Jak się zapisać i pierwsza wizyta

 • TERAPIANA ŻYWO”:

Zadzwoń do Instytutu, tel. 12 420 06 03, 797 414 938.

 1. Umów się na dogod­ny ter­min. Zostanie Ci poda­ne nazwi­sko psychoterapeuty.
 2. Jeśli zaży­wa­ją Państwo leki, pro­si­my przy­nieść ich opakowanie.
 3. Jeśli Państwo byli w szpi­ta­lu lub korzy­sta­li z pomo­cy w służ­bie zdro­wia, pro­si­my przy­nieść doku­men­ta­cję lub wypis.

Za kon­sul­ta­cję i psy­cho­te­ra­pię pła­ci się w biu­rze po wizycie.

Osoby, któ­re pra­gną korzy­stać z tera­pii w kon­tak­cie fizycz­nym pro­si­my o umy­cie i odka­że­nie rąk po przyj­ściu do Instytutu, nosze­nie maski/ przy­łbi­cy na kory­ta­rzach i w pomiesz­cze­niach poza gabi­ne­tem oraz zacho­wa­nie odle­gło­ści 1 metra w masce / przy­łbi­cy i pół­to­ra metra bez maski.  

Sesje, w mia­rę moż­li­wo­ści, będą się odby­wać przy otwar­tych oknach;  pomię­dzy sesja­mi gabi­ne­ty będą wie­trzo­ne, a pomiesz­cze­nia odka­ża­ne. Przed sesją zmie­rzy­my Państwu tem­pe­ra­tu­rę i popro­si­my o wypeł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza doty­czą­ce­go sta­nu zdro­wia. 


 • TERAPIA ONLINE:

Zadzwoń do Instytutu, tel. 12 420 06 03, 797 414 938.

 1. Umów się na dogod­ny ter­min i podaj swój adres e‑mail. Zostanie Ci poda­ne nazwi­sko psy­cho­te­ra­peu­ty oraz prze­sła­ny mail zawierający: 
  • doku­men­ty do wypeł­nie­nia dla terapeuty,
  • link na plat­for­mie Zoom do umó­wio­ne­go spotkania.
 2. Jeśli zaży­wa­ją Państwo leki, pro­si­my mieć ich opa­ko­wa­nie pod­czas spotkania.
 3. Jeśli Państwo byli w szpi­ta­lu lub korzy­sta­li z pomo­cy w służ­bie zdro­wia, pro­si­my poin­for­mo­wać o tym psy­cho­te­ra­peu­tę pod­czas pierw­sze­go spo­tka­nia i uzgod­nić dogod­ną wer­sję udo­stęp­nie­nia doku­men­ta­cji do wglą­du, np. prze­sła­nie skanu.

Za kon­sul­ta­cję i psy­cho­te­ra­pię pła­ci się prze­le­wem po wizycie.


Czego się spodziewać na pierwszej wizycie:

Pierwsze spo­tka­nie z psy­cho­te­ra­peu­tą jest wstęp­ną kon­sul­ta­cją. Czyli, że jego celem jest roz­po­zna­nie two­ich trud­no­ści, oce­na czy cier­pisz na jakieś zabu­rze­nie i okre­śle­nie jakie­go rodza­ju lecze­nia lub pomo­cy potrzebujesz.

Przed spo­tka­niem zosta­niesz popro­szo­ny o wypeł­nie­nie testu i kwe­stio­na­riu­sza. Pomogą one w oce­nie two­ich trud­no­ści, a jed­no­cze­śnie skró­cą czas konsultacji.

Psychoterapeuta zapy­ta cię o wcze­śniej­sze i obec­ne lecze­nie. Dlatego przy­nieś ze sobą doku­men­ta­cję lekar­ską i nazwy lub opa­ko­wa­nia leków psy­cho­tro­po­wych, jakie zażywasz.

Może się zda­rzyć, że potrze­bu­jesz jedy­nie wyja­śnie­nia lub upew­nie­nia się, a nie lecze­nia. Wówczas psy­cho­te­ra­peu­ta nie będzie ci go proponował.

Następnie psy­cho­te­ra­peu­ta może ci zapro­po­no­wać róż­ne rodza­je dostęp­nych inter­wen­cji i przed­sta­wi ich pozy­tyw­ne i nega­tyw­ne stro­ny. Po to żebyś mógł sam pod­jąć decy­zję, mając potrzeb­ne infor­ma­cje. Może na przy­kład omó­wić z tobą moż­li­wość psy­cho­te­ra­piifar­ma­ko­te­ra­pii, albo psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nejgru­po­wej.

Możesz spo­dzie­wać się, że psy­cho­te­ra­peu­ta z jed­nej stro­ny będzie uważ­nie słu­chał co masz do powie­dze­nia, z dru­giej będzie tak kie­ro­wał prze­bie­giem roz­mo­wy, by zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie co ci jest, cze­go potrze­bu­jesz i jak naj­le­piej ci pomóc.

Jeśli warun­kiem psy­cho­te­ra­pii jest wcze­śniej­sza kon­sul­ta­cja u inne­go spe­cja­li­sty, albo inny rodzaj lecze­nia niż psy­cho­te­ra­pia, psy­cho­te­ra­peu­ta może cię skie­ro­wać np. do leka­rza ogól­ne­go, neu­rop­sy­cho­lo­ga, psy­chia­try lub inne­go psy­cho­te­ra­peu­ty.

Jeśli w wyni­ku kon­sul­ta­cji zosta­niesz skie­ro­wa­ny na psy­cho­te­ra­pię, psy­cho­te­ra­peu­ta praw­do­po­dob­nie zapro­po­nu­je ci dłuż­szą, trwa­ją­cą kil­ka sesji kon­sul­ta­cję psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Będzie to jed­no­cze­śnie rodzaj prób­nej psy­cho­te­ra­pii. Pomoże ci ona lepiej roz­po­znać, cze­go potrze­bu­jesz, czy odno­sisz korzy­ści z psy­cho­te­ra­pii i czy moż­li­wa jest psy­cho­te­ra­pia u tego wła­śnie psychoterapeuty.

Po pomyśl­nym zakoń­cze­niu tego eta­pu psy­cho­te­ra­peu­ta umó­wi się z tobą na psy­cho­te­ra­pię i uzgod­ni z tobą jej warun­ki. Nie wahaj się pytać się psy­cho­te­ra­peu­ty, jeśli cze­go­kol­wiek nie rozu­miesz albo chcesz się dowie­dzieć wię­cej. To two­ja tera­pia, two­je zdro­wie, two­je życie.

UWAGA:

Na pierw­szą kon­sul­ta­cję nale­ży przyjść 20 minut wcze­śniej i przed sesją wypeł­nić kwe­stio­na­riu­sze diagnostyczne.