Gabinety współpracujące w projekcie

KRAKÓW

Milena Karlińska-Nehrebecka

Dane gabi­ne­tu:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej,
ul. Pod Skałą 9, Kraków,
tel. 797 414 938

Opis: Certyfikowany super­wi­zor i psy­cho­te­ra­peu­ta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Członek European Association for Psychotherapy (EAP). Posiada Certyfikat Psychoterapeuty nastę­pu­ją­cych organizacji:

  1. European Association for Psychotherapy (EAP)
  2. Polskiej Federacji Psychoterapii
  3. Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej
  4. Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prezes, współ­za­ło­ży­ciel i cer­ty­fi­ko­wa­ny super­wi­zor Polskiej Federacji Psychoterapii. Członek zało­ży­ciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Hellingerowskiej (obec­nie Polskie Towarzystwo Ustawień Systemowych). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Dyrektor Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Ma spe­cja­li­za­cję z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej I stop­nia. Przez 9 lat pra­co­wa­ła w Krakowskim Ośrodku Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Posiada wyszko­le­nie m.in. w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii, dia­gno­zy i hip­no­zy uzy­ska­ne w reno­mo­wa­nych ośrod­kach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Autor pro­fe­sjo­nal­nych publi­ka­cji i wystą­pień. Kieruje Szkoleniem Certyfikacyjnym i Studium Psychoterapii pro­wa­dzo­nych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. W psy­cho­te­ra­pii i super­wi­zji pre­zen­tu­je podej­ście inte­gra­tyw­ne sys­te­mo­we. Ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie jako nauczy­ciel psy­cho­te­ra­pii i dia­gno­zy oraz super­wi­zor psy­cho­te­ra­pii. Prowadzi tak­że pry­wat­ną praktykę.

 

Irena Kohut

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii Irena Kohut,
ul. Szlak 14b/3, Kraków,
tel. 604 652 977

Opis: Jestem psy­cho­te­ra­peu­tą, psy­cho­lo­giem. Pracuję w modal­no­ści inte­gra­tyw­nej, pod super­wi­zją. Od 2007 jestem w szko­le­niu cer­ty­fi­ka­cyj­nym PROFIPIPI (super­wi­zo­rzy: mgr Milena Karlińska-Nehrebecka. mgr Stanisława Kufel, mgr Dagmara Kuczyńska-Ginko). Jestem absol­wen­tem Studium Psychoterapii PIPI (2007), pro­wa­dzę wła­sny gabi­net (od 2007)i pra­cu­ję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie (od 1999). Specjalizuję się w pra­cy z rodzinami.

 

Dorota Szwabowska

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet psy­cho­te­ra­pii Dorota Szwabowska
tel: 609 685 758

Opis: Jestem psy­cho­te­ra­peu­tą w trak­cie szko­le­nia do cer­ty­fi­ka­tu i  psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym.  W cza­sie swo­jej dłu­go­let­niej pra­cy zawo­do­wej pra­co­wa­łam mię­dzy inny­mi z pacjen­ta­mi po trau­mach, głów­nie róż­ne­go rodza­ju wypad­kach skut­ku­ją­cych cięż­ki­mi uszko­dze­nia­mi cia­ła oraz  z ich rodzi­na­mi.  Moimi pacjen­ta­mi byli rów­nież żoł­nie­rze, poli­cjan­ci i strażacy.

 

BUKOWNO

Dagmara Kuczyńska-Ginko

Dane gabi­ne­tu:

PSYCHOTERAPIA Dagmara Kuczyńska-Ginko
ul. 1 Maja 10, 40–001 Katowice
tel: 606 605 601
Opis: Psychoterapeuta i super­wi­zor cer­ty­fi­ko­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, ma też cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. Lekarz. Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca autor­skich pro­gra­mów szko­le­nio­wych. Jest nauczy­cie­lem i super­wi­zo­rem 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Specjalizuje się w lecze­niu zabu­rzeń jedze­nia i zabu­rzeń oso­bo­wo­ści. Poetka i arty­sta-gra­fik, pro­wa­dzi tak­że pry­wat­ną prak­ty­kę. Certyfikat psy­cho­te­ra­peu­ty EAP, Certyfikat super­wi­zo­ra PFP, Dyplom lekarza.

 

RYBNIK

Barbara Kufel-Stec

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet Psychologiczny mgr Barbara Kufel-Stec
ul. Powstańców Śląskich 3, 44–200 Rybnik
tel: 606 605 601
Opis: Odbyła 4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia. Od 17 lat pra­cu­je na oddzia­le ogól­nop­sy­chia­trycz­nym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Prowadzi prak­ty­kę pry­wat­ną. Certyfikat psy­cho­te­ra­peu­ty EAP.

