Dla pacjentów

PSYCHOTERAPIACZASIE PANDEMII

Szanowni Państwo, 

W związ­ku z ist­nie­ją­cą pan­de­mią zespół Instytut pod­jął dzia­ła­nia zwięk­sza­ją­ce Państwa bez­pie­czeń­stwo. 

 1. Prowadzimy psy­cho­te­ra­pię onli­ne w for­mie sesji na plat­for­mie ZOOM. 

 1. Obecnie opcjo­nal­nie przy­wra­ca­my moż­li­wość psy­cho­te­ra­pii “na żywo”. Łączy się to z dodat­ko­wym reżi­mem sani­tar­nym i dodat­ko­wą opła­tą ‑10 zł za każ­dą sesję. 

Osoby pre­fe­ru­ją­ce for­mę onli­ne mogą kon­ty­nu­ować psy­cho­te­ra­pię w tej posta­ci. 

Osoby, któ­re pra­gną korzy­stać z tera­pii w kon­tak­cie fizycz­nym pro­si­my o umy­cie i odka­że­nie rąk po przyj­ściu do Instytutu, nosze­nie maski/ przy­łbi­cy na kory­ta­rzach i w pomiesz­cze­niach poza gabi­ne­tem oraz zacho­wa­nie odle­gło­ści 1 metra w masce / przy­łbi­cy i pół­to­ra metra bez maski.  

Sesje, w mia­rę moż­li­wo­ści, będą się odby­wać przy otwar­tych oknach;  pomię­dzy sesja­mi gabi­ne­ty będą wie­trzo­ne, a pomiesz­cze­nia odka­ża­ne. Przed sesją zmie­rzy­my Państwu tem­pe­ra­tu­rę i popro­si­my o wypeł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza doty­czą­ce­go sta­nu zdro­wia. 

Jeśli mają Państwo któ­ryś z obja­wów takich  jak: zanik powo­nie­nia lub sma­ku, zapa­le­nie spo­jó­wek, nie­ty­po­we osła­bie­nie, bóle mię­śni, ból gło­wy, bie­gun­ka, katar, kaszel, gorącz­ka, wysyp­ka lub prze­bar­wie­nia pal­ców rąk albo stóp — pro­si­my nie przy­cho­dzić, tyl­ko skon­tak­to­wać się wcze­śniej z Biurem i sko­rzy­stać z sesji onli­ne. 

Z powo­du kosz­tów opi­sa­nych powy­żej wymo­gów sani­tar­nych, jeste­śmy zmu­sze­ni tym­cza­so­wo pod­nieść  opła­tę za każ­dą sesję o 10zł. 

Po usta­niu epi­de­mii ceny zosta­ną obni­żo­ne do poprzed­nie­go pozio­mu. 

Przepraszamy za nie­do­god­no­ści i pro­si­my o współ­pra­cę w dba­niu o zdro­wie Państwa i nasze. 


O PSYCHOTERAPII

Każdy z nas, kie­dy doty­ka­ją go trud­no­ści, sta­ra się dać z nimi radę wła­sny­mi siłami.
I w więk­szo­ści sytu­acji sku­tecz­nie roz­wią­zu­je swo­je pro­ble­my sam, albo z pomo­cą bli­skich osób. Kiedy jed­nak dotych­cza­so­we spo­so­by nie poma­ga­ją, poja­wia się wra­że­nie że jest się w mat­ni, pułap­ce z któ­rej nie ma wyj­ścia. Kiedy wyda­je się, że życie wymy­ka się z rąk, i ani dobre rady ani więk­sze sta­ra­nia nie przy­no­szą roz­wią­za­nia, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy psychoterapeuty.

Wiele osób, któ­re sko­rzy­sta­ły z psy­cho­te­ra­pii, kie­dy przy­po­mi­na sobie, jak trud­no było im się zde­cy­do­wać na poszu­ka­nie pomo­cy, żału­je, że tak dłu­go odwle­ka­ło tę decy­zję. Ale nie­mal każ­de­mu, kto przy­cho­dzi do psy­cho­te­ra­peu­ty, jest trud­no – bo trze­ba się przy­znać, naj­pierw przed sobą, a potem przed psy­cho­te­ra­peu­tą, że coś się nie uda­ło. Ujawnienie obcej oso­bie swo­ich roz­te­rek jest trud­ne i krę­pu­ją­ce. Często po pierw­szej wizy­cie poja­wia się nadzie­ja, że jest wyj­ście z sytu­acji, któ­ra wyda­wa­ła się bez­na­dziej­na i że moż­na sobie poradzić.

