CERTYFIKATY — PTPIiS, PFPECP

Psychoterapia w Polsce nie jest ure­gu­lo­wa­na usta­wo­wo, lecz jest zawo­dem samo­re­gu­lu­ją­cym. Oznacza to, że śro­do­wi­sko zawo­do­we samo dba o wyso­kie stan­dar­dy zawo­do­we. Liczące się sto­wa­rzy­sze­nia wyda­ją­ce cer­ty­fi­ka­ty two­rzą Polską Radę Psychoterapii, któ­ra w poro­zu­mie­niu z Ministrem Zdrowia, wypra­co­wa­ła kanon szko­le­nia w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty. Dodatkowo Minister Zdrowia wyda­je roz­po­rzą­dze­nia regu­lu­ją­ce wymo­gi jakie muszą speł­nić psy­cho­te­ra­peu­ci, by zyskać zatrud­nie­nie w służ­bie zdrowia.

Nie doty­czą one psy­cho­te­ra­peu­tów pro­wa­dzą­cych prak­ty­ki pry­wat­ne lub pra­cu­ją­cych poza służ­bą Zdrowia.

Instytut pro­wa­dzi cało­ścio­we kształ­ce­nie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty. Jest ono zgod­ne ze stan­dar­da­mi zawo­do­wy­mi Polskiej Rady Psychoterapii i Ministra Zdrowia oraz European Association for Psychotherapy. 

Instytut jest pla­ców­ką szko­le­nio­wą akre­dy­to­wa­ną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS), któ­re nale­ży do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Absolwenci Studium Psychoterapii, któ­rzy uzy­ska­ją samo­dziel­ność zawo­do­wą mogą zda­wać egza­mi­ny cer­ty­fi­ka­cyj­ne przed Komisją Certyfikacyjną PTPIiS, któ­ra, zgod­nie z wymo­ga­mi Ministra Zdrowia, jest zewnętrz­na w sto­sun­ku do Instytutu.

Absolwenci mogą tak­że zda­wać egza­mi­ny cer­ty­fi­ka­cyj­ne w Polskiej Federacji Psychoterapii. Instytut jest człon­kiem wspie­ra­ją­cym Polskiej Federacji Psychoterapii, któ­ra z kolei nale­ży do Polskiej Rady Psychoterapii.

Ci spo­śród cer­ty­fi­ko­wa­nych psy­cho­te­ra­peu­tów, któ­rzy posia­da­ją dyplom magi­stra  psy­cho­lo­gii, peda­go­gi­ki, reso­cja­li­za­cji, pie­lę­gniar­stwa mogą zostać zatrud­nie­ni w pla­ców­kach służ­by zdro­wia jako psy­cho­te­ra­peu­ci. Studenci Studium Psychoterapii PIPI mają­cy takie wykształ­ce­nie tak­że mogą być zatrud­nie­ni w służ­bie zdro­wia jako „oso­by ubie­ga­ją­ce się o otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu psy­cho­te­ra­peu­ty” (Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 13 grud­nia 2013). Po ukoń­cze­niu 2 roku szko­le­nia stu­den­ci mogą uzy­skać potwier­dze­nie swo­je­go sta­tu­su „oso­by ubie­ga­ją­cej się o otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu psychoterapeuty”.

Absolwenci Studium Psychoterapii mogą też, nie­za­leż­nie od uzy­ska­nia pol­skich upraw­nień zawo­do­wych sta­rać się o European Certificate for Psychotherapy (ECP) w European Association for Psychotherapy. W tym celu, po speł­nie­niu wymo­gów 4 let­nie­go szko­le­nia, muszą dodat­ko­wo udo­ku­men­to­wać 3 lata/900 godzin prak­ty­ki kli­nicz­nej.  ECP może być przy­dat­ny dla psy­cho­te­ra­peu­tów tera­peu­tów prak­ty­ku­ją­cych w kra­jach euro­pej­skich, szcze­gól­nie Wielkiej Brytanii, Malcie i Holandii.

Instytut jest człon­kiem orga­ni­za­cyj­nym European Association for Psychotherapy. Dotychczas oko­ło 30 jego absol­wen­tów i nauczy­cie­li uzy­ska­ło ECP.