Żyjemy w sta­łych prze­bra­niach, maskach, świe­cie sym­bo­li. Zawsze sło­wo i czyn zna­czą coś wię­cej niż nasza świa­do­ma inten­cja.

- Zygmunt Freud

O instytucie

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej w obec­nej for­mie pro­wa­dzi dzia­łal­ność  od 1992 roku, ofe­ru­jąc cało­ścio­we kształ­ce­nie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty, zgod­ne z wymo­ga­mi NFZ – Studium Psychoterapii. Dyrektorem i wła­ści­cie­lem jest Milena Karlińska-Nehrebecka.

Instytut dzia­ła zgod­nie z Deklaracją Strasburską. Instytut i jego psy­cho­te­ra­peu­ci są afi­lio­wa­ni w mię­dzy­na­ro­do­wych i pol­skich sto­wa­rzy­sze­niach nauko­wych; European Association for Psychotherapy, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskim Towarzystwie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Society for Psychotherapy Research itp. W swo­jej dzia­łal­no­ści nauko­wej współ­pra­cu­je z Sigmund Freud University z Wiednia.

Ze szko­leń w Instytucie sko­rzy­sta­ło dotąd ponad 7800 osób, a rocz­nie ze szko­leń, super­wi­zji i kon­sul­ta­cji korzy­sta oko­ło 600 pro­fe­sjo­na­li­stów, głów­nie psy­cho­lo­gów, leka­rzy, peda­go­gów i innych spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się ochro­ną zdro­wia lub pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną.

Od stycz­nia 2017 roku sie­dzi­ba Instytutu znaj­du­je się przy ul. Pod Skałą 9, w uro­kli­wym miej­scu Krakowa. Nasi pacjen­ci i stu­den­ci mają przy­ja­zną i funk­cjo­nal­ną prze­strzeń, któ­rą trak­tu­ją jak swój dom.

Instytut jest człon­kiem orga­ni­za­cyj­nym Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) oraz European Association for Psychotherapy. Jego przed­sta­wi­cie­le pro­wa­dzą bada­nia nauko­we, aktyw­nie roz­wi­ja­ją nowe obsza­ry psy­cho­te­ra­pii inte­gra­tyw­nej i bio­rą udział w pra­cach legi­sla­cyj­nych doty­czą­cych zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty.  któ­ra pro­wa­dzi inten­syw­ne dzia­ła­nia na rzecz przy­wró­ce­nia pol­skim psy­cho­te­ra­peu­tom peł­ni ich praw.