 

RZESZÓW

Katarzyna Górka

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet Psychoterapii Katarzyna Górka
ul. Dąbrowskiego 33a, Rzeszów 
tel: 694 118 011G
Opis: Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej w PIPI. Ukończyła licz­ne szko­le­nia z zakre­su psy­cho­te­ra­pii i dia­gno­zy kli­nicz­nej, posia­da doświad­cze­nie w pra­cy tera­peu­tycz­nej oraz szko­le­nio­wej. Od 2007 roku jest kie­row­ni­kiem Ośrodka Wsparcia Psychicznego w NZOZ Centrum Medyczne „Medyk” w Rzeszowie. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, czło­nek Komisji Etycznej Polskiej Federacji Psychoterapii. Certyfikat psy­cho­te­ra­peu­ty EAP.

 

ZAMOŚĆ

Adam Sołek

Dane gabi­ne­tu:

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej
ul. Partyzantów 16, I pię­tro, 22–400 Zamość
tel: 691 739 860
Opis: Magister psy­cho­lo­gii, psy­cho­te­ra­peu­ta, tre­ner umie­jęt­no­ści psy­cho­spo­łecz­nych, dorad­ca zawo­do­wy, psy­cho­te­ra­peu­ta uza­leż­nień w trak­cie szko­le­nia do cer­ty­fi­ka­tu. Swoją ścież­kę roz­wo­ju zawo­do­we­go roz­po­czął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następ­nie kon­ty­nu­ował w Instytucie Psychologii Zdrowia, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień, Taunus — Institut für Systemaufstellungen (w Bad Homburg).
Od 2007 roku inten­syw­nie roz­wi­ja się jako psy­cho­te­ra­peu­ta poprzez licz­ne szko­le­nia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej (wcze­śniej Krótkoterminowej) w Krakowie. Ukończył kurs Praktyka NLP i Mistrza NLP. Obecnie: kon­ty­nu­uje kształ­ce­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne na szko­le­niu PROFI przy­go­to­wu­ją­cym do uzy­ska­nia Certyfikatu Psychoterapeuty.
Od 2001 roku aktyw­ny zawo­do­wo w obsza­rze doradz­twa zawo­do­we­go, jako tre­ner i wykła­dow­ca przy reali­za­cji pro­jek­tów unij­nych. Aktualnie pra­cu­je jako psy­cho­te­ra­peu­ta w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej,  Punkcie Konsultacyjno –Doradczym, Poradni Zdrowia Psychicznego “Psycho-Med” w Tomaszowie Lubelskim oraz Poradni Psychologicznej przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RESORT- MED” w Zamościu.

 

GDAŃSK

Justyna Olejnik

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet Psychoterapii Integratywnej Justyna Olejnik,
ul. Do Studzienki 63/102, Gdańsk
tel. 693 653 840
www.justynaolejnik.pl

Opis: Jako eme­ry­to­wa­ny funk­cjo­na­riusz poli­cji mam świa­do­mość trud­no­ści zwią­za­nych z odpo­wied­nią opie­ki dla służb mun­du­ro­wych. Uważam, iż oso­bi­ste doświad­cze­nia zwią­za­ne ze służ­bą będą pomoc­ne przy pra­cy z wete­ra­na­mi. Nadmieniam, iż jestem w sta­łej super­wi­zji u super­wi­zo­rów z insty­tu­tu. Mój staż kli­nicz­ny odby­łam w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku gdzie na oddzia­le mia­łam stycz­ność z żoł­nie­rza­mi w czyn­nej służ­bie oraz z wete­ra­na­mi. Nadal jestem w sta­łym kon­tak­cie z pra­cu­ją­cy­mi tam oso­ba­mi — psy­cho­lo­ga­mi, psy­cho­te­ra­peu­ta­mi  i leka­rza­mi psychiatrami.

