauk spo­łecz­nych, huma­ni­stycz­nych, ewen­tu­al­nie medycz­nych (stan­dard europejski).
 • Preferowane są uczest­ni­cy szko­leń: Integratywna psy­cho­te­ra­pia krót­ko­ter­mi­no­wa, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń lęko­wych, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń depre­syj­nych, Podstawy Psychoterapii , któ­rzy prze­szli wła­sną psychoterapię.
 • Od kan­dy­da­tów, któ­rzy nie pra­cu­ją w pla­ców­kach pro­wa­dzą­cych psy­cho­te­ra­pię lub pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, ocze­ku­je się pod­ję­cia takiej pra­cy po II roku (akcep­to­wa­ny jest wolontariat).
 • Mile widzia­na jest zna­jo­mość angielskiego.
  1. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA:I etap:
   1. Do 31 paź­dzier­ni­ka 2024 nale­ży prze­słać na adres ema­il Instytutu (biuro@pipi.org.pl):
    • Wypełnioną ankie­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną — »pobierz ankie­tę«
    • Kopię dyplo­mu stu­diów magi­ster­skich lub lekarskich
    • List moty­wa­cyj­ny
    • CV
    • Dowód uisz­cze­nia 200 zł bez­zwrot­nej opła­ty egza­mi­na­cyj­nej.W tytu­le wpła­ty pro­si­my wpi­sać „opła­ta rekru­ta­cyj­na” i nazwi­sko kandydata.
    • Zachęcamy do wcze­śniej­sze­go prze­sy­ła­nia dokumentów.
   Kandydat zakwa­li­fi­ko­wa­ny na pod­sta­wie I eta­pu zosta­je zapro­szo­ny na II etap — roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Jej celem jest oce­na, czy kan­dy­dat ma pre­dys­po­zy­cje do kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty w Instytucie. Zachęcamy do wcze­śniej­sze­go prze­sła­nia doku­men­tów. II etap:
   1. Po 31 paź­dzier­ni­ka 2024 r. kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni do II eta­pu otrzy­ma­ją zapro­sze­nie na komi­syj­ne roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, któ­re odbę­dą się  20 — 21 listo­pa­da 2024 .Celem roz­mo­wy jest oce­na, czy kan­dy­dat ma pre­dys­po­zy­cje do kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty w Instytucie.
   2. W cią­gu kil­ku dni po roz­mo­wach kwa­li­fi­ka­cyj­nych kan­dy­da­ci otrzy­ma­ją pisem­ną infor­ma­cję o zakwalifikowaniu/ przyjęciu/ wpi­sie na listę rezer­wo­wą lub nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu oraz ewen­tu­al­ne zalecenia.
   3. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne będą zobo­wią­za­ne do wpła­ce­nia w cią­gu 2 tygo­dni zalicz­ki na pierw­szy wyjaz­do­wy zjazd szko­le­nio­wy, któ­ry odbę­dzie się w stycz­niu i trwa 6 dni. Obecność na cało­ści tego zjaz­du jest obowiązkowa.
   4. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne są zobo­wią­za­ne od począt­ku szko­le­nia do prze­strze­ga­nia wymo­gów Kodeksu Etyki Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. Oznacza to m. in. poda­wa­nie zgod­nych z praw­dą infor­ma­cji o sobie, nie­uży­wa­nie opi­nii pacjentów/ klien­tów w celach rekla­mo­wych i respek­to­wa­nie wła­sno­ści intelektualnej.
   5. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne są zobo­wią­za­ne do prze­strze­ga­nia zasad regu­la­mi­no­wych Instytutu.
mgr Milena Karlińska-NEHREBECKA — cer­ty­fi­ko­wa­ny psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej i Polskiej Federacji Psychoterapii, cer­ty­fi­ko­wa­na przez European Association for Psychotherapy. Psycholog kli­nicz­ny. Prezes i współ­za­ło­ży­ciel Polskiej Federacji Psychoterapii. Członek Membership Committee European Association for Integrative Psychotherapy, zespo­łu redak­cyj­ne­go International  Journal of Psychotherapy. Członek Society for Psychotherapy  Research oraz Society for Exploration of Psychotherapy Integration. Współzałożyciel i ini­cja­tor Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej.  Kieruje kształ­ce­niem pody­plo­mo­wym w psy­cho­te­ra­pii w Instytucie.
mgr STANISŁAWA KUFEL — cer­ty­fi­ko­wa­ny psy­cho­te­ra­peu­ta European Association for Psychotherapy i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Certyfikowany Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Psycholog kli­nicz­ny. Ma roz­le­głe doświad­cze­nie w pra­cy z pacjen­ta­mi uza­leż­nio­ny­mi, wcze­śniej kie­ro­wa­ła oddzia­łem detok­sy­ka­cji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Specjalizuje się w dia­gno­zie nozo­lo­gicz­nej. Jest nauczy­cie­lem, super­wi­zo­rem i opie­ku­nem sta­żu 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej.

