studium próbnie 2

piszę sobie coś

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej zaprasza na:

4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej

XXV edy­cja cało­ścio­we­go kształ­ce­nia w zawo­dzie psychoterapeuty

REKRUTACJA NA 2021 r.

 

Psychoterapia inte­gra­tyw­na sys­te­mo­wa – kie­ru­nek psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej roz­wi­nię­ty przez Milenę Karlińską-Nehrebecką. Stawia sobie za cel pro­wa­dze­nie pacjen­tów w stro­nę zdro­wia i speł­nie­nia w życiu. W myśl teo­rii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej o sku­tecz­no­ści psy­cho­te­ra­pii decy­du­je oso­ba psy­cho­te­ra­peu­ty, a nie modal­ność czy zasto­so­wa­ne tech­ni­ki. Psychoterapeuta inte­gra­tyw­ny sys­te­mo­wy czer­pie z dorob­ku róż­nych kie­run­ków psy­cho­te­ra­pii, wol­ny od dogmatyzmu
i ogra­ni­czeń pły­ną­cych z przy­na­leż­no­ści do jed­nej szkoły.

Wszystko w jed­nym miej­scu i wia­do­mo za ile. Program jest tak skon­stru­owa­ny, by w jed­nym miej­scu i przy trans­pa­rent­nych kosz­tach zapew­nić wszyst­kie ele­men­ty wyszko­le­nia zawo­do­we­go: kształ­ce­nie teo­re­tycz­ne, prak­tycz­ne, psy­cho­te­ra­pię szko­le­nio­wą, super­wi­zję, opie­kę tutora.

24 lata doświad­czeń w kształ­ce­niu. Model psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej, wypra­co­wa­ny w cią­gu ponad 20 lat w Instytucie, oka­zał się bar­dzo sku­tecz­ny w lecze­niu pacjen­tów, a model kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty, spraw­dził się w wie­lo­let­niej prak­ty­ce szko­le­nio­wej. Szkolenie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty opar­te jest na naukach psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych i pokrewnych.

350 absol­wen­tów. W cią­gu 24 lat ponad 370 absol­wen­tów i stu­den­tów Studium, psy­cho­lo­gów, peda­go­gów, leka­rzy, absol­wen­tów nauk huma­ni­stycz­nych i medycz­nych, zdo­by­ło zawód psy­cho­te­ra­peu­ty i wyka­za­ło swo­ją sku­tecz­ność w pra­cy z pacjen­ta­mi w porad­niach, szpi­ta­lach i ośrod­kach, gdzie czę­sto zaj­mu­ją kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska. Rozwinęli też prak­ty­ki pry­wat­ne, two­rząc gabi­ne­ty i więk­sze placówki.

Praktyka pry­wat­na. Wysokie stan­dar­dy kształ­ce­nia i tera­pii oso­bi­stej owo­cu­ją wyso­ki­mi kom­pe­ten­cja­mi. Badania z 2015 wska­zu­ją, że przed roz­po­czę­ciem Studium jedy­nie 1% stu­den­tów pro­wa­dzi pry­wat­ne gabi­ne­ty, a na IV roku 90% ma prak­ty­kę prywatną.

Zakorzenienie w nauce euro­pej­skiej i sta­le wery­fi­ko­wa­na sku­tecz­ność. Nad mode­lem psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej i mode­lem kształ­ce­nia zawo­do­we­go w Instytucie pro­wa­dzo­ne są obec­nie bada­nia empi­rycz­ne pod kie­run­kiem kadry nauko­wej Sigmund Freud University w Wiedniu. Instytut jest amba­sa­do­rem SFU w Polsce i jako jeden z nie­licz­nych w Polsce, pod­da­je swo­ją dzia­łal­ność kli­nicz­ną i szko­le­nio­wą sys­te­ma­tycz­nym bada­niom nauko­wym. Pokazują one wyso­ką sku­tecz­ność psy­cho­te­ra­peu­tów wyszko­lo­nych w Instytucie. Spójność teo­re­tycz­na psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej połą­czo­na jest z otwar­ciem na inne kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii i sta­łym adap­to­wa­niem nowych osią­gnięć nauki. Cenimy przy­na­leż­ność do mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej — naszym „domem” jest psy­cho­te­ra­pia europejska.

