Zespół Instytutu

Zespół Instytutu two­rzy gru­pa doświad­czo­nych tera­peu­tów i super­wi­zo­rów. Naszym prio­ry­te­tem jest szko­le­nie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty oraz pomoc oso­bom, któ­re zgła­sza­ją się do nas na tera­pię z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi. Każdy z naszych wykła­dow­ców oprócz pro­wa­dze­nia kształ­ce­nia w Instytucie pro­wa­dzi swo­ją pry­wat­ną prak­ty­kę, pra­cu­je w pań­stwo­wych lub pry­wat­nych porad­niach, szpi­ta­lach zaj­mu­ją­cych się zdro­wiem psy­chicz­nym oraz podej­mu­je dzia­ła­nia na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą. Dbamy o cią­głe pod­no­sze­nie naszych kom­pe­ten­cji i na bie­żą­co dopa­so­wu­je­my pro­gram szko­le­nia do zmie­nia­ją­cych się stan­dar­dów Polskiej Rady Psychoterapii, EAP, PFP by mieć pew­ność, że nasi absol­wen­ci i wszyst­kie oso­by uczest­ni­czą­ce w szko­le­niach są dobrze przy­go­to­wa­ni do pra­cy z dru­gim człowiekiem.

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Stanisława Kufel

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany... więcej

dr Anna Szałańska

Absolwent IV-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Naukowiec i nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji w dziedzinie psychologii. Wykładowca na... więcej

dr n. med. Alicja Heyda

psychoterapeuta certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy (EAP); Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psychoterapii... więcej

dr n. med. Magdalena Janicka

Psycholog kliniczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami w placówkach ochrony zdrowia. Pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala dla... więcej

mgr Adam Sołek

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Psychoterapeuta, Nauczyciel i... więcej

mgr Barbara Kufel — Stec

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Psychoterapeuta, Nauczyciel i... więcej

mgr Joanna Szlachta

Psychoterapeuta, psycholog o specjalności "Psychologia kliniczna człowieka dorosłego". Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psychoterapii certyfikowany przez European... więcej

mgr Katarzyna Górka

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Psychoterapeuta, Nauczyciel i... więcej

mgr Magdalena Bywalec

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiej Federacji Psychoterapii. Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psychoterapii Certyfikowany przez European Association of Integrative... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Stanisława Kufel

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany... więcej

mgr Agnieszka Kurdzielewicz

Psychoterapeutka i filolożka angielska. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej i jest w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty. Łączy terapię... więcej

mgr Agnieszka Michalik-Cerek

Magister nauk o rodzinie o specjalności praca socjalna i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim... więcej

mgr Aleksandra Liber-Pilarz

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Z... więcej

mgr Joanna Szlachta

Psychoterapeuta, psycholog o specjalności "Psychologia kliniczna człowieka dorosłego". Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psychoterapii certyfikowany przez European... więcej

mgr Krzysztof Labak

Magister neofilologii hiszpańskiej i angielskiej oraz psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii... więcej

mgr Magdalena Bywalec

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiej Federacji Psychoterapii. Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psychoterapii Certyfikowany przez European Association of Integrative... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Wiktor Sołek

Magister psychologii i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w... więcej

mgr inż. Joanna Balicka

Specjalista ds. szkoleń i marketingu więcej