Zespół psychoterapeutów

Przedstawiamy Państwu Zespół psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych w naszym Instytucie:

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany super­wi­zor i psy­cho­te­ra­peu­ta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor… wię­cej

 

 

mgr Barbara Sanetra

Psycholog, psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie kształ­ce­nia do cer­ty­fi­ka­tu. Ukończyła IV-let­nie Studium Psychoterapii Integratywnej, a tak­że licz­ne szko­le­nia z zakre­su dia­gno­zy oraz… wię­cej

 

 

mgr Agnieszka Kurdzielewicz

Psychoterapeutka i filo­loż­ka angiel­ska. Ukończyła 4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Łączy tera­pię onli­ne ze spo­tka­nia­mi w gabi­ne­cie. Prowadzi rów­nież… wię­cej

 

 

mgr Ilona Obrączka

Psycholożka i psy­cho­te­ra­peut­ka w trak­cie kształ­ce­nia w ramach 4‑letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Pracuje z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi oraz senio­ra­mi… wię­cej

 

mgr Roksana Dobrowolska

Psycholog i psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie kształ­ce­nia w ramach 4‑letniego stu­dium psy­cho­te­ra­pii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.
Pracuje w Wojsku Polskim, doświad­cze­nie zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc na oddzia­le Ogólnopsychiatrycznym… wię­cej

 

 

mgr Bartłomiej Galus

Psycholog i psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie kształ­ce­nia w ramach 4‑letniego stu­dium psy­cho­te­ra­pii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.
Pracuje w Wojsku Polskim, doświad­cze­nie zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc na oddzia­le Ogólnopsychiatrycznym… wię­cej