 

KATOWICE

Grażyna Golec-Borowiec

Dane gabi­ne­tu:

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Jana III Sobieskiego 27 lok. 3
tel. 605 734 700

Opis: Jestem psy­cho­te­ra­peu­tą, psy­cho­lo­giem oraz media­to­rem rodzin­nym. Ukończyłam czte­ro­let­nie, cało­ścio­we szko­le­nie z zakre­su psy­cho­te­ra­pii w Polskim Instytucie Psychoterapii Intergatywnej w Krakowie. W 2015 roku uzy­ska­łam reko­men­da­cję psy­cho­te­ra­peu­ty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Obec­nie jestem w trak­cie specjalistycz­nego super­wi­zyj­ne­go szko­le­nia do cer­tyfikatu psy­cho­te­ra­peu­ty. Kształcę się tak­że w ramach Curriculum, tj. cało­ścio­we­go szko­le­nia z Terapii Ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Jestem Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii. Należę tak­że do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją pra­cę pod­daję regular­nej super­wizji u cer­ty­fi­ko­wa­nych superwizorów.

Szczególnie spe­cja­li­zu­ję się w psy­cho­te­ra­pii osób w kry­zy­sie i rodzin roz­pa­da­ją­cych się. Pracuję głów­nie z oso­ba­mi (w tym tak­że dzieć­mi) przed, w trak­cie i po roz­wo­dzie oraz rodzi­ca­mi mają­cy­mi trud­ność w nawią­za­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­pa­dzie rodzi­ny, szcze­gól­ną uwa­gą ota­cza­jąc umie­jęt­ność kształ­to­wa­nia wza­jem­nych wię­zi. Zawodowo tak­że jestem zwią­za­na z sądow­nic­twem. Posiadam ponad 15-let­nie doświad­cze­nie w pra­cy opi­nio­daw­czej dla wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści min. w spra­wach opie­kuń­czych i roz­wo­do­wych. W ramach wła­snej prak­ty­ki spe­cja­li­zu­ję się przede wszyst­kim w psy­cho­te­ra­pii bólu i cho­rób psy­cho­so­ma­tycz­nych, co następ­nie przy­no­si ulgę w cier­pie­niu i pod­no­si kom­fort życia.

 

WARSZAWA i okolice

Jolanta Kondej

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet Psychoterapii Integratywnej
Warszawa Ursus , ul. Wojciechowskiego 39/73
oraz Ruda Tarnowska 54 a, gmi­na Wilga, powiat garwolinski .
tel. 784 638 332
www.psychoterapia-kondej.pl

Opis: Psychoterapeuta, psy­cho­log, funk­cjo­na­riusz Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji w sta­nie spo­czyn­ku. Staż psy­cho­lo­gicz­ny odby­wa­łam w Klinice psy­chia­trii, stre­su bojo­we­go i psy­cho­trau­ma­to­lo­gii WIM Warszawa.

 

ZIELONA GÓRA i okolice

Urszula Wojciechowska-Jaworska

Dane gabi­ne­tu:

Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji Urszula Wojciechowska-Jaworska
al. Brzozowa 3, 66–008 Słone
tel. 604 488 468

Opis: Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym psy­cho­te­ra­peu­tą i super­wi­zo­rem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej,Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii EAP z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w pro­wa­dze­niu psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej ‚mał­żeń­skiej i rodzinnej.Jestem absol­wen­tem Uniwersytetu zielonogórskiego,ukończyłam Studium Psychoterapii ‚wie­le szko­leń i kur­sów w tej dzie­dzi­nie w Krakowie i innych Instytutach.Prowadziłam 20 lat Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Zielonej Górze roz­wi­ja­jąc pomoc psy­cho­lo­gicz­ną i psychoterapię.W roku 2004  bra­łam czyn­ny udział w pro­jek­cie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakre­sie  pro­wa­dze­nia psy­cho­te­ra­pii dla żoł­nie­rzy wszyst­kich rang powra­ca­ją­cych z pierw­szej zmia­ny misji w Iraku. Obecnie pra­cu­ję  w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze jako psy­cho­te­ra­peu­ta ‚pro­wa­dzę  rów­nież prak­ty­kę prywatną.

 

UK  i tera­pia przez Skype

Beata Wójtowicz-Bryndza

Dane gabi­ne­tu:

Psychoterapia w UK – Beata Wójtowicz-Bryndza

Beata.maria.wojtowicz@gmail.com
Lub tele­fon: +447527886800

Opis: Mieszkam od 12 lat w Wielkiej Brytanii. Jestem mężat­ką. Prowadzę Gabinet Psychoterapii Integratywnej oraz pra­cu­ję na oddzia­le psy­chia­trycz­nym i z oso­ba­mi upo­śle­dzo­ny­mi z padacz­ką. Kocham podró­że, kry­mi­na­ły, uwiel­biam tań­czyć i pozna­wać ludzi i świat.
Oferuję tera­pię indy­wi­du­al­ną, par oraz rodzinną.