PROFI 2019

Zaawansowane szkolenie superwizyjne w zakresie integratywnej psychoterapii systemowej

Po zakoń­cze­niu szko­le­nia pod­sta­wo­we­go psy­cho­te­ra­peu­ta wcho­dzi w trwa­ją­cy kil­ka lat okres kon­so­li­da­cji doświad­czeń. Na tym eta­pie nastę­pu­je wypra­co­wa­nie pozio­mu kom­pe­ten­cji pro­wa­dzą­ce do samo­dziel­no­ści w roli psy­cho­te­ra­peu­ty oraz wykry­sta­li­zo­wa­nie wła­sne­go sty­lu pra­cy. Społecznym usank­cjo­no­wa­niem samo­dziel­no­ści jest cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty. Osoby mają­ce wyż­sze aspi­ra­cje mogą na PROFI roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści na pozio­mie psy­cho­te­ra­peu­ty i super­wi­zo­ra psy­cho­te­ra­pii. Grupy PROFI mają sta­ły skład co wspie­ra pogłę­bio­ną pra­cę nad sobą.

ZAAWANSOWANE SZKOLENIE PROFI SŁUŻY:
✓ roz­wią­zy­wa­niu impa­sów oraz kry­zy­sów tera­peu­tycz­nych, konceptualizacji
✓ moni­to­ro­wa­niu pro­ce­su tera­peu­tycz­ne­go i zwięk­sza­niu efek­tyw­no­ści wła­snej praktyki
✓ uzy­ski­wa­niu infor­ma­cji zwrot­nych i oce­ny swo­jej pra­cy w kon­tek­ście wymo­gów certyfikacyjnych
✓ pogłę­bia­niu umie­jęt­no­ści w psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej i psy­cho­te­ra­pii ogólnej
✓ wymia­nie doświad­czeń, szcze­gól­nie istot­nej dla psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych poza zespołem
✓ uzy­ska­niu opar­cia w gru­pie podob­nie pra­cu­ją­cych osób
✓ pod­sta­wo­we­mu zaję­ciu się wąt­ka­mi oso­bi­sty­mi lub pro­ble­ma­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi zwią­za­ny­mi z pra­cą zawodową

OD UCZESTNIKÓW OCZEKUJE SIĘ:
✓ sys­te­ma­tycz­nej pre­zen­ta­cji swo­jej pracy
✓ umie­jęt­no­ści kon­struk­tyw­ne­go przyj­mo­wa­nia infor­ma­cji zwrotnych
✓ aktyw­ne­go uczest­nic­twa w zajęciach

W PROGRAMIE:
✓ gru­po­wa super­wi­zja pacjentów
✓ super­wi­zja in vivo pra­cy terapeutycznej
✓ ćwi­cze­nia warsztatowe

ORGANIZACJA: Szkolenie skła­da się z 9 zjaz­dów jed­no­dnio­wych oraz  1 zjaz­du dwudniowego.

Szkolenie koń­czy się Egzaminem Kompetencyjnym. Uczestnictwo w tym egza­mi­nie jest nie­zbęd­ne dla uzy­ska­nia zali­cze­nia PROFI. Celem egza­mi­nu jest czu­wa­nie nad roz­wo­jem kom­pe­ten­cji psy­cho­te­ra­peu­ty w trak­cie szko­le­nia. Oceniane są kom­pe­ten­cje oso­bo­wo­ścio­we i tech­nicz­ne w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej i w psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej. Każdy egza­mi­no­wa­ny otrzy­mu­je oce­nę swo­ich moc­nych i sła­bych stron i wska­zów­ki do dal­szej pra­cy nad sobą. Otrzymuje tak­że świa­dec­two z ilo­ścio­wą oce­ną poszcze­gól­nych kom­pe­ten­cji. Zdawanie tego egza­mi­nu na odpo­wied­nim pozio­mie jest jed­nym z warun­ków uzy­ska­nia reko­men­da­cji Kolegium Superwizorów dopusz­cza­ją­ce­go do pro­ce­du­ry certyfikacyjnej.

Warunkiem zali­cze­nia rocz­ne­go szko­le­nia PROFI jest uczest­nic­two w koń­co­wym egza­mi­nie kom­pe­ten­cyj­nym, obec­ność i aktyw­ność na zaję­ciach super­wi­zyj­nych i wywią­za­nie się ze zobo­wią­zań finansowych.

Komisja egza­mi­na­cyj­na: Milena Karlińska-Nehrebecka, Dagmara Kuczyńska-Ginko, Stanisława Kufel.

Egzamin kom­pe­ten­cyj­ny nie jest rów­no­znacz­ny z Egzaminem Certyfikacyjnym Polskiego Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej lub Polskiej Federacji Psychoterapii.
Egzaminy Certyfikacyjne są pro­wa­dzo­ne przez PTPIiS, PFP i skła­da­ne przed Komisją Zewnętrzną wobec pod­mio­tu szko­lą­ce­go, zło­żo­ną z cer­ty­fi­ko­wa­nych super­wi­zo­rów. Dokładne warun­ki ubie­ga­nia się o Certyfikaty PTPIiS lub PFP są opi­sa­ne na stro­nach tych stowarzyszeń.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE PROFI:
Szkolenie prze­wi­dzia­ne jest dla absol­wen­tów 4‑letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, zain­te­re­so­wa­nych uzy­ska­niem Certyfikatu Psychoterapeuty PTPIi lub PFP, Certyfikatu Superwizora PTPIiS lub PFP oraz kon­ty­nu­acją roz­wo­ju zawodowego.