Szkoła psychoterapii

Kształcenie Podyplomowe w Zawodzie Psychoterapeuty Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej to stu­dia prak­tycz­ne, wszech­stron­nie przy­go­to­wu­ją­ce do zawo­du psy­cho­te­ra­peu­ty.

Program kształ­ce­nia jest opar­ty na Deklaracji Strasburskiej European Association for Psychotherapy (EAP) oraz zgod­ny ze stan­dar­da­mi szko­le­nio­wy­mi EAP i Polskiej Rady Psychoterapii, a tak­że akredytowany/atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Kształcenie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty odby­wa się dwu­stop­nio­wo:

  • I sto­pień — 4-let­nie­go Studium Psychoterapii Integratywnej
    koń­czy się dyplo­mem, obej­mu­je comie­sięcz­ne 3-dnio­we zjaz­dy oraz dodat­ko­we obo­wiąz­ko­we uczest­nic­two w szko­le­niach tema­tycz­nych. Zdarza się, że część osób koń­czy już na tym eta­pie naukę i nie podej­mu­je dal­szej pra­cy do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu.
  • II sto­pień — zaawan­so­wa­ne szko­le­nie w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii oraz PROFI
    jest adre­so­wa­ne dla osób chcą­cych uzy­skać cer­ty­fi­kat oraz sta­no­wi for­mę kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go dla osób pro­wa­dzą­cych prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Tu zjaz­dy są krót­sze i domi­nu­ją­cą for­mą jest super­wi­zja prak­ty­ki psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej. Grupy PROFI mają sta­ły skład co wspie­ra pogłę­bio­ną pra­cę nad sobą. Ten etap nie jest limi­to­wa­ny w cza­sie i czas jego trwa­nia zale­ży od oso­bi­ste­go poten­cja­łu i tem­pa postę­pów.

Szkolenie zosta­ło skon­stru­owa­ne tak, by:

  • odpo­wia­da­ło potrze­bom szko­le­nio­wym na róż­nym pozio­mie roz­wo­ju zawo­do­we­go
  • zapew­nia­ło w jed­nym miej­scu i przy trans­pa­rent­nych kosz­tach wszyst­kie ele­men­ty wyszko­le­nia zawo­do­we­go: kształ­ce­nie teo­re­tycz­ne, prak­tycz­ne, psy­cho­te­ra­pię szko­le­nio­wą, super­wi­zję, opie­kę tuto­ra
  • uwzględ­nia­ło dane pocho­dzą­ce z badań na temat psy­cho­te­ra­pii

 

Pobierz ulot­kę STUDIUM 2020