Wysokie wymo­gi wobec psy­cho­te­ra­peu­ty. Psychoterapeuta — jako czło­wiek — jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­we. Na ile potra­fi być szczę­śli­wy, two­rzyć dobre związ­ki, zna­leźć speł­nie­nie w życiu: kochać, pra­co­wać, bawić się, sta­nąć wobec spraw osta­tecz­nych — na tyle będzie mógł pomóc swo­im pacjen­tom. W swo­ich prze­ło­mo­wych bada­niach B. Wampold udo­wod­nił, że wpływ oso­bi­stych kom­pe­ten­cji psy­cho­te­ra­peu­ty na wynik tera­pii jest wie­lo­krot­nie więk­szy, niż kon­kret­nych tech­nik. Dlatego na Studium Psychoterapii kła­dzie­my nacisk na oso­bo­wo­ścio­we kom­pe­ten­cje psychoterapeuty.

Bezpieczeństwo i opar­cie. Psychoterapia i super­wi­zja odby­wa się w gru­pie o sta­łym skła­dzie. Stała gru­pa szko­le­nio­wa na prze­strze­ni 4 lat daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i wza­jem­ne opar­cie, poma­ga uczest­ni­kom osią­gnąć wię­cej, niż gru­py o zmien­nym skła­dzie. Każdy stu­dent ma opie­kę patro­na ze star­sze­go rocz­ni­ka, któ­ry go wspie­ra w spra­wach zawo­do­wych. Unikalna atmos­fe­ra przy­jaź­ni i wię­zi owo­cu­je też wspól­ny­mi przed­się­wzię­cia­mi zawodowymi.

Uczenie od doświad­czo­nych psy­cho­te­ra­peu­tów — nauczy­cie­li. Osobista rela­cja z doświad­czo­ny­mi super­wi­zo­ra­mi i nauczy­cie­la­mi psy­cho­te­ra­pii, o zróż­ni­co­wa­nym sty­lu pra­cy, poma­ga w roz­wi­ja­niu wła­snych kom­pe­ten­cji i sta­niu się profesjonalistą.

 

Przygotowanie do leczenia

 • Praktyczne i teo­re­tycz­ne przy­go­to­wa­nie do lecze­nia peł­ne­go zakre­su zabu­rzeń i pro­ble­mów psy­chicz­nych: zabu­rzeń nastro­ju, zabu­rzeń lęko­wych, zabu­rzeń post­trau­ma­tycz­nych, zabu­rzeń jedze­nia, zabu­rzeń soma­to­for­micz­nych, zabu­rzeń sek­su­al­nych i toż­sa­mo­ści płcio­wej, zabu­rzeń dyso­cja­cyj­nych, zabu­rzeń kon­tro­li impul­su i zwią­za­nych z sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi, zabu­rzeń przy­sto­so­wa­nia, zabu­rzeń psy­cho­tycz­nych i zabu­rzeń oso­bo­wo­ści, dys­funk­cji mał­żeń­skich i rodzin­nych oraz psy­cho­te­ra­pii wspo­ma­ga­ją­cej lecze­nie cho­rób soma­tycz­nych – w mode­lu inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii systemowej.
 • Praktyczne przy­go­to­wa­nie do psy­cho­te­ra­pii pro­ble­mów nie­kli­nicz­nych, będą­cej pre­wen­cją zabu­rzeń, zale­ca­ną przez WHO.
 • Wielowymiarowa dia­gno­za psy­cho­te­ra­peu­tycz­na, kon­cep­tu­ali­za­cja przy­pad­ku, pro­gno­za, dosto­so­wa­nie psy­cho­te­ra­pii do spe­cy­fi­ki pacjenta.

 Integratywna psy­cho­te­ra­pia systemowa

 • Psychoterapia sys­te­mo­wa – model teo­re­tycz­ny tera­pii sys­te­mo­wej: teo­ria zdro­wia, teo­ria pato­lo­gii i pato­ge­ne­zy, teo­ria zmia­ny, dia­gno­za sys­te­mo­wa, meto­do­lo­gia interwencji.
 • Praktyczna nauka psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej; dia­gno­za, kon­cep­tu­ali­za­cja, stra­te­gie, tak­ty­ki, meto­dy i tech­ni­ki sys­te­mo­we, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia oraz ety­ka psy­cho­te­ra­pii systemowej.

