Jak się zapisać i pierwsza wizyta

Aby się zapisać:

Zadzwoń do Instytutu, tel. 12 420 06 03, 797 414 938.

  1. Umów się na dogod­ny ter­min. Zostanie Ci poda­ne nazwi­sko psy­cho­te­ra­peu­ty.
  2. Jeśli zaży­wa­ją Państwo leki, pro­si­my przy­nieść ich opa­ko­wa­nie.
  3. Jeśli Państwo byli w szpi­ta­lu lub korzy­sta­li z pomo­cy w służ­bie zdro­wia, pro­si­my przy­nieść doku­men­ta­cję lub wypis.

Za kon­sul­ta­cję i psy­cho­te­ra­pię pła­ci się w biu­rze po wizy­cie.

Czego się spodziewać na pierwszej wizycie:

Pierwsze spo­tka­nie z psy­cho­te­ra­peu­tą jest wstęp­ną kon­sul­ta­cją. Czyli, że jego celem jest roz­po­zna­nie two­ich trud­no­ści, oce­na czy cier­pisz na jakieś zabu­rze­nie i okre­śle­nie jakie­go rodza­ju lecze­nia lub pomo­cy potrze­bu­jesz.

Przed spo­tka­niem zosta­niesz popro­szo­ny o wypeł­nie­nie testu i kwe­stio­na­riu­sza. Pomogą one w oce­nie two­ich trud­no­ści, a jed­no­cze­śnie skró­cą czas kon­sul­ta­cji.

Psychoterapeuta zapy­ta cię o wcze­śniej­sze i obec­ne lecze­nie. Dlatego przy­nieś ze sobą doku­men­ta­cję lekar­ską i nazwy lub opa­ko­wa­nia leków psy­cho­tro­po­wych, jakie zaży­wasz.

Może się zda­rzyć, że potrze­bu­jesz jedy­nie wyja­śnie­nia lub upew­nie­nia się, a nie lecze­nia. Wówczas psy­cho­te­ra­peu­ta nie będzie ci go pro­po­no­wał.

Następnie psy­cho­te­ra­peu­ta może ci zapro­po­no­wać róż­ne rodza­je dostęp­nych inter­wen­cji i przed­sta­wi ich pozy­tyw­ne i nega­tyw­ne stro­ny. Po to żebyś mógł sam pod­jąć decy­zję, mając potrzeb­ne infor­ma­cje. Może na przy­kład omó­wić z tobą moż­li­wość psy­cho­te­ra­piifar­ma­ko­te­ra­pii, albo psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nejgru­po­wej.

Możesz spo­dzie­wać się, że psy­cho­te­ra­peu­ta z jed­nej stro­ny będzie uważ­nie słu­chał co masz do powie­dze­nia, z dru­giej będzie tak kie­ro­wał prze­bie­giem roz­mo­wy, by zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie co ci jest, cze­go potrze­bu­jesz i jak naj­le­piej ci pomóc.

Jeśli warun­kiem psy­cho­te­ra­pii jest wcze­śniej­sza kon­sul­ta­cja u inne­go spe­cja­li­sty, albo inny rodzaj lecze­nia niż psy­cho­te­ra­pia, psy­cho­te­ra­peu­ta może cię skie­ro­wać np. do leka­rza ogól­ne­go, neu­rop­sy­cho­lo­ga, psy­chia­try lub inne­go psy­cho­te­ra­peu­ty.

Jeśli w wyni­ku kon­sul­ta­cji zosta­niesz skie­ro­wa­ny na psy­cho­te­ra­pię, psy­cho­te­ra­peu­ta praw­do­po­dob­nie zapro­po­nu­je ci dłuż­szą, trwa­ją­cą kil­ka sesji kon­sul­ta­cję psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Będzie to jed­no­cze­śnie rodzaj prób­nej psy­cho­te­ra­pii. Pomoże ci ona lepiej roz­po­znać, cze­go potrze­bu­jesz, czy odno­sisz korzy­ści z psy­cho­te­ra­pii i czy moż­li­wa jest psy­cho­te­ra­pia u tego wła­śnie psy­cho­te­ra­peu­ty.

Po pomyśl­nym zakoń­cze­niu tego eta­pu psy­cho­te­ra­peu­ta umó­wi się z tobą na psy­cho­te­ra­pię i uzgod­ni z tobą jej warun­ki. Nie wahaj się pytać się psy­cho­te­ra­peu­ty, jeśli cze­go­kol­wiek nie rozu­miesz albo chcesz się dowie­dzieć wię­cej. To two­ja tera­pia, two­je zdro­wie, two­je życie.

UWAGA:

Na pierw­szą kon­sul­ta­cję nale­ży przyjść 20 minut wcze­śniej i przed sesją wypeł­nić kwe­stio­na­riu­sze dia­gno­stycz­ne.