Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS)

Towarzystwo powsta­ło z ini­cja­ty­wy psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych w  mode­lu Integratywnej Psychoterapii Systemowej, zain­te­re­so­wa­nych budo­wa­niem śro­do­wi­ska zawo­do­we­go pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rych łączą wspól­ne war­to­ści; wyso­kie stan­dar­dy kształ­ce­nia, prze­strze­ga­nie ety­ki zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty, roz­wój zawo­do­wy, otwar­tość na róż­ne nur­ty psy­cho­te­ra­pii, doce­nia­nie war­to­ści badań nauko­wych dla prak­ty­ki kli­nicz­nej, orien­ta­cja na mię­dzy­na­ro­do­wą wspól­no­tę zawo­do­wą, kole­żeń­stwo i wspie­ra­nie się w prak­ty­ko­wa­niu zawo­du psychoterapeuty.

Procedura cer­ty­fi­ka­cyj­na jest zgod­na z wymo­ga­mi Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.
Certyfikat Psychoterapeuty jest gwa­ran­tem naj­wyż­sze­go pozio­mu kom­pe­ten­cji psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych w opar­ciu o aktu­al­ną wie­dzę nauko­wą z dzie­dzi­ny nauk psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych i pokrewnych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘPROCEDURĄ CERTYFIKACYJNĄ »

www.towarzystwopsychoterapii.pl