Kontakt i dojazd

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
Maria Milena Karlińska-Nehrebecka

ul. Pod Skałą 9, 30–237 Kraków
t: 12 420 06 40, 797–414-938
e: biuro@pipi.org.pl

Godziny pra­cy biu­ra:
ponie­dzia­łek-pią­tek 7.00 — 15.00

REGON: 121506272,
NIP: 6771690193
Numer kon­ta: Bank Millenium
76  1160  2202  0000  0003  1838  8259

 

DOJAZD: Autobusami linii 152, 252 — przy­sta­nek  “RACZKIEWICZA” — na żąda­nie

PARKING:

Uprzejmie infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści pozo­sta­wie­nia samo­cho­du w cza­sie zajęć w Instytucie na par­kin­gu przy ul. Pod Skałą 4, na pose­sji sąsia­dów
(pierw­szy dom po pra­wej przy wjeź­dzie na ul. Pod Skałą).
Koszt:
pierw­sza doba  — 15 zł
kolej­na doba — 10 zł.
Płatność pobie­ra­na jest z góry.
Aby sko­rzy­stać z par­kin­gu nale­ży skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z wła­ści­ciel­ką par­kin­gu, Panią Beatą Drozd tel. 504–921-419.