Certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP)

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powsta­ła w grud­niu 2004 r. Celem Federacji jest pro­mo­wa­nie psy­cho­te­ra­pii dla dobra publicz­ne­go i repre­zen­to­wa­nie psy­cho­te­ra­peu­tów pol­skich wobec władz i orga­ni­za­cji w kra­ju oraz na forum międzynarodowym.
Polska Federacja Psychoterapii jest naj­więk­szą orga­ni­za­cją zawo­do­wą psy­cho­te­ra­peu­tów, któ­ra zrze­sza ok. 1200 przed­sta­wi­cie­li tego zawodu.
Działając w opar­ciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uzna­je zawód psy­cho­te­ra­peu­ty jako auto­no­micz­ny oraz sta­no­wi plat­for­mę dys­ku­sji i dzia­ła­nia otwar­tą dla psy­cho­te­ra­peu­tów wszyst­kich nur­tów i kie­run­ków psy­cho­te­ra­pii uzna­nych przez WHO.

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, odpo­wia­da na zapo­trze­bo­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych psy­cho­te­ra­peu­tów pra­gną­cych uzy­skać potwier­dze­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji przez odpo­wied­nią orga­ni­za­cję psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Często, mimo rze­tel­ne­go przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go nie prak­ty­ku­ją kie­run­ku, w któ­rym zosta­li wyszko­le­ni lub nie znaj­du­ją miej­sca dla sie­bie w ist­nie­ją­cych nie­mo­dal­no­ścio­wych orga­ni­za­cjach cer­ty­fi­ku­ją­cych psy­cho­te­ra­peu­tów w Polsce.

Certyfikat Psychoterapeuty PFP jest opar­ty na kry­te­riach nauko­wych i na Deklaracji Strasburskiej. Spełnia wyso­kie stan­dar­dy European Association for Psychotherapy, oraz nie­co niż­sze wymo­gi Polskiej Rady Psychoterapii. Certyfikat został zaak­cep­to­wa­ny przez European Association for Psychotherapy, macie­rzy­stą orga­ni­za­cję PFP. Procedura cer­ty­fi­ka­cy­cj­na jest zgod­na z wymo­ga­mi Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.

Celem Certyfikatu Psychoterapeuty jest zagwa­ran­to­wa­nie naj­wyż­sze­go pozio­mu kom­pe­ten­cji psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych w opar­ciu o aktu­al­ną wie­dzę nauko­wą z dzie­dzi­ny nauk psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych i pokrewnych.

Certyfikat sta­no­wi potwier­dze­nie, że legi­ty­mu­ją­cy się nim psy­cho­te­ra­peu­ta speł­nia wyso­kie kry­te­ria mery­to­rycz­ne, wywie­dzio­ne z wyni­ków badań naukowych.

Osoby, któ­re uzy­ska­ją cer­ty­fi­kat Federacji mogą apli­ko­wać o European Certificate of Psychotherapy, o ile po speł­nie­niu kry­te­riów ilo­ścio­wych 4‑letniego szko­le­nia wyma­ga­ne­go do cer­ty­fi­ka­tu PFP, odby­ły 900 godz. prak­ty­ki psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej w prze­cią­gu 3 lat.

Serdecznie Państwa zapraszamy.
Prezydium  Polskiej Federacji Psychoterapii

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘPROCEDURĄ CERTYFIKACYJNĄ »

www.federacjapsychoterapii.pl