Rodzaje prowadzonej psychoterapii

>Psychoterapia indy­wi­du­al­na

>Psychoterapia par

>Psychoterapia rodzi­ny

>Psychoterapia gru­po­wa

Zapraszamy oso­by poszu­ku­ją­ce pomo­cy w roz­ma­itych pro­ble­mach i objawach.
Skierowane przez spe­cja­li­stów i szu­ka­ją­ce psy­cho­te­ra­pii z wła­snej inicjatywy.

Przykładowe sytu­acje, w któ­rych mogą Państwo uzy­skać pomoc w PIPI:

 • Problemy w rodzinie
 • Problemy z dziecmi
 • Kryzysy, w tym kry­zy­sy mał­żeń­skie czy w bli­skim związku
 • Trudności z partnerem
 • Trudności w utwo­rze­nia szczę­śli­we­go związku
 • Załamanie po utra­cie bli­skiej oso­by (śmierć, roz­wód itp)
 • Problemy egzy­sten­cjal­ne (sta­rze­nie się, lęk przed śmier­cią, osamotnienie)
 • Nerwice
 • Depresje
 • Zaburzenia jedze­nia (ano­rek­sja, buli­mia, obja­da­nie się itp.)
 • Lęki (np.: zwią­za­ne z wycho­dze­niem z domu, podró­żo­wa­niem, pozo­sta­niem same­mu, lata­niem samo­lo­tem etc)
 • Objawy takie jak „ner­wi­ca ser­ca“, „ner­wi­ca żołąd­ka“, zespół jeli­ta draż­li­we­go itp
 • Obsesje
 • Czynności przy­mu­so­we
 • Załamanie ner­wo­we po cięż­kim lub bole­snym przeżyciu
 • Palenie papie­ro­sów
 • Stresy i pro­ble­my zwią­za­ne z pra­cą zawo­do­wą albo nauką
 • Problemy z seksualnością
 • Problemy zwią­za­ne z orien­ta­cją seksualną
 • Choroby soma­tycz­ne (rów­no­le­gle do lecze­nia pro­wa­dzo­ne­go przez leka­rza specjalistę)
 • Niemożność zaj­ścia w cią­żę bez wyraź­nych przy­czyn medycznych
 • Psychozy (rów­no­le­gle do lecze­nia pro­wa­dzo­ne­go przez psychiatrę)
 • Hazard pato­lo­gicz­ny, „uzależnienie“od inter­ne­tu, sek­su, part­ne­ra itp.

I wie­le innych, nie­wy­mie­nio­nych tutaj.