Zespół Instytutu

Zespół Instytutu two­rzy gru­pa doświad­czo­nych tera­peu­tów i super­wi­zo­rów. Naszym prio­ry­te­tem jest szko­le­nie w zawo­dzie psy­cho­te­ra­peu­ty oraz pomoc oso­bom, któ­re zgła­sza­ją się do nas na tera­pię z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi. Każdy z naszych wykła­dow­ców oprócz pro­wa­dze­nia kształ­ce­nia w Instytucie pro­wa­dzi swo­ją pry­wat­ną prak­ty­kę, pra­cu­je w pań­stwo­wych lub pry­wat­nych porad­niach, szpi­ta­lach zaj­mu­ją­cych się zdro­wiem psy­chicz­nym oraz podej­mu­je dzia­ła­nia na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą. Dbamy o cią­głe pod­no­sze­nie naszych kom­pe­ten­cji i na bie­żą­co dopa­so­wu­je­my pro­gram szko­le­nia do zmie­nia­ją­cych się stan­dar­dów Polskiej Rady Psychoterapii, EAP, PFP by mieć pew­ność, że nasi absol­wen­ci i wszyst­kie oso­by uczest­ni­czą­ce w szko­le­niach są dobrze przy­go­to­wa­ni do pra­cy z dru­gim czło­wie­kiem.

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor... więcej

lek.med. Dagmara Kuczyńska-Ginko

Psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, ma też certyfikat psychoterapeuty European Association for... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor... więcej

mgr Stanisława Kufel

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany... więcej

dr Anna Szałańska

Absolwent IV-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Naukowiec i nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji w dziedzinie psychologii. Wykładowca na... więcej

dr n. med. Alicja Heyda

psychoterapeuta certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy (EAP), certyfikowany Superwizor Polskiej Federacji... więcej

lek.med. Dagmara Kuczyńska-Ginko

Psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, ma też certyfikat psychoterapeuty European Association for... więcej

mgr Adam Sołek

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Magister psychologii, trener... więcej

mgr Barbara Kufel — Stec

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Odbyła 4-letnie Studium... więcej

mgr Katarzyna Górka

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy. Absolwentka Studium Psychoterapii... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor... więcej

mgr Stanisława Kufel

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Certyfikowany... więcej

mgr Urszula Wojciechowska-Jaworska

Certyfikowany psychoterapeuta  European Association for Psychotherapy, superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. Absolwentka Studium Psychoterapii... więcej

mgr Agnieszka Cywińska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym... więcej

mgr Agnieszka Kurdzielewicz

Ppsychoterapeutka w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz filolog angielski. Ukończyła szkolenia: - Integratywna Systemowa... więcej

mgr Anita Filip-Kosakowska

Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym przez European... więcej

mgr Barbara Sanetra

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie kształcenia do certyfikatu. Ukończyła IV-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej, a także liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz... więcej

mgr Milena Karlińska-Nehrebecka

Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Właściciel  i Dyrektor... więcej

mgr inż. Joanna Balicka

Specjalista ds. szkoleń i marketingu więcej

mgr Katarzyny Dziki

Specjalista ds. finansowych więcej