Psychoterapia profesjonalna a psychoterapia umedyczniona

Niniejszy arty­kuł został pier­wot­nie opu­bli­ko­wa­ny na stro­nie www.psychoterapia-polska.org/psychoterapia-profesjonalna-psychoterapia-umedyczniona, pod tytu­łem “Psychoterapia pro­fe­sjo­nal­na a psy­cho­te­ra­pia ume­dycz­nio­na” i został udo­stęp­nio­ny dzię­ki uprzej­mo­ści Polskiej Federacji Psychoterapii posia­da­ją­cej pra­wa autor­skie. Artykuł nie może być powie­la­ny ani roz­po­wszech­nia­ny bez pisem­nej zgo­dy Polskiej Federacji Psychoterapii.