O nas

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie pro­wa­dzi szko­le­nia cer­ty­fi­ka­cyj­ne i warsz­ta­ty w psy­cho­te­ra­pii i dia­gno­zie klinicznej.

Prowadzi tak­że psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, gru­po­wą, mał­żeń­ską i rodzinną.

 

Od 2005 r. Instytut jest człon­kiem orga­ni­za­cyj­nym European Association for Psychotherapy (EAP), a od paź­dzier­ni­ka 2019 r. rów­nież człon­kiem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP).

 

 

 

MISJA:

Misją Instytutu jako pla­ców­ki szko­le­nio­wej jest kształ­ce­nie psy­cho­te­ra­peu­tów w inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej oraz budo­wa­nie toż­sa­mo­ści zawo­do­wej psy­cho­te­ra­peu­tów nie­za­leż­nie od ich orien­ta­cji psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej. Integralną czę­ścią misji jest pro­wa­dze­nie badań naukowych.

Misją Instytutu jako pla­ców­ki kli­nicz­nej jest słu­że­nie psy­cho­te­ra­pią, kon­sul­ta­cją i dia­gno­sty­ką pacjen­tom cier­pią­cym na zabu­rze­nia lub pro­ble­my psy­chicz­ne, a tak­że — we współ­pra­cy z leka­rza­mi — psy­cho­te­ra­pia pacjen­tów cier­pią­cych na cho­ro­by somatyczne.

Misją spo­łecz­ną Instytutu jest edu­ko­wa­nie i udo­stęp­nia­nie wie­dzy o psy­cho­te­ra­pii, zdro­wiu psy­chicz­nym oraz o psy­cho­te­ra­pii jako nie­za­leż­nej pro­fe­sji i dys­cy­pli­nie nauko­wej oso­bom zain­te­re­so­wa­nym, wła­dzom i mediom.

Nadrzędne war­to­ści, jakim słu­ży Instytut, to dobro pacjen­tów, sze­ro­kiej publicz­no­ści i śro­do­wi­ska psychoterapeutów.
Instytut dzia­ła w opar­ciu o Deklarację Strasburską. EAPLogo-Strassburg-Dekl-e_2015_new Zobacz»> Deklaracja Strasburska — tłumaczenie

MODEL PSYCHOTERAPII:

W podej­ściu inte­gra­tyw­nym sys­te­mo­wym psy­cho­te­ra­pia słu­ży nie tyl­ko zdro­wiu psy­chicz­ne­mu i fizycz­ne­mu, lecz tak­że temu, by czło­wiek był zdol­ny kochać, two­rzyć szczę­śli­we związ­ki, pra­co­wać, bawić się, odna­leźć sens życia i speł­nie­nie oraz zmie­rzyć się z naj­waż­niej­szy­mi kwestiami.

UDOKUMENTOWANA SKUTECZNOŚĆ:

Wiele osób kształ­cą­cych się w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty i pacjen­tów ceni sobie sku­tecz­ność metod sto­so­wa­nych w Instytucie oraz wyso­ki poziom kadry. Ta sku­tecz­ność znaj­du­je potwier­dze­nie w bada­niach nauko­wych pro­wa­dzo­nych przy współ­pra­cy z wybit­ny­mi naukow­ca­mi z uczel­ni europejskich.

DOTYCHCZAS:

Od 1992 roku ponad 7800 pro­fe­sjo­na­li­stów z obsza­ru ochro­ny zdro­wia sko­rzy­sta­ło z róż­nych form naucza­nia w Instytucie. Głównie: psy­cho­te­ra­peu­tów, psy­cho­lo­gów, leka­rzy, psy­cho­lo­gów kli­nicz­nych, peda­go­gów, tera­peu­tów uza­leż­nień, asy­sten­tów socjal­nych, a tak­że stu­den­tów i absol­wen­tów huma­ni­stycz­nych kie­run­ków uni­wer­sy­tec­kich. Spośród nich ponad 300 osób pod­ję­ło cało­ścio­we kształ­ce­nie w zawo­dzie psychoterapeuty.

MODEL KSZTAŁCENIA:

W cią­gu ponad 20 lat ist­nie­nia Instytutu wypra­co­wa­no spraw­dzo­ny w prak­ty­ce model kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty. Badania nad sku­tecz­no­ścią naucza­nia w Instytucie wska­zu­ją, że na IV roku — 82%, a po V roku nauki psy­cho­te­ra­pii w Instytucie — 100% stu­den­tów pro­wa­dzi pry­wat­ną prak­ty­kę, pod­czas gdy w momen­cie roz­po­czę­cia Studium robi­ło to jedy­nie oko­ło 7%.

OFERTA dla pro­fe­sjo­na­li­stów obejmuje:
cało­ścio­we przy­go­to­wa­nie do zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty, warsz­ta­ty psy­cho­te­ra­pii poszcze­gól­nych zabu­rzeń, naucza­nie metod i tech­nik tera­peu­tycz­nych, przy­go­to­wa­nie do pra­cy ze spe­cy­ficz­ny­mi popu­la­cja­mi, tera­pię zabu­rzeń wie­ku dzie­cię­ce­go, super­wi­zję, dia­gno­zę kli­nicz­ną oraz self- expe­rien­ce i psy­cho­te­ra­pię własną.

OFERTA dla pacjen­tów i osób zain­te­re­so­wa­nych psy­cho­te­ra­pią obejmuje:
psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, gru­po­wą, mał­żeń­ską i rodzin­ną, warsz­ta­ty roz­wo­jo­we, edu­ka­cję doty­czą­cą psy­cho­te­ra­pii. Dostępna jest tak­że psy­cho­te­ra­pia szko­le­nio­wa dla psychoterapeutów.

BADANIA NAUKOWE:

W Instytucie pro­wa­dzo­ne są bada­nia nauko­we mię­dzy inny­mi nad: efek­tyw­no­ścią mode­lu Integratywnej Psychoterapii Systemowej, sku­tecz­no­ścią kształ­ce­nia psy­cho­te­ra­peu­tów i meto­da­mi pomia­ru efek­tów psy­cho­te­ra­pii. Współpracujemy z naukow­ca­mi z róż­nych kon­ty­nen­tów, two­rzą­cy­mi naszą dys­cy­pli­nę naukową.

PSYCHOTERAPIA EUROPEJSKA:

Przynależność do euro­pej­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej jest waż­nym ele­men­tem kształ­ce­nia psy­cho­te­ra­peu­tów w Instytucie. Instytut jest człon­kiem orga­ni­za­cyj­nym European Association for Psychotherapy i bie­rze bez­po­śred­ni udział w pra­cach orga­nów decy­zyj­nych tej organizacji.