Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,
z uwa­gi, że gro­ma­dze­nie w Instytucie Państwa danych oso­bo­wych jest nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia usług, infor­mu­je­my Państwa w jakim celu i w jaki spo­sób są one przetwarzane.

Dokument dosto­so­wa­ny został do wymo­gów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych, a tak­że uchy­le­nia Dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli mają Państwa jakieś pyta­nia, któ­re doty­czą prze­twa­rza­nia i bez­pie­czeń­stwa Państwa danych oso­bo­wych, pro­si­my o kon­takt mailowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Podmiotem admi­ni­stru­ją­cym Państwa dany­mi jest Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, któ­ry pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Maria Milena Karlińska-Nehrebecka adres miej­sca wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści: ul. Pod Skałą 9 30–237 Kraków, NIP: 677–169-01–93 REGON:121506272

Wszystkie obo­wiąz­ki doty­czą­ce ochro­ny danych oso­bo­wych wyko­nu­je bez­po­śred­nio wyżej wspo­mnia­ny admi­ni­stra­tor danych. Ponadto z uwa­gi na wyko­ny­wa­ną pro­fe­sję admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych jak i wszy­scy współ­pra­cow­ni­cy Instytutu są cał­ko­wi­cie obję­ci tajem­ni­cą zawo­do­wą doty­czą­cą każ­dej oso­by — pacjen­tów jak i rów­nież osób szko­lą­cych się.

Państwa upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych to:
– pra­wo do żąda­nia otrzy­ma­nia dostę­pu do swo­ich danych, wglą­du do danych, ich zmia­ny oraz usunięcia
– pra­wo do cof­nię­cia w każ­dej chwi­li zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w okre­ślo­nym celu
– pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi w momen­cie, gdy ist­nie­je podej­rze­nie, że admi­ni­stra­tor nie­od­po­wied­nio zabez­pie­cza i prze­twa­rza Pani/Pana dane osobowe.

Uprawnienia o któ­rych mowa, zosta­ły zawar­te w art. 16–21 RODO.

Kiedy są pozy­ski­wa­ne Pani/Pana dane i w jakim celu są zbierane?

 • w przy­pad­ku zapi­su na szkolenie.
  Na stro­nie inter­ne­to­wej Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej moż­na doko­nać zapi­su na szko­le­nie. W celu popraw­ne­go zgło­sze­nia na szko­le­nie nale­ży podać dane: imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, tele­fon, ema­il, wykształ­ce­nie, adres miej­sca pra­cy i ew. dane do fak­tu­ry. Dane te są zbie­ra­ne w celu umoż­li­wie­nia kon­tak­tu przed i po szko­le­niu, wyda­nia sto­sow­nych doku­men­tów poświad­cza­ją­cych udział w szko­le­niu, wysta­wie­nia fak­tu­ry lub prze­sy­ła­niu infor­ma­cji o szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych w Instytucie, któ­ry­mi są lub mogą Państwo być zain­te­re­so­wa­ni w dal­szym roz­wo­ju zawodowym.
 • w przy­pad­ku zapi­su na 4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej i PROFI.
  Przystępując do kształ­ce­nia na 4‑letnim Studium Psychoterapii Integratywnej i PROFI wypeł­nia­ją Państwo ankie­ty zgło­sze­nio­we.  W celu popraw­ne­go zgło­sze­nia na Studium i Profi nale­ży podać dane: imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, tele­fon, ema­il, wykształ­ce­nie, adres miej­sca pra­cy oraz infor­ma­cje o swo­im sta­nie psy­chicz­nym (np. tera­pia, lecze­nie psy­chia­trycz­ne, itp). Informacje te są zbie­ra­ne dla celów rekru­ta­cyj­nych i w przy­pad­ku pomyśl­ne­go przej­ścia rekru­ta­cji prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej. Wszelkie dane zgro­ma­dzo­ne w toku naucza­nia są prze­cho­wy­wa­ne dla zapew­nie­nia i prze­pro­wa­dze­nia wyma­ga­ne pro­ce­su kształcenia.
 • w przy­pad­ku uczest­nic­twa w tera­pii indy­wi­du­al­nej lub grupowej
  Każdy z pacjen­tów przy­stę­pu­ją­cy do tera­pii wypeł­nia w wer­sji papie­ro­wej doku­men­ta­cję prze­bie­gu psy­cho­te­ra­pii. Pacjent poda­je w niej dane takie jak: imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, tele­fon, ema­il, stan cywil­ny, wykształ­ce­nie oraz infor­ma­cje o sta­nie psy­chicz­nym i fizycz­nym. W doku­men­ta­cji tej są rów­nież odno­to­wy­wa­ne przez tera­peu­tę pro­wa­dzą­ce­go dane takie jak: ter­mi­ny kolej­nych spo­tkań, infor­ma­cje z poszcze­gól­nych eta­pów tera­pii, zale­ce­nia, dia­gno­zy itp. Dane te są gro­ma­dzo­ne dla udo­ku­men­to­wa­nia pro­ce­su tera­peu­tycz­ne­go, pra­wi­dło­we­go zdia­gno­zo­wa­nia pacjen­ta, prze­bie­gu lecze­nia oraz kon­tak­tu z nim. Wgląd do tych danych ma tyl­ko tera­peu­ta pro­wa­dzą­cy i admi­ni­stra­tor danych. Dane te nie są nigdzie dalej prze­twa­rza­ne i są obję­te cał­ko­wi­tą tajem­ni­cą zawo­do­wą, z któ­rej tyl­ko i wyłącz­nie w okre­ślo­nych przy­pad­kach i za poin­for­mo­wa­niem pacjen­ta, może zostać zwol­nio­ny tera­peu­ta pro­wa­dzą­cy i admi­ni­stra­tor danych na pisem­ny wnio­sek Sądu.
 • pli­ki cookies, pro­to­kół SSL
  W ramach stro­ny inter­ne­to­wej Instytutu sto­so­wa­ne są pli­ki cookies w celu świad­cze­nia usług na naj­wyż­szym pozio­mie, w tym w spo­sób dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Korzystanie z witry­ny bez zmia­ny usta­wień doty­czą­cych cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­cza­ne w Państwa urzą­dze­niu koń­co­wym. Mogą Państwo doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych cookies.
 • Certyfikat SSL — (w trak­cie wdrażania)
  Certyfikat SSL to narzę­dzie, któ­re szy­fru­je dane prze­sy­ła­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną, pomię­dzy ser­we­rem, a użyt­kow­ni­kiem w celu unie­moż­li­wie­nia prze­chwy­ce­nia pouf­nych danych. Certyfikaty SSL gwa­ran­tu­ją wia­ry­god­ność stron inter­ne­to­wych, któ­re chro­nią, a użyt­kow­ni­cy, któ­rzy łączą się ze stro­ną zabez­pie­czo­ną cer­ty­fi­ka­tem SSL mają abso­lut­ną pew­ność, że łączą się bez­piecz­nie z wła­ści­wym ser­wi­sem. Strona pipi.org.pl posia­da cer­ty­fi­kat bez­pie­czeń­stwa wysta­wio­ny przez firmę.…

W przy­pad­ku pytań i wąt­pli­wo­ści zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adre­sem mailo­wym: biuro@pipi.org.pl