Psychoterapia par

>Psychoterapia indy­wi­du­al­na

>Psychoterapia par

>Psychoterapia rodzi­ny

>Psychoterapia gru­po­wa


on mnie zdra­dza“, „ona nie chce seksu“
„kocham ją, ale dłu­żej nie wytrzymam“
„cią­gle mamy dzi­kie awan­tu­ry, docho­dzi do rękoczynów“
„on nie pra­cu­je, nie ma żad­nych ambicji“
„kie­dyś się kocha­li­śmy, teraz wszyst­ko zamarło”

Takie sytu­acje i wie­le innych jest udzia­łem par szu­ka­ją­cych pomo­cy. Par, któ­re zaczy­na­ją zwią­zek z nadzie­ją i peł­nią wia­ry, a pozo­sta­ją w gory­czy i cierpieniu.

Podejście inte­gra­tyw­ne sys­te­mo­we sto­so­wa­ne w tera­pii par w Instytucie daje szan­se odna­le­zie­nia zagu­bio­nej miło­ści. W kło­po­tach, jakie spo­ty­ka­ją pary, naj­lep­sze efek­ty daje uczest­nic­two w tera­pii oboj­ga part­ne­rów. Terapeuta wów­czas pro­wa­dzi sesje z dwie­ma oso­ba­mi. Niektóre pary kie­ro­wa­ne są do gru­py inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii systemowej.

Unikalną for­mą psy­cho­te­ra­pii par sto­so­wa­ną w Instytucie jest tera­pia jed­nej sesji. Jest to jed­no spo­tka­nie, któ­re trwa, aż para doj­dzie do pew­ne­go roz­wią­za­nia. Taka inter­wen­cja jest szcze­gól­nie pomoc­na w przy­pad­ku aktu­al­ne­go kryzysu.

Terapeuta po kon­sul­ta­cji dora­dzi odpo­wied­nią postać terapii.

Nie zawsze uda­je się oca­lić zwią­zek. Ale nawet wte­dy moż­na zmniej­szyć cier­pie­nie zain­te­re­so­wa­nych i ich bliskich.

Zapraszamy pary nie tyl­ko mał­żeń­skie, ale wszyst­kie, któ­re pra­gną odna­leźć zagu­bio­ną miłość.