 Metody innych kie­run­ków psychoterapii

 • Metody zaczerp­nię­te z innych nur­tów: psy­cho­dy­na­micz­ne, beha­wio­ral­ne, kogni­tyw­ne, tera­pii zorien­to­wa­nej na klien­ta, hip­no­za natu­ra­li­stycz­na, mind­ful­ness, body-work, meto­dy sys­te­mo­we, BSFT i inne tech­ni­ki psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne są asy­mi­lo­wa­ne do teo­rii inte­gra­tyw­nej systemowej.

Przedmioty psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne

 • Kierunki i prą­dy psy­cho­te­ra­pii: psy­cho­dy­na­micz­nej, sys­te­mo­wej, huma­ni­stycz­nej, poznaw­czo – beha­wio­ral­nej, inte­gra­tyw­nej a tak­że Gestalt, TA, nar­ra­tyw­nej, rodzin­nej, body-work, egzy­sten­cjal­nej, M. H. Ericksona, S. deShazera
  i innych modalności.
 • Psychoterapia porów­naw­cza.
 • Psychoterapia jako dys­cy­pli­na nauko­wa, para­dyg­ma­ty, dzie­dzi­na i metodologia.
 • Historia psy­cho­te­ra­pii i spo­łecz­no-kul­tu­ro­we uwa­run­ko­wa­nia psychoterapii.
 • Etyka i aksjo­lo­gia psychoterapii.
 • Teorie roz­wo­ju zdro­wej oso­bo­wo­ści na prze­strze­ni życia.
 • Podstawy wie­dzy medycz­nej i psychofarmakoterapii.
 • Teorie psy­cho­pa­to­lo­gii.
 • Diagnoza nozo­lo­gicz­na (DSM, ICD-10), dia­gno­za róż­ni­co­wa, ele­men­ty dia­gno­zy neuropsychologicznej.

 Psychoterapia szko­le­nio­wa, super­wi­zja, staż kliniczny

 • Psychoterapia szko­le­nio­wa, oko­ło 350 godzin.
 • Superwizja prak­ty­ki, oko­ło 160 godzin.
 • Nadzór mery­to­rycz­ny nad 3 mie­sięcz­nym sta­żem kli­nicz­nym w pla­ców­ce psychiatrycznej.

 Formy zajęć

 • Warsztaty, wykład, semi­na­rium, ćwi­cze­nia, demon­stra­cja kli­nicz­na, super­wi­zja in vivo, super­wi­zja gru­po­wa, tele­fo­nicz­na kon­sul­ta­cja super­wi­zyj­na, pre­zen­ta­cja PowerPoint, uczest­nic­two w eks­pe­ry­men­tach, pro­wa­dze­nie badań nauko­wych, udział w kon­fe­ren­cjach, ana­li­za zapi­su video sesji tera­peu­tycz­nych, pre­zen­ta­cja i kli­nicz­na ana­li­za przy­pad­ku, psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa, indy­wi­du­al­na kon­sul­ta­cja tera­peu­tycz­na, ćwi­cze­nia self-experience.

 

 Zawód

 • Uzyskanie wol­ne­go i nie­za­leż­ne­go zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty — sta­nie się profesjonalistą.
 • Przygotowanie do samo­dziel­nej psy­cho­te­ra­pii peł­ne­go zakre­su pro­ble­mów i zabu­rzeń psy­chicz­nych oraz wspo­ma­ga­nia lecze­nia cięż­kich cho­rób soma­tycz­nych. Umiejętność dia­gno­zy, kon­sul­ta­cji, budo­wa­nia rela­cji i soju­szu tera­peu­tycz­ne­go, kon­cep­tu­ali­za­cji i two­rze­nia pla­nu tera­pii, stra­te­gii, tak­tyk i tech­nik inter­wen­cji, moni­to­ro­wa­nia prze­bie­gu, współpracy
  z inny­mi specjalistami

Kierunek psy­cho­te­ra­pii, któ­ry się sprawdził

 • Wyszkolenie w spój­nym mode­lu inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej, któ­ry jest coraz czę­ściej poszu­ki­wa­ny przez pacjen­tów, z uwa­gi na sku­tecz­ność i zakres możliwości.

