REKRUTACJA NA ROK 2025

Zapraszamy oso­by zain­te­re­so­wa­ne kształ­ce­niem w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty do udzia­łu w 29-tej edy­cji 4 ‑let­nie­go Studium Psychoterapii Integratywnej. Program Studium jest zgod­ny ze stan­dar­da­mi szko­le­nio­wy­mi Polskiej Rady Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. Jest on akre­dy­to­wa­ny przez European Association for Integrative Psychotherapy, Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Zgodnie z naucza­nym mode­lem – Integratywną Psychoterapią Systemową, w szko­le­niu duży nacisk kła­dzio­ny jest na roz­wój oso­bi­stych kom­pe­ten­cji przy­szłe­go psy­cho­te­ra­peu­ty, m. in. poprzez 4‑letnią psy­cho­te­ra­pię szko­le­nio­wą. Poziom wyma­gań pod­czas nauki jest wyso­ki; wie­le przed­mio­tów teo­re­tycz­nych zakoń­czo­nych jest egza­mi­nem. Zajęcia odby­wa­ją się w sta­łych gru­pach, co budu­je poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i owo­cu­je wza­jem­nym wspar­ciem oraz wię­zią pomię­dzy uczest­ni­ka­mi. Rozwój uczest­ni­ków jest moni­to­ro­wa­ny, m.in. w for­mie dorocz­nych egza­mi­nów kom­pe­ten­cyj­nych, pod­czas któ­rych stu­den­ci otrzy­mu­ją infor­ma­cje zwrot­ne i zale­ce­nia. Uczestnicy mogą też liczyć na wspar­cie swo­ich nauczy­cie­li i super­wi­zo­rów. Z rela­cji osób, któ­re szko­lą się na Studium, wyni­ka, że cenią sobie przy­ja­zną atmos­fe­rę w Instytucie. Wskazują też, że wyma­ga­nia, któ­rym muszą spro­stać, prze­kła­da­ją się potem na poczu­cie kom­pe­ten­cji w pra­cy z pacjen­ta­mi i w kon­tak­tach z kole­ga­mi w śro­do­wi­sku zawodowym.

WARUNKI KANDYDOWANIA DO STUDIUM PSYCHOTERAPII:

 • Dyplom magi­stra nauk spo­łecz­nych, huma­ni­stycz­nych, ewen­tu­al­nie medycz­nych (zgod­nie ze stan­dar­dem europejskim).
 • Preferowani są uczest­ni­cy szko­leń: Integratywna psy­cho­te­ra­pia krót­ko­ter­mi­no­wa, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń lęko­wych, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń depre­syj­nych, Podstawy Psychoterapii, oraz oso­by któ­re doświad­czy­ły wła­snej psychoterapii.
 • Od kan­dy­da­tów, któ­rzy nie pra­cu­ją w pla­ców­kach pro­wa­dzą­cych psy­cho­te­ra­pię lub pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, ocze­ku­je się pod­ję­cia takiej pra­cy od III roku (akcep­to­wa­ny jest wolon­ta­riat). *Nie ozna­cza to pry­wat­nej praktyki.

Mile widzia­na jest zna­jo­mość angielskiego.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA:

I etap:

 1. Do 31 paź­dzier­ni­ka 2024 nale­ży prze­słać na adres ema­il Instytutu (biuro@pipi.org.pl):
  • Wypełnioną ankie­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną — »pobierz ankie­tę«
  • Kopię dyplo­mu stu­diów magi­ster­skich lub lekarskich
  • List moty­wa­cyj­ny
  • CV
  • Dowód uisz­cze­nia 200 zł bez­zwrot­nej opła­ty egza­mi­na­cyj­nej.W tytu­le wpła­ty pro­si­my wpi­sać „opła­ta rekru­ta­cyj­na” i nazwi­sko kandydata.
  • Zachęcamy do wcze­śniej­sze­go prze­sy­ła­nia dokumentów.

Kandydat zakwa­li­fi­ko­wa­ny na pod­sta­wie I eta­pu zosta­je zapro­szo­ny na II etap — roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Jej celem jest oce­na, czy kan­dy­dat ma pre­dys­po­zy­cje do kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty w Instytucie. Zachęcamy do wcze­śniej­sze­go prze­sła­nia dokumentów.

II etap:

 1. Po 31 paź­dzier­ni­ka 2024 r. kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni do II eta­pu otrzy­ma­ją zapro­sze­nie na komi­syj­ne roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, któ­re odbę­dą się  20 — 21 listo­pa­da 2024 .Celem roz­mo­wy jest oce­na, czy kan­dy­dat ma pre­dys­po­zy­cje do kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty w Instytucie.
 2. W cią­gu kil­ku dni po roz­mo­wach kwa­li­fi­ka­cyj­nych kan­dy­da­ci otrzy­ma­ją pisem­ną infor­ma­cję o zakwalifikowaniu/ przyjęciu/ wpi­sie na listę rezer­wo­wą lub nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu oraz ewen­tu­al­ne zalecenia.
 3. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne będą zobo­wią­za­ne do wpła­ce­nia w cią­gu 2 tygo­dni zalicz­ki na pierw­szy wyjaz­do­wy zjazd szko­le­nio­wy, któ­ry odbę­dzie się w stycz­niu i trwa 6 dni. Obecność na cało­ści tego zjaz­du jest obowiązkowa.
 4. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne są zobo­wią­za­ne od począt­ku szko­le­nia do prze­strze­ga­nia wymo­gów Kodeksu Etyki Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. Oznacza to m. in. poda­wa­nie zgod­nych z praw­dą infor­ma­cji o sobie, nie­uży­wa­nie opi­nii pacjentów/ klien­tów w celach rekla­mo­wych i respek­to­wa­nie wła­sno­ści intelektualnej.
 5. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne są zobo­wią­za­ne do prze­strze­ga­nia zasad regu­la­mi­no­wych Instytutu.