Psychoterapia rodziny

>Psychoterapia indy­wi­du­al­na

>Psychoterapia par

>Psychoterapia rodzi­ny

>Psychoterapia gru­po­wa


Niekiedy pro­ble­my dzie­ci lub doro­słych wyma­ga­ją, by pomóc całej rodzi­nie. Dzieje się tak dla­te­go, że w rodzi­nie wszy­scy są powią­za­ni z wszyst­ki­mi sie­cią róż­no­rod­nych ukry­tych związ­ków. I to, co doty­ka jed­ną oso­bę, tym samym doty­ka wszyst­kich. Nawet jeśli o tym nie wie­dzą. Dlatego psy­cho­te­ra­peu­ta inte­gra­tyw­ny pro­po­nu­je w opar­ciu o swo­ją dia­gno­zę rodzi­ny spo­tka­nia wspól­ne w róż­nych kon­ste­la­cjach; np. rodzi­ce z dzieć­mi, rodzi­ce bez dzie­ci czy indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia z człon­ka­mi rodzi­ny. Przy tym cały czas ma na wzglę­dzie całość rodziny.