 Wszystko w jed­nym miej­scu i jed­nym modelu

 • Odbycie wszyst­kich ele­men­tów szko­le­nia w jed­nym miej­scu i w ramach jed­ne­go mode­lu teo­re­tycz­ne­go, co powo­du­je, że szko­le­nie jest skuteczniejsze.

Udział w nauce europejskiej

 • Studiowanie w pla­ców­ce będą­cej for­mal­ną czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej wspól­no­ty psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej, kli­nicz­nej i naukowej.
 • Uczestnictwo w mode­lu kształ­ce­nia i psy­cho­te­ra­pii, wery­fi­ko­wa­nych nauko­wo i zgod­nych z naj­now­szy­mi bada­nia­mi nad psychoterapią.
 • Możliwość udzia­łu w bada­niach nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Instytucie.

 Społeczność i odczu­wal­na zmia­na w życiu

 • Stanie się człon­kiem spo­łecz­no­ści Instytutu, two­rzą­cej uni­kal­ną atmos­fe­rę i dają­cej duże oparcie.
 • Przejście w ramach Studium grun­tow­nej psy­cho­te­ra­pii wła­snej zwy­kle owo­cu­je: szczę­śliw­szym związ­kiem, więk­szym zado­wo­le­niem z życia, reduk­cją obja­wów i dole­gli­wo­ści zdro­wot­nych, naby­ciem umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, popra­wą rela­cji z dzieć­mi i rodzi­ca­mi. Większość uczest­ni­ków twier­dzi, że dzię­ki wła­snej tera­pii uzy­ska­li moż­li­wo­ści poma­ga­nia wcze­śniej im niedostępne

Otrzymywanie na bie­żą­co infor­ma­cji zwrot­nych o swo­ich postę­pach poprzez corocz­ny Egzamin Kompetencyjny, koń­czą­cy się wska­za­nia­mi i zaleceniami

Koszty umiar­ko­wa­ne w sto­sun­ku do korzy­ści i kon­tro­la kosztów

 • Przejrzystość i brak ukry­tych kosztów.
 • Zniżki w opła­tach za szkolenia.
 • Szybkie naby­cie kom­pe­ten­cji, co pozwa­la sta­ty­stycz­ne­mu stu­den­to­wi pokryć kosz­ty Studium jesz­cze przed jego ukoń­cze­niem – z docho­dów z pry­wat­nej praktyki.

Podstawy upraw­nień zawodowych

 • Uzyskanie wyszko­le­nia zgod­ne­go ze stan­dar­da­mi Polskiej Rady Psychoterapii, przy­ję­ty­mi przez pol­skie Ministerstwo Zdrowia, a przede wszyst­kim — ze stan­dar­da­mi European Association for Psychotherapy.
 • Dyplom Studium daje moż­li­wość ubie­ga­nia się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, zgod­ny z wymo­ga­mi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej rady Psychoterapii
 • Psychoterapeuci z Dyplomem Studium, któ­rzy będą pro­wa­dzi­li prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną 3 lata pod­czas szko­le­nia PROFI speł­nie­niu wymo­gów ilo­ścio­wych Studium, speł­nia­ją warun­ki uzy­ska­nia European Certificate of Psychotherapy w European Association for Psychotherapy (EAP) i mogą się o nie­go ubiegać.

 

 

