Konferencja naukowa pt. “O stawaniu się psychoterapeutą”

Prelegenci:

Tomasz Teodorczyk

Dyplomowany psy­cho­te­ra­peu­ta i nauczy­ciel pra­cy z pro­ce­sem Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu, posia­da Licencję Psychoterapeutyczną i Trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Pracą z pro­ce­sem zaj­mu­je się od 1988r. Prowadzi psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, warsz­ta­ty oraz szko­le­nia i super­wi­zje. Tłumacz ksią­żek A.Mindella oraz autor arty­ku­łów o pra­cy z pro­ce­sem. Współpracuje rów­nież z fir­ma­mi przy roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów. Zajmował się tera­pią i edu­ka­cja przez sztu­kę, współ­pra­co­wał z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz z International Society for Education thro­ugh Art. Prowadził tre­nin­gi twór­czo­ści, mię­dzy­na­ro­do­we warsz­ta­ty twór­cze oraz reali­zo­wał pro­jek­ty para­ar­ty­stycz­ne z róż­ny­mi gru­pa­mi wie­ko­wy­mi i zawo­do­wy­mi w Polsce i za gra­ni­cą. Organizator pro­jek­tów spo­łecz­nych w Polsce i zagra­ni­cą. W 2013 roku reali­zo­wał wspól­nie z Agnieszką Wróblewską pro­jekt  w Ekwadorze „Psychologiczna pomoc w obsza­rze praw czło­wie­ka”. Od 2015 we współ­pra­cy z orga­ni­za­cją AHALAR pro­wa­dzą szko­le­nia i warsz­ta­ty na Ukrainie. Autor ksią­żek „Jak umie­ra­ją pta­ki” Eneteia 2014 i „Oświecenie dzio­ba­ków” Eneteia 2015.

 

Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany super­wi­zor i psy­cho­te­ra­peu­ta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Członek European Association for Psychotherapy (EAP). Prezes i współ­za­ło­ży­ciel super­wi­zor Polskiej Federacji Psychoterapii. Członek zało­ży­ciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Hellingerowskiej (obec­nie Polskie Towarzystwo Ustawień Systemowych). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Ma spe­cja­li­za­cję z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej I stop­nia. Przez 9 lat pra­co­wa­ła w Krakowskim Ośrodku Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Posiada wyszko­le­nie m.in. w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii, dia­gno­zy i hip­no­zy uzy­ska­ne w reno­mo­wa­nych ośrod­kach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Autor pro­fe­sjo­nal­nych publi­ka­cji i wystą­pień. Kieruje Szkoleniem Certyfikacyjnym i Studium Psychoterapii pro­wa­dzo­nych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. W psy­cho­te­ra­pii i super­wi­zji pre­zen­tu­je podej­ście inte­gra­tyw­ne sys­te­mo­we. Ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie jako nauczy­ciel psy­cho­te­ra­pii i dia­gno­zy oraz super­wi­zor psy­cho­te­ra­pii. Prowadzi tak­że pry­wat­ną praktykę.

 

Stanisława Kufel

Certyfikowany psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystawa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany psy­cho­te­ra­peu­ta European Association for Psychotherapy, psy­cho­log kli­nicz­ny. Pracuje w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Ma roz­le­głe doświad­cze­nie w pra­cy z pacjen­ta­mi uza­leż­nio­ny­mi. Absolwent Studium Psychoterapii Integratywnej PIPI. Jest super­wi­zo­rem kon­trak­to­wym Instytutu.

 

Dagmara Kuczyńska-Ginko

Psychoterapeuta i super­wi­zor cer­ty­fi­ko­wa­ny przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, posia­da rów­nież cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. Lekarz. Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca autor­skich pro­gra­mów szko­le­nio­wych. Jest nauczy­cie­lem i super­wi­zo­rem 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Specjalizuje się w lecze­niu zabu­rzeń jedze­nia i zabu­rzeń oso­bo­wo­ści. Poetka i arty­sta-gra­fik, pro­wa­dzi tak­że pry­wat­ną praktykę.

 

Barbara Kufel-Stec

Absolwentka 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log. Posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy kli­nicz­nej z pacjen­ta­mi w pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia. Od 13 lat pra­cu­je na oddzia­le ogól­nop­sy­chia­trycz­nym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Prowadzi prak­ty­kę pry­wat­ną. Posiada cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy (EAP).

 

Katarzyna Górka

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej w PIPI. Ukończyła licz­ne szko­le­nia z zakre­su psy­cho­te­ra­pii i dia­gno­zy kli­nicz­nej, posia­da doświad­cze­nie w pra­cy tera­peu­tycz­nej oraz szko­le­nio­wej. Od 2007 roku jest kie­row­ni­kiem Ośrodka Wsparcia Psychicznego w NZOZ Centrum Medyczne „Medyk” w Rzeszowie. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, czło­nek Komisji Etycznej Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiada cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty European Association for Psychotherapy (EAP).