Certyfikaty EAIP

Absolwenci Studium Psychoterapii, któ­rzy uzy­ska­li odpo­wied­nio wyso­kie wyni­ki na Egzaminie Komopetencyjnym będą mogli uzy­skać nomi­na­cję do European Certyfikate for Integrative Psychotherapy (ECIP).