Nowy obszar szkoleń — zapraszamy!

Otwieramy nowy, odręb­ny, nie­zwią­za­ny z psy­cho­te­ra­pią obszar szko­leń – roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­nych. Zapraszamy wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne roz­wo­jem wła­snym kompetencji.