European Certificate of Psychotherapy (ECP)

European Certificate of Psychotherapy (ECP) jest wyda­wa­ny przez European Association for Psychotherapy (EAP), naj­więk­szą euro­pej­ską orga­ni­za­cję psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną, zrze­sza­ją­cą oko­ło 30 modal­no­ści psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych. Już teraz umoż­li­wia prak­ty­ko­wa­nie psy­cho­te­ra­pii w czę­ści kra­jów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy Wielkiej Brytanii.
Przyznawany jest psy­cho­te­ra­peu­tom, któ­rzy ukoń­czy­li 7 let­nie kształ­ce­nie zawo­do­we w psy­cho­te­ra­pii, w tym 4 let­nie spe­cja­li­stycz­ne kształ­ce­nie w okre­ślo­nej modal­no­ści. Osoby z kra­jów w któ­rych psy­cho­te­ra­pia roz­wi­ja się od nie­daw­na, lub nie­daw­no przy­na­le­żą do EAP, mogą się sta­rać tak­że o cer­ty­fi­kat w tzw. try­bie grandparenting.
Komisja EAP, w skład któ­rej wcho­dzi tak­że przed­sta­wi­ciel Polskiej Federacji Psychoterapii, opra­co­wu­je na rzecz Parlamentu Europejskiego stan­dar­dy kształ­ce­nia w psy­cho­te­ra­pii. Mają być przy­ję­te w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastą­pi, Certyfikat ECP uzy­ska jesz­cze więk­szy zasięg.

Europejski Certyfikat Psychoterapii
European Certificate of Psychotherapy (ECP)

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII umoż­li­wia pol­skim psy­cho­te­ra­peu­tom uzy­ska­nie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii.

 

Czym jest Europejski Certyfikat Psychoterapii ECP?

European Certificate of Psychotherapy (ECP) — jest wyda­wa­ny przez European Association for Psychotherapy (EAP), naj­więk­szą euro­pej­ską orga­ni­za­cję psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną, zrze­sza­ją­cą oko­ło 30 modal­no­ści psychoterapeutycznych.

Już teraz umoż­li­wia prak­ty­ko­wa­nie psy­cho­te­ra­pii w czę­ści kra­jów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy United Kingdom.

Przyznawany jest psy­cho­te­ra­peu­tom, któ­rzy ukoń­czy­li 7 let­nie kształ­ce­nie zawo­do­we w psy­cho­te­ra­pii, w tym 4 let­nie spe­cja­li­stycz­ne kształ­ce­nie w okre­ślo­nej modal­no­ści. Osoby z kra­jów w któ­rych psy­cho­te­ra­pia roz­wi­ja się od nie­daw­na, lub nie­daw­no przy­na­le­żą do EAP, mogą się sta­rać tak­że o cer­ty­fi­kat w tzw. try­bie grandparenting

Ma tak­że kom­pe­ten­cje, by reko­men­do­wać pol­skie orga­ni­za­cje psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne pra­gną­ce wstą­pić do EAP.

 

PROCEDURA CERTYFIKACYJNA Czytaj dalej »