Zapisy na szkolenia

    Chcę otrzy­mać fak­tu­rę VAT


    Regulamin szko­leń

    Zgodnie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych, zło­że­nie niniej­szej dekla­ra­cji jest wyra­że­niem zgo­dy na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie poda­nych wyżej danych dla celów uczest­nic­twa w szko­le­niach w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN.