20-lecie Deklaracji Strasburskiej — jej znaczenie dla psychoterapii polskiej i europejskiej

/Milena Karlińska-Nehrebecka/
Podpisana zosta­ła w 1990 roku przez wio­dą­cych psy­cho­te­ra­peu­tów euro­pej­skich. Stanowi kamień węgiel­ny psy­cho­te­ra­pii euro­pej­skiej i daje wykład­nię pod­staw psy­cho­te­ra­pii jako zawo­du i psy­cho­te­ra­pii jako dys­cy­pli­ny naukowej.
Obecnie w opar­ciu o nią dzia­ła 120 tysię­cy euro­pej­skich psy­cho­te­ra­peu­tów z 41 kra­jów, zrze­szo­nych w Europejskim Towarzystwie Psychoterapii (EAP). Treść Deklaracji wska­zu­je, że nasz zawód jest wol­nym zawo­dem, czy­li prak­ty­ku­je się go samo­dziel­nie, z peł­ną oso­bi­stą odpowiedzialnością.
Oznacza to, że psy­cho­te­ra­peu­ta w swo­ich decy­zjach zawo­do­wych musi być suwe­ren­ny i nie może pod­le­gać, w wymia­rze mery­to­rycz­nym, przed­sta­wi­cie­lom innych zawo­dów, np. leka­rzom, psy­cho­lo­gom czy peda­go­gom. Jedynie super­wi­zor psy­cho­te­ra­pii może, a nie­kie­dy powi­nien, inge­ro­wać w pro­ces lecze­nia pro­wa­dzo­ne­go przez psychoterapeutę.
Kształcenie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty prze­bie­ga na pozio­mie pody­plo­mo­wym i jest opar­te na wie­dzy nauko­wej. Psychoterapia jako dys­cy­pli­na nauko­wa czer­pie z wie­lu nauk pod­sta­wo­wych, zarów­no spo­łecz­nych, huma­ni­stycz­nych jak i przy­rod­ni­czych, wza­jem­nie nie­re­du­ko­wal­nych. Dlatego jest zara­zem nauką nomo­te­tycz­ną i idio­gra­ficz­ną, korzy­sta­ją­cą z badań ilo­ścio­wych i jako­ścio­wych, rów­no­praw­nych i wza­jem­nie się uzu­peł­nia­ją­cych. I bez stu­diów przy­pad­ku Freuda, i bez sta­ty­stycz­nych meta­ana­liz badań nad sku­tecz­no­ścią, psy­cho­te­ra­pia nie była by tym, czym jest obecnie.
Natura psy­cho­te­ra­pii jako dys­cy­pli­ny nauko­wej prze­są­dza też o pod­sta­wach jej kształ­ce­nia. Gdzie wymóg, by psy­cho­te­ra­peu­ta miał począt­ko­we wykształ­ce­nie w naukach spo­łecz­nych lub huma­ni­stycz­nych, uwzględ­nia zna­cze­nie, jakie dla psy­cho­te­ra­pii ma i psy­cho­lo­gia, i socjo­lo­gia, i filo­zo­fia, i antro­po­lo­gia i wie­le innych obsza­rów wie­dzy o człowieku.
Podkreślona jest też war­tość róż­no­rod­no­ści kie­run­ków psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych jako wymiar, któ­ry nale­ży chro­nić i wspie­rać. Jak wie­my z badań empi­rycz­nych, róż­no­rod­ność podejść daje pacjen­tom moż­li­wość zna­le­zie­nia takie­go spo­so­bu pro­wa­dze­nia psy­cho­te­ra­pii, jaki będzie dla nich naj­bar­dziej pomoc­ny. Zaś zna­jo­mość innych, niż oso­bi­ście upra­wia­ny, kie­run­ków psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych jest koniecz­nym ele­men­tem kształ­ce­nia psychoterapeuty.
Deklaracja wska­zu­je tak­że, jakie kom­po­nen­ty w wyszko­le­niu psy­cho­te­ra­peu­ty są nie­zbęd­ne. Pierwszym z nich jest psy­cho­te­ra­pia wła­sna lub jej ekwi­wa­lent, wła­ści­wy dla dane­go kie­run­ku psy­cho­te­ra­pii, nazy­wa­ne doświad­cze­niem wła­snym (self-expe­rien­ce).
Obowiązek obszer­nej wła­snej psy­cho­te­ra­pii naj­bar­dziej wyróż­nia zawód psy­cho­te­ra­peu­ty spo­śród innych zawo­dów ope­ru­ją­cych w dzie­dzi­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go; psy­chia­try, psy­cho­lo­ga, sek­su­olo­ga czy „tera­peu­ty”. Własna psy­cho­te­ra­pia peł­ni sze­reg funkcji:
1. Umożliwia i poma­ga przy­szłe­mu psy­cho­te­ra­peu­cie prze­pra­co­wa­nie tych wymia­rów oso­bo­wo­ści, któ­re mogły­by być destruk­cyj­ne dla pacjen­tów. Przyczynia się zatem do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa pacjen­tów i chro­nie­nia ich przed nad­uży­cia­mi ze stro­ny psychoterapeutów.
