Półroczna intensywna grupa psychoterapeutyczna

Zapraszamy na pół­rocz­ną psy­cho­te­ra­pię gru­po­wą, pro­wa­dzo­ną w modal­no­ści inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej (IPS), przez parę cer­ty­fi­ko­wa­nych psy­cho­te­ra­peu­tów. Organizacja tej gru­py, pro­wa­dzo­nej na żywo, pozwa­la jed­nak na uczest­nic­two nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia, gdyż zjaz­dy raz w mie­sią­cu, w więk­szo­ści w week­en­dy, umoż­li­wia­ją wcze­śniej­sze zaplanowanie.

Badania nauko­we dowo­dzą, że psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa jest rów­nie sku­tecz­na jak indy­wi­du­al­na. Jednocześnie daje moż­li­wo­ści nie­obec­ne w for­ma­cie indy­wi­du­al­nym: wspar­cie gru­py, infor­ma­cje zwrot­ne o swo­ich funk­cjo­no­wa­niu z inny­mi ludź­mi, pra­cę opar­tą na inten­syw­nym doświad­cze­niu gru­po­wym. Terapia gru­po­wa może być samo­dziel­ną for­mą tera­pii lub pogłę­bie­niem i zin­ten­sy­fi­ko­wa­niem tera­pii indywidualnej.

Podejście inte­gra­tyw­ne umoż­li­wia dopa­so­wa­nie róż­no­rod­nych metod do potrzeb i moż­li­wo­ści uczestnika.

Tajemnica zawo­do­wa i super­wi­zja: Psychoterapeuci są zobo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia tajem­ni­cy zawo­do­wej, co ozna­cza, że zarów­no infor­ma­cje uzy­ska­ne w toku psy­cho­te­ra­pii, jak i sam fakt korzy­sta­nia z niej jest obję­ty tajem­ni­cą. Uczestnicy rów­nież są zobo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia powyż­szej tajem­ni­cy. Psychoterapeuci super­wi­zją swo­ją pra­cę z cer­ty­fi­ko­wa­nym super­wi­zo­rem psy­cho­te­ra­pii, z zacho­wa­niem ano­ni­mo­wo­ści uczestników.

Kwalifikacja do gru­py: oso­by, któ­re wcze­śniej były w tera­pii u pro­wa­dzą­cych, lub u innych psy­cho­te­ra­peu­tów Instytutu mogą zgło­sić się bez­po­śred­nio do biu­ra Instytutu. Inne zain­te­re­so­wa­ne oso­by zapra­sza­my na obo­wiąz­ko­wą kon­sul­ta­cję u jed­ne­go z tera­peu­tów pro­wa­dzą­cych, po umó­wie­niu ter­mi­nu w biu­rze Instytutu. Koszt kon­sul­ta­cji wyno­si 150 zł.

Organizacja tera­pii:

Grupa roz­po­czy­na się czte­ro­dnio­wym zjaz­dem w pen­sjo­na­cie w oko­li­cach Krakowa. Kolejne, 2‑dniowe zjaz­dy odby­wa­ją się w Instytucie, w Krakowie. Uwaga: Konieczne jest uczest­nic­two we wszyst­kich spo­tka­niach gru­py. Brak obec­no­ści nie zwal­nia z opłaty.

Terminy:

I zjazd – 2 — 5 listo­pa­da — zjazd wyjaz­do­wy, godz. roz­po­czę­cia 10.00, zakoń­cze­nia godz.17.00
II zjazd – 16–17 grud­nia, godz. 10.00 ‑18.30
+ 5 ter­mi­nów w 2024 roku

Uwaga: Konieczne jest uczest­nic­two we wszyst­kich spo­tka­niach gru­py. Brak obec­no­ści nie zwal­nia z opłaty.

Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenie odby­wa się za pośred­nic­twem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go - »POBIERZ«
  2. Wypełniony for­mu­larz pro­si­my ode­słać w for­mie skanu/ czy­tel­ne­go zdję­cia na adres e‑mail: biuro@pipi.org.pl

W związ­ku z pan­de­mią: będzie­my prze­strze­gać obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów sani­tar­nych. W przy­pad­ku ogło­sze­nia lock­dow­nu Instytut zastrze­ga sobie pra­wo odby­wa­nia spo­tkań gru­po­wych w try­bie on-line, na plat­for­mie ZOOM. Również w przy­pad­ku wystą­pie­nia obja­wów podob­nych do COVID-19 będzie­my pro­si­li o uczest­nic­two on-line.