Niekiedy w stre­sie prze­ce­nia się ogrom swo­je­go pro­ble­mu i roz­mo­wa za spe­cja­li­stą poma­ga zoba­czyć spra­wy bar­dziej reali­stycz­nie. Niekiedy pomoc­ne jest dowie­dzieć się od psy­cho­te­ra­peu­ty, że przy­tła­cza­ją­cy stan, jakie­go Państwo dozna­ją, jest tak­że udzia­łem wie­lu innych ludzi i są spraw­dzo­ne meto­dy pora­dze­nia sobie z nim.

Badania na temat sku­tecz­no­ści psy­cho­te­ra­pii stwier­dza­ją że jest ona pomoc­na w 80% przy­pad­ków. Ci, któ­rzy korzy­sta­ją z psy­cho­te­ra­pii, dozna­ją nie tyl­ko zmniej­sze­nia obja­wów, ale polep­sze­nia związ­ków z ludź­mi, lep­sze­go radze­nia sobie z codzien­ny­mi kło­po­ta­mi i roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Są też bar­dziej zado­wo­le­ni z życia, rodzi­ny i bar­dziej pro­duk­tyw­ni w pracy.

W naszym Instytucie pro­wa­dzo­na jest psy­cho­te­ra­pia inte­gra­tyw­na. Tam, gdzie jest to moż­li­we – krót­ko­ter­mi­no­wa. Oznacza to, że psy­cho­te­ra­peu­ta korzy­sta z metod wywo­dzą­cych się z róż­nych podejść, dopa­so­wu­jąc je do potrzeb i moż­li­wo­ści klien­ta, zgod­nie z wie­dzą nauko­wą na temat psychoterapii.

Zapraszamy oso­by poszu­ku­ją­ce pomo­cy w roz­ma­itych pro­ble­mach i obja­wach — zarów­no skie­ro­wa­ne przez spe­cja­li­stów, jak i szu­ka­ją­ce psy­cho­te­ra­pii z wła­snej inicjatywy.

Oferujemy psy­cho­te­ra­pię:

 • indy­wi­du­al­ną,
 • mał­żeń­ską,
 • rodzin­ną,
 • gru­po­wą (w mode­lu Integratywnym Systemowym),
 • szko­le­nio­wą (dla pro­fe­sjo­na­li­stów tyl­ko w ramach szko­le­nia certyfikacyjnego),

oraz kon­sul­ta­cje w spra­wach zwią­za­nych z pro­ble­ma­mi lub zabu­rze­nia­mi psychicznymi.

Zapraszamy oso­by poszu­ku­ją­ce pomo­cy w roz­ma­itych pro­ble­mach i objawach.
Skierowane przez spe­cja­li­stów i szu­ka­ją­ce psy­cho­te­ra­pii z wła­snej inicjatywy.

Przykładowe sytu­acje, w któ­rych mogą Państwo uzy­skać pomoc w PIPI:

 • Problemy w rodzinie
 • Problemy z dziecmi
 • Kryzysy, w tym kry­zy­sy mał­żeń­skie czy w bli­skim związku
 • Trudności z partnerem
 • Trudności w utwo­rze­nia szczę­śli­we­go związku
 • Załamanie po utra­cie bli­skiej oso­by (śmierć, roz­wód itp)
 • Problemy egzy­sten­cjal­ne (sta­rze­nie się, lęk przed śmier­cią, osamotnienie)
 • Nerwice
 • Depresje
 • Zaburzenia jedze­nia (ano­rek­sja, buli­mia, obja­da­nie się itp.)
 • Lęki (np.: zwią­za­ne z wycho­dze­niem z domu, podró­żo­wa­niem, pozo­sta­niem same­mu, lata­niem samo­lo­tem etc)
 • Objawy takie jak „ner­wi­ca ser­ca“, „ner­wi­ca żołąd­ka“, zespół jeli­ta draż­li­we­go itp
 • Obsesje
 • Czynności przy­mu­so­we
 • Załamanie ner­wo­we po cięż­kim lub bole­snym przeżyciu
 • Palenie papie­ro­sów
 • Stresy i pro­ble­my zwią­za­ne z pra­cą zawo­do­wą albo nauką
 • Problemy z seksualnością
 • Problemy zwią­za­ne z orien­ta­cją seksualną
 • Choroby soma­tycz­ne (rów­no­le­gle do lecze­nia pro­wa­dzo­ne­go przez leka­rza specjalistę)
 • Niemożność zaj­ścia w cią­żę bez wyraź­nych przy­czyn medycznych
 • Psychozy (rów­no­le­gle do lecze­nia pro­wa­dzo­ne­go przez psychiatrę)
 • Hazard pato­lo­gicz­ny, „uzależnienie“od inter­ne­tu, sek­su, part­ne­ra itp.

I wie­le innych, nie­wy­mie­nio­nych tutaj.