Regulamin szkoleń

Poniższy regu­la­min doty­czy szko­leń orga­ni­zo­wa­nych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Milena Karlińska-Nehrebecka

I. Organizujący szkolenia

Szkolenia orga­ni­zu­je Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Milena Karlińska-Nehrebecka, zwa­ny dalej „Instytutem”.

II. Szkolenia
 1. Instytut orga­ni­zu­je szko­le­nia w swo­jej sie­dzi­bie w Krakowie przy ul. Pod Skałą 9  lub w innych wyzna­czo­nych ośrod­kach na tere­nie Polski, w zakre­sie i ter­mi­nach szcze­gó­ło­wo opi­sa­nych w ofer­cie szko­leń publi­ko­wa­nej corocz­nie na stro­nie inter­ne­to­wej Instytutu: www.pipi.org.pl.
 2. Szkolenia dedy­ko­wa­ne odby­wa­ją się według odręb­nych usta­leń z klientem.
III. Warunki i zgłoszenie uczestnictwa
 1. Uczestnikami szko­leń orga­ni­zo­wa­nych przez Instytut mogą być: 
  • psy­cho­lo­go­wie,
  • leka­rze,
  • psy­cho­te­ra­peu­ci,
  • absol­wen­ci nauk medycznych,
  • nauczy­cie­le,
  • peda­go­dzy.
 2. Podstawą uczest­nic­twa w szko­le­niu jest wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go dostęp­ne­go na stro­nie Instytutu oraz wpła­ta na rachu­nek Instytutu zadat­ku okre­ślo­ne­go w ofer­cie szko­le­nia publi­ko­wa­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Instytutu www.pipi.org.pl.
 3. Osoby zakwa­li­fi­ko­wa­ne otrzy­ma­ją pisem­ne potwier­dze­nie, infor­ma­cje orga­ni­za­cyj­ne oraz dane na temat moż­li­wo­ści odpłat­nych noc­le­gów w miej­scu szkolenia.
IV. Rezygnacja z uczestnictwa — odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
 1. Rezygnację z uczest­nic­twa w szko­le­niu nale­ży zgło­sić do Instytutu dro­gą mailo­wą lub telefonicznie.
 2. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z uczest­nic­twa w ter­mi­nie do 14 dni przed datą roz­po­czę­cia szko­le­nia Zamawiającemu przy­słu­gu­je zwrot uisz­czo­nej zalicz­ki w całości.
 3. W przy­pad­ku otrzy­ma­nia przez Instytut oświad­cze­nia o rezy­gna­cji ze szko­le­nia w ter­mi­nie krót­szym niż 14 dni przed datą roz­po­czę­cia szko­le­nia, nie póź­niej jed­nak niż na 7 dni robo­cze przed datą roz­po­czę­cia szko­le­nia, Zamawiającemu przy­słu­gu­je zwrot zalicz­ki pomniej­szo­nej o fak­tycz­ne kosz­ty ponie­sio­ne przez Instytut w związ­ku z orga­ni­za­cją szkolenia.
 4. Zamawiający wyra­ża zgo­dę na to, że w przy­pad­ku rezy­gna­cji ze szko­le­nia przez Zamawiającego póź­niej niż na 7 dni robo­czych przed datą roz­po­czę­cia szko­le­nia lub nie wzię­cia udzia­łu w szko­le­niu, Instytut zacho­wu­je pra­wo do peł­ne­go wyna­gro­dze­nia za szko­le­nie. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Instytut może zwró­cić wpła­co­na kwo­tę po potrą­ce­niu zaliczki.
V. Zmiany terminu szkolenia
 1. W przy­pad­ku odwo­ła­nia szko­le­nia przez Instytut, według wybo­ru Zamawiającego, Instytut zwró­ci wpła­co­ną kwo­tę w cało­ści lub prze­pro­wa­dzi szko­le­nie w innym wska­za­nym przez sie­bie terminie.
 2. Instytut zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny cen i pro­gra­mu szko­le­nia, o czym poin­for­mu­je Zamawiającego przy­naj­mniej na 7 dni naprzód przed ter­mi­nem szko­le­nia. Zamawiający w takim wypad­ku może zre­zy­gno­wać ze szko­le­nia uzy­sku­jąc zwrot wpła­co­ne­go zadat­ku bez obo­wiąz­ku pokry­cia kosz­tów szkolenia.
VI. Ceny szkoleń i warunki płatności
 1. Cena szko­le­nia jest usta­la­na corocz­nie i publi­ko­wa­na na stro­nie inter­ne­to­wej Instytutu.
 2. Ceny szko­leń obej­mu­ją: koszt szko­le­nia, kom­plet mate­ria­łów szko­le­nio­wych, zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go odby­cie szkolenia.
 3. Ceny szko­leń nie obej­mu­ją kosz­tów dojaz­dów oraz zakwa­te­ro­wa­nia uczest­ni­ków szkoleń.
 4. Zamawiający wpła­ca zalicz­kę w wyso­ko­ści opu­bli­ko­wa­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Instytutu w ter­mi­nie 5 dni od daty zgło­sze­nia uczest­nic­twa. Pozostałą część wyna­gro­dze­nia tj. kwo­tę opu­bli­ko­wa­ną na stro­nie Instytutu w ter­mi­nie zgod­nym z opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie Instytutu.
 5. Brak wpła­ty zalicz­ki w wyma­ga­nym ter­mi­nie sta­no­wi domnie­ma­ną rezy­gna­cję ze szko­le­nia i upo­waż­nia Instytut do nie­świad­cze­nia usług dla Zamawiającego.
VII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 paź­dzier­ni­ka 1997 roku poz. 833.) Instytut nie prze­ka­zu­je, nie sprze­da­je i nie uży­cza zgro­ma­dzo­nych danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków innym oso­bom lub insty­tu­cjom. Dane oso­bo­we poda­ne przez Zamawiającego (imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fo­nu, adres e‑mailowy) trak­to­wa­ne są jako infor­ma­cje w naj­wyż­szym stop­niu pouf­ne i słu­żą tyl­ko i wyłącz­nie do celów komu­ni­ka­cji pomię­dzy Zamawiającym a Instytutem.

VIII. Reklamacje
 1. Zamawiający może skła­dać rekla­ma­cje doty­czą­ce szko­leń w for­mie pisem­nej do Instytutu naj­póź­niej w ter­mi­nie 30 dni od daty zakoń­cze­nia szkolenia.
 2. Każdy z uczest­ni­ków po zakoń­cze­niu szko­le­nia ma pra­wo do wypeł­nie­nia ankie­ty oce­nia­ją­cej jakość szkolenia.

Masz inne pyta­nie? Czekamy na tel. 797 414 938 lub e‑mail: biuro@pipi.org.pl

Zapraszamy!