Dział Naukowy

Brak wpływu studiów psychoterapeuty na jego skuteczność i kompetencje zawodowe – wstępne wyniki badań

W śro­do­wi­sku zawo­do­wym i pośród laików roz­po­wszech­nio­ny jest pogląd, że kie­ru­nek stu­diów ukoń­czo­nych przez psy­cho­te­ra­peu­tę jest jed­ną z tych deter­mi­nant. Przeprowadzono bada­nie mają­ce zwe­ry­fi­ko­wać tezę, że psy­cho­te­ra­peu­ci któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia lekar­skie, psy­cho­lo­gicz­ne lub peda­go­gicz­ne są sku­tecz­niej­si i bar­dziej kom­pe­tent­ni niż absol­wen­ci innych kierunków.

Próba badaw­cza i meto­dy: Próba liczy­ła 235 diad psy­cho­te­ra­peu­ta-pacjent. Psychoterapeutami byli stu­den­ci Studium Psychoterapii Integratywnej. Przed roz­po­czę­ciem tre­nin­gu ukoń­czy­li oni róż­ne stu­dia magi­ster­skie: psy­cho­lo­gicz­ne, peda­go­gicz­ne, teo­lo­gicz­ne, lekar­skie, pie­lę­gniar­skie, filo­lo­gicz­ne, praw­ni­cze, inne huma­ni­stycz­ne lub w naukach przy­rod­ni­czych. Przedmiotem oce­ny była sesja psy­cho­te­ra­peu­tycz­na. Po zakoń­cze­niu sesji pacjent wypeł­niał szcze­gó­ło­wą ska­lę ocen, doty­czą­cą psy­cho­te­ra­peu­ty i sesji. Kompetencje psy­cho­te­ra­peu­ty oce­nia­ne były przez eks­per­tów w opar­ciu o ska­lę ocen doty­czą­cą kom­pe­ten­cji oso­bi­stych i tech­nicz­nych, na pod­sta­wie obser­wo­wal­nych kry­te­riów. Do obli­cze­nia wyni­ków zasto­so­wa­no meto­dy nieparametryczne.

Wyniki: Psycholodzy i leka­rze i peda­go­dzy oka­za­li się tak samo efek­tyw­ni i kom­pe­tent­ni jak psy­cho­te­ra­peu­ci z któ­rzy ukoń­czy­li inne stu­dia huma­ni­stycz­ne lub w naukach przy­rod­ni­czych. Tym samym nie zna­le­zio­no empi­rycz­nych pod­staw dla uprzy­wi­le­jo­wy­wa­nia psy­cho­lo­gów, leka­rzy lub peda­go­gów w dostę­pie do kształ­ce­nia w zawo­dzie psychoterapeuty.

Zobacz wstęp­ne wyni­ki badań » wstęp­ne wyni­ki badań

Finał prac nad polską wersją CORE-OM

Zbliżamy się do koń­ca prac nad pol­ską wer­sją zna­ko­mi­te­go narzę­dzia bada­ją­ce­go sku­tecz­ność psy­cho­te­ra­pii – CORE-OM. Tym samym zmie­rza­my do dopeł­nie­nia fascy­nu­ją­cej współ­pra­cy z kole­ga­mi z Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec w tym zakresie.

CORE-OM, bry­tyj­skie narzę­dzie słu­żą­ce do pomia­ru zmian nastę­pu­ją­cych w psy­cho­te­ra­pii został w 2010 roku prze­ło­żo­ny na język pol­ski przez zespół z Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, kie­ro­wa­ny przez pro­fe­so­ra Chrisa Evansa z Nottingham University i CORE System Trust.

Profesor Evans, psy­chia­tra, psy­cho­te­ra­peu­ta medycz­ny, psy­cho­ana­li­tyk gru­po­wy i psy­cho­te­ra­peu­ta sys­te­mo­wy, jest współ­au­to­rem (pierw­szym auto­rem) CORE-OM i człon­kiem Zarządu CORE sys­tem Trust, posia­da­ją­ce­go copy­ri­ght na narzę­dzia CORE.

CORE-OM jest testem, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny w 2002 roku w Wielkiej Brytanii. Z zało­że­nia miał być prak­tycz­ny, przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ka, łatwy w obli­cza­niu „na pie­cho­tę”, dostęp­ny bez­płat­nie na zasa­dzie „copy-left” i mieć wyso­ką jakość psy­cho­me­trycz­ną. I rze­czy­wi­ście taki jest. Oprócz tego, że jest dobrym narzę­dziem, uży­wa­ją­cym języ­ka zro­zu­mia­łe­go na każ­dym pozio­mie wykształ­ce­nia, jest jedy­ną w Polsce tego typu meto­dą dostęp­ną dla kli­ni­cy­stów za dar­mo, co w kon­tek­ście wyso­kich kosz­tów legal­nych i wali­do­wa­nych testów w naszym kra­ju, jest war­to­ścią nie do przecenienia.