Kogo zapra­sza­my: Zapraszamy oso­by poszu­ku­ją­ce psy­cho­te­ra­pii w związ­ku ze swo­imi pro­ble­ma­mi, oso­by któ­re chcą pogłę­bić swo­ją pra­cę nad sobą, oso­by, któ­re były lub są w psy­cho­te­ra­pii indy­wi­dul­nej w Instytucie lub u psy­cho­te­ra­peu­tów zwią­za­nych z Instytutem, oso­by pra­cu­ją­ce w róż­nych zawo­dach roz­wa­ża­ją­ce pod­ję­cie szko­le­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty, stu­den­tów psy­cho­lo­gii, peda­go­gi­ki, socjo­lo­gii lub nauk medycz­nych oraz oso­by roz­wa­ża­ją­ce roz­po­czę­cie szko­le­nia na Studium psy­cho­te­ra­pii w Instytucie.

Koszt szko­le­nia:

  • całość: 5400 zł + koszt poby­tu na spo­tka­niu wyjaz­do­wym (600 zł) — płat­ne do 20.10.2023
  • moż­li­wość płat­no­ści w ratach z góry za kolej­ny zjazd: 
    • zalicz­ka 1200 zł + koszt poby­tu na spo­tka­niu wyjaz­do­wym (600 zł) płat­na do 20.10.2023
    • 6 rat po 600 zł (płat­ne z góry za kolej­ny zjazd)

Wpłaty na konto:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopi­skiem: „Grupa dla pacjen­tów + imię i nazwi­sko”)

Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259

Osoby, któ­re chcą otrzy­mać fak­tu­rę na fir­mę, pro­szo­ne są o dopi­sa­nie nume­ru NIP w tytu­le przelewu.

Prowadzenie:

mgr Adam Sołek — cer­ty­fi­ko­wa­ny Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS), z wykształ­ce­nia psy­cho­log (KUL). Psychoterapeuta Certyfikowany przez European Association for Psychotherapy (EAP) Superwizor, Psychoterapeuta i Nauczuciel psy­cho­te­ra­pii cer­ty­fi­ko­wa­ny przez European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP). Posiada Certyfikat Terapeuty Uzależnień. Członek władz Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Pracuje jako psy­cho­te­ra­peu­ta w Poradni Zdrowia Psychicznego “Psycho-Med” w Tomaszowie Lubelskim oraz Poradni Psychologicznej przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RESORT- MED”. Specjalizuje się w psy­cho­te­ra­pii szko­le­nio­wej. Jest asy­sten­tem super­wi­zo­ra w ramach szko­le­nia na cer­ty­fi­kat super­wi­zo­ra psy­cho­te­ra­pii w Plskich Stowarzyszeniach.

mgr Joanna Szlachta — psy­cho­log, o spe­cjal­no­ści “Psychologia kli­nicz­na czło­wie­ka doro­słe­go”. Superwizor, Psychoterapeuta i Nauczyciel psy­cho­te­ra­pii cer­ty­fi­ko­wa­ny przez European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP). Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej. Od 20 lat pra­cu­je w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Prowadzi prak­ty­kę prywatną.


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę się zgło­sić, jeśli obec­nie jestem w tera­pii indy­wi­du­al­nej poza Instytutem?

Tak, ale suge­ru­je­my omó­wie­nie tego ze swo­im tera­peu­tą, czy nie widzi przeszkód.

Czy muszę zakoń­czyć tera­pię indy­wi­du­al­ną by wziąć udział w grupie?

Nie, o ile tera­peu­ta pro­wa­dzą­cy nie widzi prze­szkód. Jak wska­zu­ją bada­nia nauko­we na ten temat, połą­cze­nie tera­pii indy­wi­du­al­nej i gru­po­wej pod­no­si sku­tecz­ność pro­ce­su psy­cho­te­ra­pii. Im trud­niej­sze są pro­ble­my, z któ­ry­mi mie­rzy się klient, tym bar­dziej zale­ca­ne jest łącze­nie kil­ku form terapii.

 Co to jest superwizja?

Jest to for­ma wspar­cia dla psy­cho­te­ra­peu­ty, pod­no­szą­ce­go jej jakość, pro­wa­dzo­na przez inne­go doświad­czo­ne­go psy­cho­te­ra­peu­tę, mają­ce­go Certyfikat Superwizora. Psychoterapeuci w Polsce są zobo­wią­za­ni do super­wi­zo­wa­nia swo­jej prak­ty­ki. Superwizor też jest zobo­wią­za­ny do prze­strze­ga­nia tajemnicy.

Czy mogę opu­ścić nie­któ­re zjazdy?

Nie, gdyż w takim przy­pad­ku psy­cho­te­ra­peu­ci nie mogą wziąć odpo­wie­dzial­no­ści za efek­ty terapii.

 Co mam zro­bić, jeśli oka­że się, że jestem chory/a na COVID-19

Wówczas, jeśli będzie Pan/ Pani w sta­nie być przy kom­pu­te­rze, popro­si­my o udział w for­mie on-line. Link zosta­nie wysła­ny na adres ema­il, po zgło­sze­niu do biu­ra. W przy­pad­ku nie­zdia­gno­zo­wa­nych obja­wów mogą­cych oka­zać się COVIDem, też pro­si­my o uczest­nic­two on-line. Mamy doświad­cze­nie w pra­cy hybrydowej.

 Czego mogę się spo­dzie­wać po tej terapii?

Prawdopodobnie będzie to doświad­cze­nie bar­dziej inten­syw­ne niż tera­pia indy­wi­du­al­na. Efekty będą zale­żeć od cha­rak­te­ru pro­ble­mu i Pana/ Pani aktyw­no­ści pod­czas terapii.

Boję się odsła­nia­nia swo­ich spraw wobec nie­zna­nej grupy.

Jeśli lęk wobec sytu­acji spo­łecz­nych jest czę­ścią Pana/Pani trud­no­ści, to tera­pia gru­po­wa jest naj­bar­dziej zale­ca­ną for­mą pomo­cy. Pierwszy, dłuż­szy zjazd poma­ga wszyst­kim uczest­ni­kom oswo­ić się ze sobą i z tera­peu­ta­mi, oraz w zin­te­gro­wa­niu grupy.

 Co ozna­cza, że psy­cho­te­ra­peu­ta jest certyfikowany?

Certyfikowany psy­cho­te­ra­peu­ta, któ­ry pra­cu­je w Instytucie i ukoń­czył tutaj swo­je szko­le­nie, zda­wał licz­ne egza­mi­ny wery­fi­ku­ją­ce jego/ jej kom­pe­ten­cje. Najpierw co roku zda­wał komi­syj­ny Egzamin Kompetencyjny i egza­mi­ny z teo­rii. Potem zdał Egzamin Dyplomowy i po kil­ku­let­nim okre­sie prak­ty­ki uzy­skał reko­men­da­cję swo­ich super­wi­zo­rów do Egzaminu

Certyfikacyjnego. Ten ostat­ni egza­min zdał przed nie­za­leż­ną Komisją w sto­wa­rzy­sze­niu psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym, skła­da­ją­cą się z super­wi­zo­rów nie­bio­rą­cych udzia­łu w jego szko­le­niu. Po uzy­ska­niu cer­ty­fi­ka­tu nadal super­wi­zu­je swo­ją pracę.

Na czym pole­ga psy­cho­te­ra­pia inte­gra­tyw­na systemowa?

IPS jest mode­lem psy­cho­te­ra­pii, któ­ry w rozu­mie­niu pro­ble­mów i zabu­rzeń psy­chicz­nych łączy per­spek­ty­wę psy­cho­dy­na­micz­ną, sys­te­mo­wą, body-work i pra­cę z umy­słem. Jednocześnie, w zależ­no­ści od ziden­ty­fi­ko­wa­nych mecha­ni­zmów i wzor­ców oraz potrzeb i moż­li­wo­ści klien­ta, dobie­ra­ne są zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne meto­dy dzia­ła­nia, zaczerp­nię­te z róż­nych kie­run­ków psy­cho­te­ra­pii. Np. jeśli pro­ble­mem są skut­ki trau­my, tera­peu­ta może zasto­so­wać pra­cę z cia­łem, EMDR czy hip­no­zę, a jeśli przy­czy­ną trud­no­ści jest trau­ma trans­ge­ne­ra­cyj­na – meto­dy pra­cy sys­te­mo­wej. Albo, jeśli uczest­nik bory­ka się ze skut­ka­mi swo­ich cech oso­bo­wo­ści, tera­peu­ta może pomóc mu w uzy­ska­niu wglą­du i pra­cy nad zmia­ną poprzez infor­ma­cje zwrot­ne i nowe doświad­cze­nie w kon­tak­cie z oso­ba­mi z grupy.