Półroczna grupa terapeutyczna

Pobierz ulot­kę: GRUPA 2018

Doświadczenia psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych w modal­no­ści inte­gra­tyw­nej sys­te­mo­wej poka­zu­ją, że psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa, dzię­ki inten­syw­no­ści pra­cy i wspar­ciu życz­li­wej gru­py, daje moż­li­wo­ści szyb­kich postę­pów i zmian. Jej spe­cy­fi­ka spra­wia, że może ona sta­no­wić zarów­no samo­dziel­ną postać lecze­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów psy­chicz­nych, jak i uzu­peł­nie­nie bądź kon­ty­nu­ację psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej czy małżeńskiej.
Z udzia­łu w gru­pie mogą też korzy­stać psy­cho­te­ra­peu­ci chcą­cy przejść oso­bi­stą psy­cho­te­ra­pię, gdyż pro­wa­dzo­na jest przez tera­peu­tę z upraw­nie­nia­mi. Dla osób zain­te­re­so­wa­nych sta­niem się psy­cho­te­ra­peu­tą lub chcą­cych się szko­lić w inte­gra­tyw­nej psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej, udział w tej gru­pie może sta­no­wić zale­ca­ny pierw­szy etap roz­wo­ju zawodowego.
Dodatkowo inte­gra­tyw­na psy­cho­te­ra­pia sys­te­mo­wa może wspo­ma­gać lecze­nie poważ­nych cho­rób soma­tycz­nych takich jak: cho­ro­by nowo­two­ro­we, neu­ro­lo­gicz­ne, auto­im­mu­no­lo­gicz­ne etc.

Zajęcia tera­peu­tycz­ne roz­ło­żo­ne są na okres pół roku. Comiesięczne inten­syw­ne, cało­dnio­we zjaz­dy umoż­li­wia­ją udział w gru­pie oso­bom z całej Polski czy innych kra­jów. Ta spraw­dzo­na w prak­ty­ce for­ma orga­ni­za­cyj­na sprzy­ja stop­nio­we­mu pogłę­bia­niu i utrwa­la­niu pozy­tyw­nych zmian w życiu i związ­kach, zaś uczest­nic­two w zaję­ciach daje się pogo­dzić z nor­mal­nym ryt­mem życia.

Integratywna psy­cho­te­ra­pia sys­te­mo­wa jest od wie­lu lat wypra­co­wy­wa­na, pro­wa­dzo­na i naucza­na w Instytucie. W prak­ty­ce łączy meto­dy pocho­dzą­ce z róż­nych kie­run­ków, dopa­so­wu­jąc je do aktu­al­nych potrzeb pacjenta.
Jej spe­cy­fi­ką jest odno­sze­nie się do róż­nych płasz­czyzn egzy­sten­cji ludz­kiej: psy­chicz­nej, bio­lo­gicz­nej i trans­ge­ne­ra­cyj­nej, zin­te­gro­wa­ne w jed­nym mode­lu dia­gno­zy i leczenia.
Dodatkowym wyróż­ni­kiem tego podej­ścia jest nacisk w szko­le­niu zawo­do­wym na roz­wój oso­bi­sty psy­cho­te­ra­peu­ty, gdyż, jak udo­wod­ni­ły bada­nia nauko­we, to wła­śnie jego oso­bo­wość, a nie sto­so­wa­ne meto­dy, prze­są­dza­ją o sku­tecz­no­ści psychoterapii.

Integratywna psy­cho­te­ra­pia sys­te­mo­wa słu­ży nie tyl­ko zdro­wiu psy­chicz­ne­mu i fizycz­ne­mu — lecz tak­że temu, by czło­wiek był zdol­ny kochać, two­rzyć szczę­śli­we związ­ki, pra­co­wać, bawić się, odna­leźć sens życia i speł­nie­nie, a w koń­cu sta­nąć wobec spraw ostatecznych.