2. Pomaga roz­po­znać wła­sne ograniczenia.
3. Pomaga roz­po­zna­wać, jakie­go rodza­ju wpływ wywie­ra na inne oso­by, a to umoż­li­wia świa­do­me budo­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie rela­cji tera­peu­tycz­nej i soju­szu tera­peu­tycz­ne­go – empi­rycz­nie potwier­dzo­nych czyn­ni­ków sku­tecz­no­ści psychoterapeutycznej.
4. Leczy psy­cho­te­ra­peu­tę, jak dowo­dzą bada­nia, pro­wa­dząc do roz­wo­ju oso­bi­ste­go i poprawy
w jego oso­bi­stych trudnościach.
5. Daje psy­cho­te­ra­peu­cie doświad­cze­nie roli pacjen­ta. Wiemy z doświad­cze­nia, jak poucza­ją­ce jest takie doświad­cze­nie dla per­so­ne­lu leczą­ce­go i do jakich wyna­tu­rzeń, np. w służ­bie zdro­wia, pro­wa­dzi jego brak.
6. Daje psy­cho­te­ra­peu­cie nama­cal­ne oso­bi­ste doświad­cze­nie jak oddzia­łu­je wybra­ny przez nie­go kie­ru­nek psy­cho­te­ra­pii. Jak wia­do­mo z badań nad psy­cho­te­ra­pią z ostat­nich dekad, ogrom­ną część sku­tecz­no­ści psy­cho­te­ra­pii gene­ru­je tzw. alle­gian­ce effect – prze­ko­na­nie psy­cho­te­ra­peu­ty do sto­so­wa­nych metod. Jest on kil­ku­krot­nie więk­szy od wpły­wu tech­ni­ki spe­cy­ficz­nej terapeutycznej.
Nie spo­sób więc prze­ce­nić roli, jaką w budo­wa­niu sku­tecz­no­ści psy­cho­te­ra­peu­ty daje prze­ży­cie danej odmia­ny psy­cho­te­ra­pii na wła­snej skó­rze. Scharakteryzowane powy­żej efek­ty wła­snej psy­cho­te­ra­pii psy­cho­te­ra­peu­ty pozwa­la­ją też zro­zu­mieć jak nie­bez­piecz­ną dla pacjen­tów jest prak­ty­ka pla­có­wek szko­le­nio­wych i opie­ki zdro­wot­nej pozwa­la­ją­cych, by tera­peu­ci pra­co­wa­li z pacjen­ta­mi nie prze­szedł­szy wła­snej solid­nej psychoterapii.
Inne skła­do­we tre­nin­gu psy­cho­te­ra­peu­ty to szko­le­nie w teo­rii oraz szko­le­nie prak­tycz­ne w posta­ci prak­ty­ki super­wi­zo­wa­nej i sta­żu klinicznego.
Polskie orga­ni­za­cje, któ­re przy­ję­ły Deklarację Strasburską to:
• Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
• Polska Federacja Psychoterapii
• Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
• Instytut Terapii Gestalt
• Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
• Polskie Stowarzyszenie NLPt
• Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
• Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej
• Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
• oraz indy­wi­du­al­ni psy­cho­te­ra­peu­ci posia­da­ją­cy European Certificate of Psychotherapy – oko­ło 170 psychoterapeutów.

Strasburg Declaration
1. Psychoterapia jest nie­za­leż­ną dys­cy­pli­ną nauko­wą prak­ty­ko­wa­ną jako nie­za­leż­ny, wol­ny zawód.
2. Szkolenie w psy­cho­te­ra­pii prze­bie­ga na zaawan­so­wa­nym, kwa­li­fi­ko­wa­nym pozio­mie naukowym.
3. Gwarantuje się i zabez­pie­cza róż­no­rod­ność podejść psychoterapeutycznych.
4. Pełne szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne obej­mu­je teo­rię, doświad­cze­nie oso­bi­ste (self-expe­rien­ce) oraz prak­ty­kę pod super­wi­zją. Nabywana jest odpo­wied­nia wie­dza o róż­no­rod­nych meto­dach psychoterapeutycznych.
5. Do szko­le­nia w psy­cho­te­ra­pii dro­ga wie­dzie poprzez roz­ma­ite wykształ­ce­nie początkowe,
w szcze­gól­no­ści poprzez nauki huma­ni­stycz­ne i społeczne.
Strasbourg, October 21st, 1990