Psychoterapia indywidualna

>Psychoterapia indy­wi­du­al­na

>Psychoterapia par

>Psychoterapia rodzi­ny

>Psychoterapia gru­po­wa


Psychoterapia Indywidualna to naj­częst­sza i naj­star­sza for­ma psy­cho­te­ra­pii. Jej czas trwa­nia jest róż­ny; od jed­nej sesji (co jest rzad­kie) do kil­ku lat. Zależy to od tego, jak skom­pli­ko­wa­ne są zgło­szo­ne pro­ble­my i jaki cha­rak­ter ma pacjent. Najczęściej trwa oko­ło pół roku, ale w skraj­nych przy­pad­kach, kil­ka lat.

Przypomina zwy­kła roz­mo­wę, ale nią nie jest. Nie jest zdaw­ko­wą wymia­ną, jaka czę­sto ma miej­sce w sytu­acjach towa­rzy­skich. Jest to roz­mo­wa, któ­ra poru­sza, cza­sem zaska­ku­je. Powoduje, że pacjent pozna­je sie­bie ze stro­ny, z któ­rej się nie znał.

Psychoterapeuta w umie­jęt­ny spo­sób kie­ru­je tą roz­mo­wą, tak żeby pacjent mógł lepiej pozna­wać sie­bie, eks­pe­ry­men­to­wać z nowy­mi zacho­wa­nia­mi albo punk­ta­mi widze­nia. I żeby roz­wi­jał tzw. pro­ces psy­cho­te­ra­peu­tycz­ny. Trudno powie­dzieć na czym on pole­ga komuś, kto go nie doświad­czył, ale w pew­nym sen­sie przy­po­mi­na inne sytu­acje w życiu, kie­dy jeste­śmy peł­ni pasji i zafa­scy­no­wa­nia czymś lub kimś.