W gru­pie mogą uczest­ni­czyć oso­by, cier­pią­ce na:

 • lęki, fobie, obse­sje, zabu­rze­nia posttraumatyczne,
 • depre­sję albo mają­ce myśli samobójcze,
 • zabu­rze­nia jedze­nia (ano­rek­sję, buli­mię, obja­da­nie się),
 • zabu­rze­nia psy­cho­so­ma­tycz­ne; w tym bezpłodność,
 • zabu­rze­nia oso­bo­wo­ści, np. bor­der­li­ne, nar­cy­stycz­nej, itd.
 • ner­wi­ce i inne obja­wy i zabu­rze­nia psychiczne,
 • poważ­ne cho­ro­by somatyczne.

Jak rów­nież oso­by, które:

 • mają nie­uda­ny zwią­zek mał­żeń­ski lub part­ner­ski albo trud­ność ze zna­le­zie­niem partnera,
 • czu­ją się nie­szczę­śli­we lub samotne,
 • chcą pomóc swo­im dzie­ciom, któ­re cho­ru­ją soma­tycz­nie lub mają zabu­rze­nia psychiczne,
 • prze­ży­wa­ją dyle­ma­ty zwią­za­ne z orien­ta­cją sek­su­al­ną lub seksualnością,
 • mają pro­ble­my zwią­za­ne z pra­cą, nauką albo z finansami,
 • potrze­bu­ją pomo­cy w kwe­stiach życia lub śmierci,
 • są zain­te­re­so­wa­ne zawo­dem psy­cho­te­ra­peu­ty, a nie uczest­ni­czy­ły jesz­cze w psychoterapii.

KOGO ZAPRASZAMY: Przyjmujemy zarów­no oso­by skie­ro­wa­ne przez psy­cho­te­ra­peu­tów, psy­cho­lo­gów, leka­rzy, dusz­pa­ste­rzy, jak i zgła­sza­ją­ce się z wła­snej inicjatywy.

PROWADZENIE: Katarzyna Górka — cer­ty­fi­ko­wa­ny psy­cho­te­ra­peu­ta, psy­cho­log. Wyszkolenie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty uzy­ska­ła w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.  Pracuje w służ­bie zdro­wia i pro­wa­dzi pry­wat­ną prak­ty­kę. Posiada duże doświad­cze­nie kli­nicz­ne. Obecnie przy­go­to­wu­je się do cer­ty­fi­ka­tu superwizora.

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:

 • Pierwsze 4‑dniowe zaję­cia wyjaz­do­we odbę­dą się w pen­sjo­na­cie w oko­li­cach Krakowa.
 • Następne 6 spo­tkań (jed­no­dnio­wych, raz w mie­sią­cu) odbę­dzie się w Krakowie, w budyn­ku Instytutu przy ul. Pod Skałą 9.

UWAGA: Warunkiem uczest­nic­twa jest obec­ność na wszyst­kich zajęciach.

TERMINY ZJAZDÓW

4–7 paź­dzier­ni­ka, 16 listo­pa­da, 8 grud­nia 2018 r. + 4 zjaz­dy w 2019 r.

JAK SIĘ ZAPISAĆ: 

 1. Umów się na kon­sul­ta­cje z pro­wa­dzą­cym przez biu­ro Instytutu tel. 797 414 938.
 2. Po zakwa­li­fi­ko­wa­niu na gru­pę wpłać zada­tek lub opła­tę zniżkową.O wpła­cie poin­for­muj tele­fo­nicz­nie biu­ro Instytutu, poda­jąc nazwi­sko i dane kontaktowe.
 3. Z uwa­gi na ogra­ni­czo­ną ilość miejsc decy­du­je kolej­ność wpłat. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach moż­li­wa jest zniżka.

 KOSZT SZKOLENIA:
Płatne w ratach, łącz­nie: 2250 zł
        — 1050 zł — zada­tek — opła­ta za zaję­cia wyjaz­do­we (wli­czo­ny koszt poby­tu i obiadów).
oraz 6 kolej­nych zjaz­dów w Krakowie po:
        — 220 zł — płat­ne na zajęciach,

lub cało­ścio­wa opła­ta (zniż­ko­wa): 2100 zł - płat­ne na mie­siąc przed pierw­szym zjazdem.


WPŁATY NA KONTO:

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopi­skiem: „Grupa Terapeutyczna”)
Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259