Copy-left” ozna­cza, że tekst nie może być zmie­nia­ny w jaki­kol­wiek spo­sób, tak­że tłu­ma­czo­ny, bez for­mal­ne­go zezwo­le­nia Trustu CORE System (patrz: www.coreims.co.uk/CORE_Copyright.html), ale może być bez­płat­nie repro­du­ko­wa­ny w wer­sji papie­ro­wej, pod warun­kiem, że nie będzie w żaden spo­sób zmie­nia­ny. Żadne tłu­ma­cze­nie nie może mieć miej­sca bez zgo­dy i apro­ba­ty prof. Evansa.

Więcej infor­ma­cji na temat instru­men­tów CORE i sys­te­mu opro­gra­mo­wa­nia CORE, CORE-Net, któ­ry miej­my nadzie­ję, zosta­nie w koń­cu prze­tłu­ma­czo­ny na pol­ski, moż­na zna­leźć na www.coreims.co.uk.

Rodzina testów CORE była sto­so­wa­na w licz­nych pro­jek­tach badaw­czych (patrz: www.coreims.co.uk/Downloads_References.html) i prze­tłu­ma­czo­no dotych­czas, pod kie­row­nic­twem prof. Evansa, na 25 języ­ków, w tym nie­miec­ki, fran­cu­ski, japoń­ski, wło­ski, hisz­pań­ski, albań­ski, sło­wac­ki, chor­wac­ki, hin­di, urdu, szwedz­ki. Jesteśmy dum­ni, że doda­li­śmy do tej listy język polski.

Polska wali­da­cja testu CORE jest bli­ska ukoń­cze­nia przez Milenę Karlińską-Nehrebecką, w ramach pra­cy dok­tor­skiej na Uniwersytecie Zygmunta Freuda w Wiedniu, pod kie­run­kiem Omara Gelo i Dana Pokorny. Umożliwi ona pol­skim psy­cho­te­ra­peu­tom, psy­cho­lo­gom, leka­rzom i innym kli­ni­cy­stom oce­nia­ją­cym rezul­ta­ty psy­cho­te­ra­pii sto­so­wa­nie rze­tel­ne­go akcep­to­wa­ne­go przez pacjen­tów narzę­dzia – za darmo.

Osoby zain­te­re­so­wa­ne tłu­ma­cze­niem narzę­dzi CORE na inne języ­ki, lub chcą­ce pra­co­wać nad utwo­rze­niem tłu­ma­cze­nia, któ­re jesz­cze nie zosta­ło wyko­na­ne lub nie zosta­ło roz­po­czę­te, mogą skon­tak­to­wać się z Profesorem Evansem poprzez  www.psyctc.org/cgi-bin/mailto.pl?webmaster.

Alicja Heyda zaproszonym gościem konferencji w Belgii

19th International Conference Bonding Psychotherapy “Attachment, the essen­ce of rela­tion­ship” odby­ła się w dniach 7–9 czerw­ca 2013 w Bruges, Belgia.

Była to kon­fe­ren­cja świa­to­wej orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cej się bon­din­giem, jed­ną ze szkół psy­cho­te­ra­pii poprzez dotyk i więź. Skupiają się one na tym, że czło­wiek ma bio­lo­gicz­nie uwa­run­ko­wa­ną potrze­bę emo­cjo­nal­nej i fizycz­nej bli­sko­ści, a zaspo­ko­je­nie tej potrze­by jest nie­zbęd­ne do bycia w dobrych rela­cjach z inny­mi. Konferencja poświę­co­na była wła­śnie kwe­stii potrzeb, przy­wią­za­nia i relacji.

Zaproszonym gościem kon­fe­ren­cji była m. in. Alicja Heyda, psy­cho­te­ra­peut­ka, psy­cho­on­ko­log, współ­pra­cow­nik Instytutu. Wygłosiła ona wystą­pie­nie pt. “The impact of Integrative Breathwork Psychoterapy on the Psychosomatic Status of Breast Cancer Patients”, w któ­rym zapre­zen­to­wa­ła wyni­ki badań nad swo­ją autor­ską meto­dą psy­cho­te­ra­pii, a następ­nie prze­pro­wa­dzi­ła dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji warsz­tat z psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych tech­nik oddechowych.

Zobacz abs­trakt » 

Zobacz pre­zen­ta­cję »pre­zen­ta­cja A. Heyda

Oglądaj Warsztat odde­cho­wy »