 •  Roczne cze­sne w 2020 r. wyno­si 8 500 zł. Każdy rok liczy mini­mum 286 godzin akademickich.
 • W każ­dym roku jest osiem trzy­dnio­wych zjaz­dów week­en­do­wych i dwa zjaz­dy sze­ścio­dnio­we wyjazdowe.
 • Czesne zawie­ra koszt: warsz­ta­tów, semi­na­riów teo­re­tycz­nych, wykła­dów, ćwi­czeń, szko­le­nia prak­tycz­ne­go, gru­po­wej psy­cho­te­ra­pii szko­le­nio­wej, super­wi­zji, szko­leń wyjaz­do­wych, opie­ki tuto­ra, mate­ria­łów szko­le­nio­wych, opłat za egza­mi­ny w I ter­mi­nie, pierw­szej popra­wy prac pisem­nych, wysta­wia­nych doku­men­tów , dorocz­nych egza­mi­nów kom­pe­ten­cyj­nych, obro­ny pra­cy dyplo­mo­wej i przerw kawowych.
 • Czesne jest corocz­nie rewa­lo­ry­zo­wa­ne w opar­ciu o infla­cję. Czesne może być roz­ło­żo­ne na raty.
 • Do kosz­tów 4 lat Studium nale­ży doli­czyć opła­ty za warsz­ta­ty: DSM, Integratywnej psy­cho­te­ra­pii krót­ko­ter­mi­no­wej (I rok), Integratywnej Psychoterapii zabu­rzeń lęko­wych i Integratywnej psy­cho­te­ra­pii zabu­rzeń depre­syj­nych (II-III rok).
 • Od dru­gie­go roku uczest­nik Studium zobo­wią­za­ny jest do roz­po­czę­cia pra­cy psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej z pacjentami.
 • Trzymiesięczny staż kli­nicz­ny odby­wa się pod kie­row­nic­twem Koordynatora Stażu, w pla­ców­ce psychiatrycznej.
 • Część przed­mio­tów zali­cza­na jest na pod­sta­wie obec­no­ści i aktyw­no­ści, część wyma­ga zda­nia egza­mi­nu. Każdy rok nauki koń­czy się egza­mi­nem kom­pe­ten­cyj­nym, któ­ry spraw­dza roz­wój kom­pe­ten­cji oso­bo­wo­ścio­wych i tech­nicz­nych psychoterapeuty.
 • Po zakoń­cze­niu 4 lat Studium moż­na się zakwa­li­fi­ko­wać na zaawan­so­wa­ne kształ­ce­nie PROFI, pro­wa­dzą­ce do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu. Uczestniczą w nim tak­że psy­cho­te­ra­peu­ci cer­ty­fi­ko­wa­ni, speł­nia­jąc w ten spo­sób wymóg usta­wicz­ne­go pod­no­sze­nia kwalifikacji.

 

 •  Dyplom magi­stra nauk spo­łecz­nych, huma­ni­stycz­nych, ewen­tu­al­nie medycz­nych (stan­dard europejski).
 • Preferowane są uczest­ni­cy szko­leń: Integratywna psy­cho­te­ra­pia krót­ko­ter­mi­no­wa, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń lęko­wych, Integratywna psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń depre­syj­nych, Podstawy Psychoterapii , któ­rzy prze­szli wła­sną psychoterapię.
 • Od kan­dy­da­tów, któ­rzy nie pra­cu­ją w pla­ców­kach pro­wa­dzą­cych psy­cho­te­ra­pię lub pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, ocze­ku­je się pod­ję­cia takiej pra­cy po I roku (akcep­to­wa­ny jest wolontariat).
 • Mile widzia­na jest zna­jo­mość angielskiego.

 

 1. Do 31 paź­dzier­ni­ka 2020 nale­ży prze­słać do sekretariatu: 
  • Wypełnioną ankie­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną — »pobierz ankie­tę«
  • Kopię dyplo­mu stu­diów magi­ster­skich lub lekarskich
  • List moty­wa­cyj­ny oraz cv
  • Dowód uisz­cze­nia 50 zł opła­ty egzaminacyjnej,
 2. Kandydat speł­nia­ją­cy wymo­gi for­mal­ne zosta­je zapro­szo­ny na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Jej celem jest oce­na, czy kan­dy­dat ma pre­dys­po­zy­cje do kształ­ce­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty w Instytucie. Termin roz­mo­wy: 18 — 19 listo­pa­da 2020.
 3. Kandydaci otrzy­mu­ją pisem­ną infor­ma­cję o zakwa­li­fi­ko­wa­niu, przy­ję­ciu, wpi­sie na listę rezer­wo­wą lub nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu oraz zalecenia.

 

mgr Milena Karlińska-NEHREBECKA — cer­ty­fi­ko­wa­ny psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej i Polskiej Federacji Psychoterapii, cer­ty­fi­ko­wa­na przez European Association for Psychotherapy. Psycholog kli­nicz­ny. Prezes i współ­za­ło­ży­ciel Polskiej Federacji Psychoterapii. Narodowy Delegat Polski w European Association for Psychotherapy. Członek  Society for Psychotherapy  Research. Członek zespo­łu redak­cyj­ne­go International  Journal of Psychotherapy.  Członek Scientific Commitee European Association for Psychotherapy. Współzałożyciel i ini­cja­tor Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej.  Kieruje kształ­ce­niem pody­plo­mo­wym w psy­cho­te­ra­pii w Instytucie.

mgr STANISŁAWA KUFEL — cer­ty­fi­ko­wa­ny psy­cho­te­ra­peu­ta European Association for Psychotherapy i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Certyfikowany Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Psycholog kli­nicz­ny. Ma roz­le­głe doświad­cze­nie w pra­cy z pacjen­ta­mi uza­leż­nio­ny­mi, wcze­śniej kie­ro­wa­ła oddzia­łem detok­sy­ka­cji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Specjalizuje się w dia­gno­zie nozo­lo­gicz­nej. Jest nauczy­cie­lem, super­wi­zo­rem i opie­ku­nem sta­żu 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej.

lek.med. DAGMARA KUCZYŃSKA-GINKO – psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor cer­ty­fi­ko­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, ma też cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. Lekarz. Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca autor­skich pro­gra­mów szko­le­nio­wych. Jest nauczy­cie­lem i super­wi­zo­rem 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej.  Specjalizuje się w lecze­niu zabu­rzeń jedze­nia i zabu­rzeń oso­bo­wo­ści. Poetka i arty­sta-gra­fik, pro­wa­dzi tak­że pry­wat­ną praktykę.

mgr KATARZYNA GÓRKA – cer­ty­fi­ko­wa­ny Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log (KUL). Ukończyła  4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Ma roz­le­głe doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia, inter­wen­cji kry­zy­so­wej oraz w prak­ty­ce pry­wat­nej. Kierownik Ośrodka Wsparcia Psychicznego w NZOZ Centrum Medycznym „Medyk”. Członek zwy­czaj­ny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Członek Komisji Etycznej Polskiej Federacji Psychoterapii. Należy do zespo­łu Podkarpackiego Centrum  Psychoterapii MetaSystemowej.

dr n. med. ALICJA HEYDA —  psy­cho­te­ra­peu­ta cer­ty­fi­ko­wa­ny przez European Association for Psychotherapy (EAP), psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor cer­ty­fi­ko­wa­ny przez Polska Federację Psychoterapii, psy­cho­log kli­nicz­ny, soma­to­ana­li­tyk Ecole Europenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique, tre­ner psy­cho­te­ra­pii socjo i soma­to­ana­li­tycz­nej Polskiego Towarzystwa Somatoterapii. Jest psy­cho­on­ko­lo­giem w Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach. Zastępca prze­wod­ni­czą­ce­go Scientific Commitee European Association for Psychotherapy. Zastępca wydaw­cy International Journal of Psychotherapy. Nauczyciel świa­do­me­go oddy­cha­nia. Specjalizuje się w body-work. Autorka licz­nych prac nauko­wych. Prowadzi rów­nież prak­ty­kę prywatną.

mgr BARBARA KUFEL-STEC  - psy­cho­te­ra­peu­ta Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Posiada cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy.  Z wykształ­ce­nia psy­cho­log. Ukończyła  4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia. Od 13 lat pra­cu­je na oddzia­le ogól­nop­sy­chia­trycz­nym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Jako nauczy­ciel spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­zie nozo­lo­gicz­nej. Prowadzi prak­ty­kę prywatną.

dr n. med.MAGDALENA JANICKA – psy­cho­log kli­nicz­ny. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia. Pracuje na oddzia­le ogól­nop­sy­chia­trycz­nym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

dr ANNA SZAŁAŃSKA – psy­cho­te­ra­peu­ta reko­men­do­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Absolwent 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej.  Naukowiec i nauczy­ciel aka­de­mic­ki, autor publi­ka­cji w dzie­dzi­nie psy­cho­lo­gii. Jest adiunk­tem na Uniwersytecie Opolskim. Angażuje się w pomoc huma­ni­tar­ną. Prowadzi tak­że pry­wat­ną praktykę.

I inni zapro­sze­ni specjaliści.