Zespół Instytutu

Zespół Instytutu two­rzy gru­pa doświad­czo­nych tera­peu­tów i super­wi­zo­rów. Naszym prio­ry­te­tem jest szko­le­nie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty oraz pomoc oso­bom, któ­re zgła­sza­ją się do nas na tera­pię z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi. Każdy z naszych wykła­dow­ców oprócz pro­wa­dze­nia kształ­ce­nia w Instytucie pro­wa­dzi swo­ją pry­wat­ną prak­ty­kę, pra­cu­je w pań­stwo­wych lub pry­wat­nych porad­niach, szpi­ta­lach zaj­mu­ją­cych się zdro­wiem psy­chicz­nym oraz podej­mu­je dzia­ła­nia na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą. Dbamy o cią­głe pod­no­sze­nie naszych kom­pe­ten­cji i na bie­żą­co dopa­so­wu­je­my pro­gram szko­le­nia do zmie­nia­ją­cych się stan­dar­dów Polskiej Rady Psychoterapii, EAP, PFP by mieć pew­ność, że nasi absol­wen­ci i wszyst­kie oso­by uczest­ni­czą­ce w szko­le­niach są dobrze przy­go­to­wa­ni do pra­cy z dru­gim człowiekiem.

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Stanisława Kufel

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany... więcej

dr Anna Szałańska

Absolwent IV-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Naukowiec i nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji w dziedzinie psychologii. Wykładowca na... więcej

dr n. med. Alicja Heyda

psychoterapeuta certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy (EAP), certyfikowany Superwizor Polskiej Federacji... więcej

dr n. med. Magdalena Janicka

Psycholog kliniczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami w placówkach ochrony zdrowia. Pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala dla... więcej

Joanna Szlachta-Dacyk

psycholog kliniczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. Od 20 lat pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W międzyczasie pracowała... więcej

mgr Adam Sołek

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Magister psychologii, trener... więcej

mgr Barbara Kufel — Stec

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Odbyła 4-letnie Studium... więcej

mgr Katarzyna Górka

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Absolwentka Studium Psychoterapii... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Stanisława Kufel

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany... więcej

mgr Agnieszka Kurdzielewicz

Psychoterapeutka i filolożka angielska. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej i jest w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty. Łączy terapię... więcej

mgr Barbara Sanetra

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiej Federacji Psychoterapii. Ukończyła IV-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej, a także liczne szkolenia z zakresu... więcej

mgr inż. Bartłomiej Galus

Fizyk Medyczny i Psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej... więcej

mgr Krzysztof Labak

Magister neofilologii i psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu w ramach 4-letniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European... więcej

mgr Roksana Dobrowolska

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie kształcenia w ramach 4-letniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Pracuje w Wojsku Polskim,... więcej

mgr inż. Joanna Balicka

Specjalista ds. szkoleń i marketingu więcej