Kontakt i dojazd

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
Maria Milena Karlińska-Nehrebecka

ul. Koło Strzelnicy 12, 30–219 Kraków
t: 12 420 06 40, 797–414-938
e: biuro@pipi.org.pl

https://goo.gl/maps/8sBVCyaSLSQ4D5LU8

 

Godziny pra­cy biura:
ponie­dzia­łek-pią­tek 8.00 — 16.00

REGON: 121506272,
NIP: 6771690193
Numer kon­ta: Bank Millenium
76  1160  2202  0000  0003  1838  8259

     

    DOJAZD: Autobusami linii m.i. 152, 252 — przy­sta­nek  “Strzelnica” albo “Sielanka”

    PARKING

    Uprzejmie infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści pozo­sta­wie­nia samo­cho­du w cza­sie zajęć na tere­nie Instytutu.