Deklaracja prawna

Teksty i arty­ku­ły na naszej stro­nie są chro­nio­ne pra­wem autor­skim. Umieszczanie w innych publi­ka­cjach cało­ści lub czę­ści tek­stów znaj­du­ją­cych się na tej stro­nie wyma­ga pisem­nej zgo­dy wła­ści­cie­la praw autor­skich. Jeśli Państwo cytu­je­cie nasze tek­sty lub ich frag­men­ty, ocze­ku­je­my poda­nia tytu­łu, imie­nia i nazwi­ska auto­ra oraz adre­su inter­ne­to­we­go naszej stro­ny, a tak­że daty pobra­nia tek­stu. Osoby naru­sza­ją­ce pra­wa autor­skie Instytutu ponio­są praw­ne konsekwencje.

Publikacje umiesz­czo­ne na naszej stro­nie mają upo­wszech­niać wie­dzę na temat psy­cho­te­ra­pii i zdro­wia oraz dostar­czać infor­ma­cji poten­cjal­nym pacjen­tom, psy­cho­te­ra­peu­tom i oso­bom wyko­nu­ją­cym zawo­dy zwią­za­ne z ochro­ną zdro­wia. Są one przy­go­to­wy­wa­ne przez spe­cja­li­stów dba­ją­cych o zgod­ność infor­ma­cji z aktu­al­ną wie­dzą nauko­wą, któ­ra jed­nak sta­le się zmie­nia i poszerza.

Z tych powo­dów Instytut nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za kon­se­kwen­cje wyko­rzy­sty­wa­nia publi­ka­cji zawar­tych na stro­nie nie­zgod­nie z ich przeznaczeniem.

Lektura stro­ny nie może zastą­pić kon­sul­ta­cji u odpo­wied­nie­go spe­cja­li­sty ani też nie daje nie­pro­fe­sjo­na­li­stom prawa/podstaw do pro­wa­dze­nia dia­gno­zy czy terapii.