Certyfikaty, standardy szkoleniowe, afiliacje i akredytacje Instytutu

Psychoterapia w Polsce nie jest ure­gu­lo­wa­na usta­wo­wo, lecz jest zawo­dem samo­re­gu­lu­ją­cym. Oznacza to, że śro­do­wi­sko zawo­do­we samo dba o wyso­kie stan­dar­dy zawo­do­we. Liczące się sto­wa­rzy­sze­nia, wyda­ją­ce cer­ty­fi­ka­ty, two­rzą Polską Radę Psychoterapii, któ­ra w poro­zu­mie­niu z Ministrem Zdrowia, wypra­co­wa­ła kanon szko­le­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty. Dodatkowo Minister Zdrowia wyda­je roz­po­rzą­dze­nia regu­lu­ją­ce wymo­gi jakie muszą speł­nić psy­cho­te­ra­peu­ci, by zyskać zatrud­nie­nie w służ­bie zdrowia.

Nie doty­czą one psy­cho­te­ra­peu­tów pro­wa­dzą­cych prak­ty­ki pry­wat­ne lub pra­cu­ją­cych poza opie­ką zdrowotną.

Standardy kształ­ce­nia w zawo­dzie psychoterapeuty

Instytut od 1997 roku pro­wa­dzi cało­ścio­we kształ­ce­nie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty. Jest ono zgod­ne ze stan­dar­da­mi zawodowymi:

 1. Polskiej Rady Psychoterapii i Ministra Zdrowia,
 2. European Association for Psychotherapy
 3. World Council for Psychotherapy
 4. European Association for Integrative Psychotherapy

Afiliacje Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej

Bezpośrednie:

 1. European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
 2. European Association for Psychotherapy (EAP)
 3. Polska Federacja Psychoterapii (PFP)
 4. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej I Systemowej (PTPIiS)

Pośrednie:

 1. World Council for Psychotherapy – poprzez człon­ko­stwo w PFP
 2. EAP poprzez człon­ko­stwo w PFP
 3. Polska Rada Psychoterapii poprzez człon­ko­stwo w PFP
 4. PFP poprzez człon­ko­stwo w PTPIiS

Akredytacje Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej

Instytut jest pla­ców­ką szko­le­nio­wą akre­dy­to­wa­ną przez:

 1. European Association for Integrative Psychotherapy
 2. Polską Federację Psychoterapii
 3. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, nale­żą­ce do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Uzyskiwanie Certyfikatu Psychoterapeuty

 1. Absolwenci Studium Psychoterapii, któ­rzy uzy­ska­ją samo­dziel­ność zawo­do­wą mogą zda­wać egza­mi­ny cer­ty­fi­ka­cyj­ne przed Komisją Certyfikacyjną PTPIiS, któ­ra, zgod­nie z wymo­ga­mi Ministra Zdrowia, jest zewnętrz­na w sto­sun­ku do Instytutu.
 2. Absolwenci mogą tak­że zda­wać egza­mi­ny cer­ty­fi­ka­cyj­ne przed Komisją Certyfikacyjną Polskiej Federacji Psychoterapii.

Możliwość zatrud­nie­nia w pla­ców­kach ochro­ny zdrowia

 • Certyfikowani psy­cho­te­ra­peu­ci, któ­rzy posia­da­ją dyplom magi­stra psy­cho­lo­gii, peda­go­gi­ki, socjo­lo­gii, reso­cja­li­za­cji, pie­lę­gniar­stwa, lub leka­rza mogą uzy­skać zatrud­nie­nie w pla­ców­kach opie­ki zdro­wot­nej jako „oso­by pro­wa­dzą­ce psychoterapię”.
 • Studenci Studium Psychoterapii PIPImający powyż­sze wykształ­ce­nie tak­że mogą być zatrud­nie­ni w służ­bie zdro­wia jako „oso­by ubie­ga­ją­ce się o otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu psy­cho­te­ra­peu­ty” (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 czerw­ca 2019 r. w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su opie­ki psy­chia­trycz­nej i lecze­nia uzależnień)
 • Po ukoń­cze­niu 2 roku szko­le­nia i zgo­dzie Kolegium Nauczycielskiego, stu­den­ci mogą uzy­skać potwier­dze­nie swo­je­go sta­tu­su „oso­by ubie­ga­ją­cej się o otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu psychoterapeuty”.

Certyfikat European Association for Psychotherapy

Absolwenci Studium Psychoterapii mogą też, nie­za­leż­nie od uzy­ska­nia pol­skich upraw­nień zawo­do­wych, po speł­nie­niu odpo­wied­nich wyma­gań sta­rać się o European Certificate for Psychotherapy (ECP) w European Association for Psychotherapy. W tym celu, po speł­nie­niu wymo­gów 4 let­nie­go szko­le­nia, muszą dodat­ko­wo udo­ku­men­to­wać 3 lata/900 godzin prak­ty­ki kli­nicz­nej.  ECP może być przy­dat­ny dla psy­cho­te­ra­peu­tów tera­peu­tów prak­ty­ku­ją­cych w kra­jach euro­pej­skich, szcze­gól­nie Wielkiej Brytanii, Malcie i Holandii, ale nie jest hono­ro­wa­ny w pla­ców­kach pod­le­ga­ją­cych Ministerstwu Zdrowia, gdyż jest opar­ty na pro­ce­du­rze admi­ni­stra­cyj­nej, a nie na egza­mi­nie. Instytut jest człon­kiem orga­ni­za­cyj­nym EAP. Dotychczas oko­ło 30 jego absol­wen­tów i nauczy­cie­li uzy­ska­ło ECP.

 

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS)

Certyfikat Polskiej Federacji  Psychoterapii (PFP)

Certyfikat European Association for Psychothrapy (ECP EAP)