Zespół psychoterapeutów

Przedstawiamy Państwu Zespół psy­cho­te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych w naszym Instytucie:

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany super­wi­zor i psy­cho­te­ra­peu­ta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor… wię­cej

mgr Joanna Szlachta

psy­cho­log, o spe­cjal­no­ści “Psychologia kli­nicz­na czło­wie­ka doro­słe­go”. Superwizor, Psychoterapeuta i Nauczyciel psy­cho­te­ra­pii cer­ty­fi­ko­wa­ny przez European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP)… wię­cej

mgr Krzysztof Labak

Magister neo­fi­lo­lo­gii i psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie szko­le­nia do cer­ty­fi­ka­tu w ramach 4‑letniego stu­dium psy­cho­te­ra­pii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. … wię­cej

mgr Agnieszka Kurdzielewicz

Psychoterapeutka i filo­loż­ka angiel­ska. Ukończyła 4‑letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Łączy tera­pię onli­ne ze spo­tka­nia­mi w gabi­ne­cie. Prowadzi rów­nież… wię­cej

mgr Wiktor Sołek

Magister psy­cho­lo­gii i psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie szko­le­nia w ramach 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w… wię­cej

mgr Magdalena Bywalec

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiej Federacji Psychoterapii. Psychoterapeuta, Nauczyciel i Superwizor psy­cho­te­ra­pii Certyfikowany przez European Association of… wię­cej

mgr Agnieszka Michalik-Cerek

Magister nauk o rodzi­nie o spe­cjal­no­ści pra­ca socjal­na i psy­cho­te­ra­peu­ta w trak­cie szko­le­nia w ramach 4‑letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie… wię­cej