mgr KATARZYNA GÓRKA – cer­ty­fi­ko­wa­ny Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log (KUL). Ukończyła  4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Ma roz­le­głe doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia, inter­wen­cji kry­zy­so­wej oraz w prak­ty­ce pry­wat­nej. Kierownik Ośrodka Wsparcia Psychicznego w NZOZ Centrum Medycznym „Medyk”. Członek zwy­czaj­ny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Członek Komisji Etycznej Polskiej Federacji Psychoterapii. Należy do zespo­łu Podkarpackiego Centrum  Psychoterapii MetaSystemowej.

dr n. med. ALICJA HEYDA —  psy­cho­te­ra­peu­ta cer­ty­fi­ko­wa­ny przez European Association for Psychotherapy (EAP), psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor cer­ty­fi­ko­wa­ny przez Polska Federację Psychoterapii, psy­cho­log kli­nicz­ny, soma­to­ana­li­tyk Ecole Europenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique, tre­ner psy­cho­te­ra­pii socjo i soma­to­ana­li­tycz­nej Polskiego Towarzystwa Somatoterapii. Jest psy­cho­on­ko­lo­giem w Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach. Zastępca prze­wod­ni­czą­ce­go Scientific Commitee European Association for Psychotherapy. Zastępca wydaw­cy International Journal of Psychotherapy. Nauczyciel świa­do­me­go oddy­cha­nia. Specjalizuje się w body-work. Autorka licz­nych prac nauko­wych. Prowadzi rów­nież prak­ty­kę prywatną.

mgr BARBARA KUFEL-STEC  - psy­cho­te­ra­peu­ta Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Posiada cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy.  Z wykształ­ce­nia psy­cho­log. Ukończyła  4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia. Od 13 lat pra­cu­je na oddzia­le ogól­nop­sy­chia­trycz­nym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Jako nauczy­ciel spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­zie nozo­lo­gicz­nej. Prowadzi prak­ty­kę prywatną.

dr n. med.MAGDALENA JANICKAlekarz spe­cja­li­sta psy­chia­tra. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej, wcze­śniej kie­ro­wa­ła Oddziałem Somatycznym dla Chorych Psychiatrycznie w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Ma dłu­go­let­nie doświad­cze­nie pra­cy z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi. Aktualnie pra­cu­je na oddzia­le sądo­wym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Prowadzi pry­wat­ną prak­ty­kę lekar­ską. mgr JOANNA SZLACHTA DACYK  psy­cho­log kli­nicz­ny. Posiada wie­lo­let­nie doświd­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej. Od 20 lat pra­cu­je w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W mię­dzy­cza­sie pra­co­wa­ła rów­nież jako psy­cho­log w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Namysłowie, a tak­że w Szpitalu w Ozimku- pra­ca z oso­ba­mi stra­szy­my oraz pacjen­ta­mi neu­ro­lo­gicz­ny­mi. Obecnie pra­cu­je rów­nież w Prywatnej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu. Prowadzi prak­ty­kę pry­wat­ną. mgr ADAM SOŁEK – psy­cho­te­ra­peu­ta cer­ty­fi­ko­wa­ny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Magister psy­cho­lo­gii, tre­ner umie­jęt­no­ści psy­cho­spo­łecz­nych, dorad­ca zawo­do­wy, psy­cho­te­ra­peu­ta uza­leż­nień w trak­cie szko­le­nia do cer­ty­fi­ka­tu. Ukończył 4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej, a tak­że licz­ne szko­le­nia z zakre­su psy­cho­te­ra­pii m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień, Taunus — Institut für Systemaufstellungen (w Bad Homburg). Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Psychoterapii. dr ANNA SZAŁAŃSKA – psy­cho­te­ra­peu­ta reko­men­do­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Absolwent 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej.  Naukowiec i nauczy­ciel aka­de­mic­ki, autor publi­ka­cji w dzie­dzi­nie psy­cho­lo­gii. Jest adiunk­tem na Uniwersytecie Opolskim. Angażuje się w pomoc huma­ni­tar­ną. Prowadzi tak­że pry­wat­ną prak­ty­kę.

I inni zapro­sze­ni specjaliści.

