Psychoterapia grupowa

>Psychoterapia indy­wi­du­al­na

>Psychoterapia par

>Psychoterapia rodzi­ny

>Psychoterapia gru­po­wa


Zajęcia tera­peu­tycz­ne roz­ło­żo­ne są na okres obej­mu­ją­cy pół roku, co sprzy­ja stop­nio­we­mu pogłę­bia­niu i utrwa­la­niu pozy­tyw­nych zmian w życiu i związ­kach, zaś uczest­nic­two w zaję­ciach daje się pogo­dzić z nor­mal­nym ryt­mem życia.
Udział w gru­pie jest samo­dziel­ną posta­cią lecze­nia pro­ble­mów psy­chicz­nych. Może też sta­no­wić kon­ty­nu­ację psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej czy mał­żeń­skiej. Może wspo­ma­gać lecze­nie poważ­nych cho­rób soma­tycz­nych takich jak: cho­ro­by nowo­two­ro­we, neu­ro­lo­gicz­ne, auto­im­mu­no­lo­gicz­ne etc. Korzystają z niej tak­że psy­cho­te­ra­peu­ci chcą­cy przejść oso­bi­stą psy­cho­te­ra­pię. Psychoterapia odby­wa się w gru­pie liczą­cej oko­ło 20 osób.

W tej psy­cho­te­ra­pii gru­po­wej mogą uczest­ni­czyć oso­by, któ­re cier­pią na:
depre­sję albo mają­ce myśli samobójcze;
• lęki, fobie, obse­sje, zabu­rze­nia posttraumatyczne;
• zabu­rze­nia jedze­nia (ano­rek­sję, buli­mię, obja­da­nie się);
• zabu­rze­nia psy­cho­so­ma­tycz­ne; w tym bezpłodność;
• zabu­rze­nia oso­bo­wo­ści, np. borderline;
• inne obja­wy i zabu­rze­nia psy­chicz­ne, np. uza­leż­nie­nia czy psychozy;
• poważ­ne cho­ro­by soma­tycz­ne.

Jak rów­nież oso­by, które:
• mają nie­uda­ny zwią­zek mał­żeń­ski lub part­ner­ski albo trud­ność ze zna­le­zie­niem partnera;
• czu­ją się nie­szczę­śli­we lub samotne;
• chcą pomóc swo­im dzie­ciom, któ­re cho­ru­ją soma­tycz­nie lub mają zabu­rze­nia psychiczne;
• prze­ży­wa­ją dyle­ma­ty zwią­za­ne z orien­ta­cją sek­su­al­ną lub seksualnością;
• mają pro­ble­my zwią­za­ne z pra­cą, nauką albo z finansami;
• potrze­bu­ją pomo­cy w kwe­stiach życia lub śmierci.

Kogo zapra­sza­my: Przyjmujemy zarów­no oso­by skie­ro­wa­ne przez psy­cho­te­ra­peu­tów, psy­cho­lo­gów, leka­rzy, dusz­pa­ste­rzy, jak i zgła­sza­ją­ce się z wła­snej inicjatywy.