Psychoterapia online

 Psychoterapia onli­ne jest sto­so­wa­na w nastę­pu­ją­cych formach

  1. Wideokonferencji — podob­nej do Skype

  1. Telefonicznej

  1. Mailowej

  1. Chatu lub sms.

Ponieważ w Instytucie sta­ra­my się zapew­nić jak naj­wyż­szą jakość i sku­tecz­ność psy­cho­te­ra­pii, pro­wa­dzi­my psy­cho­te­ra­pię na szy­fro­wa­nej plat­for­mie ZOOM, zapew­nia­ją­cej kon­takt wizu­al­ny i gło­so­wy w cza­sie rze­czy­wi­stym i ochro­nę danych. Inne for­my kon­tak­tu elek­tro­nicz­ne­go peł­nią jedy­nie role pomoc­ni­czą. Psychoterapia onli­ne nie docze­ka­ła się jesz­cze zbyt wie­lu badań, ale te ist­nie­ją­ce wyka­zu­ją, że jej sku­tecz­ność jest zbli­żo­na  do psy­cho­te­ra­pii “na żywo”. 

Pozytywne aspek­ty psy­cho­te­ra­pii onli­ne 

W sytu­acji pan­de­mii, czy­li zamknię­cia w domach, kwa­ran­tann, zagro­że­nia zaka­że­niem, jest to opty­mal­na, a czę­sto jedy­na dostęp­na for­ma psy­cho­te­ra­pii. Forma onli­ne umoż­li­wia tez dostęp do psy­cho­te­ra­pii  oso­bom na emi­gra­cji, oso­bom, któ­rym trud­no jest doje­chać do gabi­ne­tu psy­cho­te­ra­peu­ty, czy wresz­cie tym, któ­re z racji pro­ble­mów zdro­wot­nych nie opusz­cza­ją domu. Dla osób z ago­ra­fo­bią czy skraj­nie nie­śmia­łych może to być akcep­to­wal­na for­ma roz­po­czę­cia psy­cho­te­ra­pii. Forma onli­ne zwięk­sza dostęp­ność psy­cho­te­ra­peu­tów — umoż­li­wia korzy­sta­nie ze spe­cja­li­sty, u któ­re­go tera­pia “na żywo” była­by nie­do­stęp­na z uwa­gi na odle­głość. Obserwuje się tak­że, że w for­mie onli­ne łatwiej jest poru­szać trud­ne kwe­stie niż w kon­tak­cie twa­rzą w twarz. Nazywane jest to efek­tem roz­ha­mo­wa­nia. Terapia onli­ne pozwa­la na zacho­wa­nie więk­szej ano­ni­mo­wo­ści, bo np. nie spo­ty­ka się innych osób w pocze­kal­ni. Wreszcie – psy­cho­te­ra­pia onli­ne zmniej­sza ogól­ne kosz­ty uczest­nic­twa w lecze­niu, ponie­waż  nie pono­si się kosz­tów trans­por­tu i nie tra­ci się cza­su na dojaz­dy do gabinetu.

Negatywne aspek­ty psy­cho­te­ra­pii online

Psychoterapia onli­ne ma też stro­ny ujem­ne. Kontakt poprzez media elek­tro­nicz­ne nigdy nie zastą­pi kon­tak­tu fizycz­ne­go.  Pewne meto­dy psy­cho­te­ra­pii, np. pra­cy poprzez cia­ło,  usta­wień sys­te­mo­wych czy psy­cho­dra­my mogą być sto­so­wa­ne jedy­nie w ogra­ni­czo­nym zakre­sie oraz  wyma­ga­ją wyż­szych kom­pe­ten­cji i kre­atyw­no­ści psy­cho­te­ra­peu­ty. Psychoterapia gru­po­wa, zwłasz­cza opar­ta na doświad­cze­niu, też będzie ogra­ni­czo­na w zakre­sie metod inter­wen­cji i kon­tak­tów pomię­dzy uczest­ni­ka­mi. Dla wie­lu psy­cho­te­ra­peu­tów, choć nie wszyst­kich, pra­ca onli­ne łączy się z dużo więk­szym wysił­kiem. Psychoterapia onli­ne wyma­ga dobre­go sprzę­tu, dostę­pu do Internetu i miej­sca zapew­nia­ją­ce­go pry­wat­ność. Dla nie­któ­rych osób elek­tro­nicz­na for­ma kon­tak­tu może być nie­kom­for­to­wa albo niesatysfakcjonująca.

Psychoterapia onli­ne w Instytucie 

W dniu poprze­dza­ją­cym sesję Biuro wysy­ła na adres mailo­wy link, w któ­ry nale­ży klik­nąć tuż przed sesją. Psychoterapeuta “wpu­ści” Państwa do wir­tu­al­ne­go gabi­ne­tu.  Prosimy zadbać o dobry Internet i kom­pu­ter z kame­rą, w osta­tecz­no­ści smart­fon, oraz pomiesz­cze­nie, w któ­rym mają Państwo pry­wat­ność. Zachęcamy też do wgra­nia apli­ka­cji ZOOM, bo uła­twia to połączenie. 

ZAPRASZAMY!!

Jak się zapi­sać: czy­taj więcej»