 • II sto­pień — Zaawansowane szko­le­nie super­wi­zyj­ne w zakre­sie inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii systemowej
Po ukoń­cze­niu Studium absol­wen­ci mogą zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ni na II sto­pień Studium – PROFI (skła­da­ją­cy się z super­wi­zji, kom­po­nent warsz­ta­to­wych) prze­zna­czo­ny dla psy­cho­te­ra­peu­tów pra­gną­cych dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści i/lub ubie­gać się o cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, a póź­niej cer­ty­fi­kat super­wi­zo­ra IPS
Po zakoń­cze­niu szko­le­nia pod­sta­wo­we­go psy­cho­te­ra­peu­ta wcho­dzi w trwa­ją­cy kil­ka lat okres kon­so­li­da­cji doświad­czeń. Na tym eta­pie nastę­pu­je wypra­co­wa­nie pozio­mu kom­pe­ten­cji pro­wa­dzą­ce do samo­dziel­no­ści w roli psy­cho­te­ra­peu­ty oraz wykry­sta­li­zo­wa­nie wła­sne­go sty­lu pra­cy. Społecznym usank­cjo­no­wa­niem samo­dziel­no­ści jest cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty. Osoby mają­ce wyż­sze aspi­ra­cje mogą na PROFI roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści na pozio­mie psy­cho­te­ra­peu­ty i super­wi­zo­ra psy­cho­te­ra­pii. Grupy PROFI mają sta­ły skład co wspie­ra pogłę­bio­ną pra­cę nad sobą.
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PROFI SŁUŻY:
 • roz­wią­zy­wa­niu impa­sów oraz kry­zy­sów tera­peu­tycz­nych, konceptualizacji
 • moni­to­ro­wa­niu pro­ce­su tera­peu­tycz­ne­go i zwięk­sza­niu efek­tyw­no­ści wła­snej praktyki
 • uzy­ski­wa­niu infor­ma­cji zwrot­nych i oce­ny swo­jej pra­cy w kon­tek­ście wymo­gów certyfikacyjnych
 • pogłę­bia­niu umie­jęt­no­ści w psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej i psy­cho­te­ra­pii ogólnej
 • wymia­nie doświad­czeń, szcze­gól­nie istot­nej dla psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych poza zespołem
 • uzy­ska­niu opar­cia w gru­pie podob­nie pra­cu­ją­cych osób
 • pod­sta­wo­we­mu zaję­ciu się wąt­ka­mi oso­bi­sty­mi lub pro­ble­ma­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi zwią­za­ny­mi z pra­cą zawodową
OD UCZESTNIKÓW OCZEKUJE SIĘ:
 • sys­te­ma­tycz­nej pre­zen­ta­cji swo­jej pracy
 • umie­jęt­no­ści kon­struk­tyw­ne­go przyj­mo­wa­nia infor­ma­cji zwrotnych
 • aktyw­ne­go uczest­nic­twa w zajęciach
 • gru­po­wa super­wi­zja pacjentów
 • super­wi­zja in vivo pra­cy terapeutycznej
 • ćwi­cze­nia warsztatowe
Szkolenie skła­da się z 8 zjaz­dów jed­no­dnio­wych oraz 2 zjaz­dy dwu­dnio­we — w sumie 112 godzin Przerwa waka­cyj­na: lipiec-sierpień
Szkolenie koń­czy się Egzaminem Kompetencyjnym. Uczestnictwo w tym egza­mi­nie jest nie­zbęd­ne dla uzy­ska­nia zali­cze­nia PROFI. Celem egza­mi­nu jest czu­wa­nie nad roz­wo­jem kom­pe­ten­cji psy­cho­te­ra­peu­ty w trak­cie szko­le­nia. Oceniane są kom­pe­ten­cje oso­bo­wo­ścio­we i tech­nicz­ne w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej i w psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej. Każdy egza­mi­no­wa­ny otrzy­mu­je oce­nę swo­ich moc­nych i sła­bych stron i wska­zów­ki do dal­szej pra­cy nad sobą. Otrzymuje tak­że świa­dec­two z ilo­ścio­wą oce­ną poszcze­gól­nych kom­pe­ten­cji. Zdawanie tego egza­mi­nu na odpo­wied­nim pozio­mie jest jed­nym z warun­ków uzy­ska­nia reko­men­da­cji Kolegium Superwizorów dopusz­cza­ją­ce­go do pro­ce­du­ry cer­ty­fi­ka­cyj­nej. Warunkiem zali­cze­nia rocz­ne­go szko­le­nia PROFI jest uczest­nic­two w koń­co­wym egza­mi­nie kom­pe­ten­cyj­nym, obec­ność i aktyw­ność na zaję­ciach super­wi­zyj­nych i wywią­za­nie się ze zobo­wią­zań finansowych.Komisja egza­mi­na­cyj­na: Milena Karlińska-Nehrebecka, Stanisława Kufel. Egzamin kom­pe­ten­cyj­ny nie jest rów­no­znacz­ny z Egzaminem Certyfikacyjnym Polskiego Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej lub Polskiej Federacji Psychoterapii. Egzaminy Certyfikacyjne są pro­wa­dzo­ne przez PTPIiS, PFP i skła­da­ne przed Komisją Zewnętrzną wobec pod­mio­tu szko­lą­ce­go, zło­żo­ną z cer­ty­fi­ko­wa­nych super­wi­zo­rów. Dokładne warun­ki ubie­ga­nia się o Certyfikaty PTPIiS lub PFP są opi­sa­ne na stro­nach tych stowarzyszeń.
Szkolenie prze­wi­dzia­ne jest dla absol­wen­tów 4‑letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, zain­te­re­so­wa­nych uzy­ska­niem Certyfikatu Psychoterapeuty PTPIiS lub PFP, Certyfikatu Superwizora PTPIiS lub PFP oraz kon­ty­nu­acją roz­wo­ju zawodowego.