Psychoterapia: nauka i praktyka

Zapraszamy psy­cho­te­ra­peu­tów i oso­by zain­te­re­so­wa­ne psy­cho­te­ra­pią.

Będziemy w tym dzia­le zamiesz­czać infor­ma­cje pomoc­ne w roz­wo­ju zawo­do­wym:
– o impre­zach zawo­do­wych,
– o róż­no­ra­kich orga­ni­za­cjach psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych,
– o donie­sie­niach z badań nauko­wych.

Jednocześnie będzie­my poru­szać i komen­to­wać pro­ble­my waż­ne dla nasze­go śro­do­wi­ska zawo­do­we­go.

Nasz zawód, a zara­zem dys­cy­pli­na nauko­wa dyna­micz­nie się roz­wi­ja. I temu wła­śnie będzie­my się przy­glą­dać, zachę­ca­jąc jed­no­cze­śnie Państwa – Koleżanki i Kolegów do włą­cza­nia się w życie nasze­go śro­do­wi­ska, do współ­two­rze­nia tego, co nas doty­czy i do roz­wi­ja­nia swo­ich pasji zawo­do­wych w ramach róż­nych kie­run­ków psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych.